Regenerativní planeta

Moss with spore capsules and dew

Jsme na cestě k ekologické transformaci našeho obchodního modelu se zaměřením na životní prostředí. Abychom těchto cílů dosáhli, hodláme změnit naše procesy, výrobky a využití surovin tak, aby vše směřovalo k efektivnímu nakládání se zdroji a klimaticky neutrální budoucnosti. Zaměřujeme se na opatření vedoucí ke zmírnění změny klimatu, na funkční oběhové hospodářství a ochranu přírody i biodiverzity.

Klima

Dekarbonizace našich provozů a surovin s cílem dosáhnout klimaticky neutrálního podnikání.

Změna klimatu je jednou z hlavních globálních výzev naší doby. Zavázali jsme se k dosažení cíle 1,5 stupně podle Pařížské dohody o klimatu. Změnu klimatu a její dopady zohledňujeme v rámci řízení udržitelnosti a rizik a v celém našem hodnotovém řetězci.

S ohledem na potřebu snížit emise a dekarbonizovat ekonomiku usilujeme o přeměnu našich výrobních závodů na klimaticky pozitivní bilanci skleníkových plynů do roku 2030. Kromě toho budeme rozvíjet "čistě nulovou" cestu pro naše emise v celém hodnotovém řetězci a aktivně tak přispívat k ochraně klimatu.

Cirkularita

Podporovat cirkularitu prostřednictvím našich výrobků, obalů a technologií. 

Oddělení hospodářského růstu od spotřeby omezených přírodních zdrojů a rozvoj oběhového hospodářství představují klíčové přístupy k vytváření udržitelných hodnot a ochranu klima.

Ve společnosti Henkel si uvědomujeme svou odpovědnost v souvislosti s obaly. Zavázali jsme se podporovat udržitelnost a tento závazek uvádíme v život prostřednictvím souboru ambiciózních cílů. Naše strategie je postavena na konceptu oběhového hospodářství a zaměřuje se na zahrnutí materiálů z udržitelných zdrojů a využití chytrého designu obalů k uzavření cyklu. Spolupracujeme s organizacemi z celého hodnotového řetězce obalů, abychom dosáhli pokroku v infrastruktuře pro recyklaci.

Společnost Henkel rovněž uplatňuje různé přístupy k zavádění recyklace v uzavřeném cyklu ve svých vlastních výrobních procesech. V této oblasti klademe důraz na efektivní nakládání s odpady v našich závodech.

Příroda

Ochrana a obnova biodiverzity se zaměřením na lesy, půdu a vodu, a zajištění odpovědného hospodaření se zdroji.

Rostoucí spotřeba a nedostatek zdrojů v důsledku rostoucí světové populace a zrychlující se ekonomické aktivity vyvíjejí stále větší tlak na ekosystémy. Negativní dopady se již projevují: podle zprávy zveřejněné IPBES (Mezivládní vědecko-politická platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby), hrozí, že lidská činnost ohrozí vyhynutí téměř 1 milionu druhů.

Zachování druhové rozmanitosti a biodiverzity je pro společnost Henkel důležité, protože neporušené ekosystémy a biodiverzita půdy jsou základem pro udržitelné zemědělství a využívání surovin ve výrobě. Naše strategie udržitelnosti se zaměřuje na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti - se zvláštním důrazem na lesy, půdu a vodu. Kromě uplatňování těchto zásad při činnostech v našich vlastních závodech podporujeme také odpovědné nakládání se surovinami a využívání složek na bázi obnovitelných surovin.

Šetrná spotřeba vody jako důležitého zdroje

Vodní zdroje na Zemi jsou nejen nerovnoměrně rozděleny, ale také ohroženy změnou klimatu a rostoucím znečištěním a nadměrným využíváním. Jsme si vědomi důležitosti odpovědného využívání těchto zdrojů, zejména proto, že zdravé vodní ekosystémy jsou klíčem k ochraně biologické rozmanitosti.

V Henkelu hraje voda důležitou roli v celém našem hodnotovém řetězci. Vodu používáme pro naše výrobní procesy a jako složku našich výrobků. Mnoho našich výrobků vyžaduje vodu také při používání.

Z tohoto důvodu je pro nás snižování spotřeby vody při výrobě a používání našich výrobků důležitým cílem. Při hledání vhodných přístupů ke zlepšení jsme úzce spolupracovali s různými zúčastněnými stranami. Například zkoumáme náš dopad na vodu v celém hodnotovém řetězci. To zahrnuje zkoumání vodní stopy surovin, našich výrobních procesů a spotřeby vody během používání našich výrobků, jakož i čištění odpadních vod. V našem novém stanovisku k vodě dále popisujeme náš přístup k zapojení do odpovědného hospodaření s vodou.