CIRKULARITA

circular-economy

Chrání produkt, který milujeme a poskytuje nám informace, jak ho bezpečně a zodpovědně používat – obaly se ale musí stát součástí oběhového hospodářství.

Podpora oběhového hospodářství

Eliminace, redukce a - tam, kde to není možné - recyklace obalových materiálů, zejména u našeho spotřebního zboží, je nejlepším způsobem, jak minimalizovat množství odpadu a tím i negativní dopad na životní prostředí. Naším cílem je snížit množství obalového materiálu, který používáme, na minimum - aniž by byla ohrožena kvalita, výkon nebo bezpečnost našich produktů - a poskytnout spotřebitelům veškeré informace, které potřebují pro bezpečné používání a správnou likvidaci. Až na několik výjimek jsou naše obaly vyvinuty tak, aby poskytovaly výkon, který spotřebitelé očekávají, a zároveň využívali co nejméně zdrojů. Naše obaly lze navíc likvidovat ve stávajících sběrných a recyklačních systémech.
Zároveň lze snížit spotřebu zdrojů, pokud materiály zůstanou v ekonomických cyklech co nejdéle. Naším posláním je proto používat materiály z udržitelných zdrojů a navrhovat obaly tak, aby mohly být znovu použity jako suroviny pro nové produkty, a uzavřít tak materiálový cyklus. Za tímto účelem naši vývojáři obalů úzce spolupracují s dodavateli, výrobci obalových materiálů, recyklátory a zpracovateli na realizaci požadavků na funkční obaly.

V naší obchodní divizi Adhesive Technologies se zaměřujeme nejen na inovativní řešení, která usnadňují recyklaci, ale také na separaci materiálů, která umožňuje opravu, opětovné použití a renovaci produktů a jejich částí.

YouTube Thumbnail Henkel Sustainability Film 2022 Promote circularity (Thumbnail)

Naše obalová strategie: Silné zaměření, ambiciózní cíle

Ve společnosti Henkel si uvědomujeme naši odpovědnost spojenou s obaly. Jsme odhodláni podporovat udržitelnost a tento závazek přivádíme k životu pomocí našich ambiciózních cílů. Naše strategie je postavena na koncepci oběhového hospodářství, chytrého designu pro uzavření smyčky a zaměření se na používání materiálů z udržitelných zdrojů – ve prospěch lidí a planety.

Naše strategie na podporu oběhového hospodářství v oblasti obalů je postavena na třech pilířích:

1. Inteligentní design obalů a snížení spotřeby obalových materiálů

Udržitelná obalová řešení jsou nejlepším způsobem, jak dosáhnout efektivního a úsporného oběhového hospodářství. Inovativní design má zásadní význam pro nahrazení primárních surovin recyklovanými nebo obnovitelnými alternativami všude tam, kde je to možné, což umožňuje použití udržitelnějšího nebo obnovitelného materiálu. Naším cílem je, aby do roku 2025 mělo 100 % obalů společnosti Henkel všechny potřebné vlastnosti pro vstup do recyklačního procesu nebo pro opakované použití.

2. Používání materiálu z udržitelných zdrojů

Společnost Henkel neustále pracuje na zvyšování podílu recyklovaného obsahu ve svých obalech. Naším cílem je také používat obaly vyrobené z udržitelných surovin. Nejpoužívanějšími obalovými materiály vyrobenými z obnovitelných surovin jsou papír a lepenka. Naší cílem je, aby 100 % papíru a lepenky, které používáme v našich obalech, pocházelo z recyklovaného materiálu, nebo v případech, kdy je nutné použití primárních vláken, ze zdrojů udržitelného a certifikovaného lesního hospodářství.

3. Společné uzavírání cyklu

Spolupracujeme s organizacemi z celého hodnotového řetězce obalů, abychom dosáhli pokroku v oblasti recyklační infrastruktury. Naší ambicí v rámci rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR) je zajistit, aby nedocházelo k neregulované likvidaci obalového odpadu. Abychom tohoto environmentálního cíle dosáhli, prosazujeme systémy sběru a recyklace, které prokazatelně podporují infrastrukturu vedoucí k měřitelným objemům sběru a recyklace. Společnost Henkel vyvíjí a testuje nová loga na obalech produktů, aby podpořila udržitelné nákupní chování a informovala o tom, jak správně recyklovat. Loga uvádějí procento recyklovaného materiálu nebo recyklovatelnost obalu a některá z nich také pomáhají zajistit, aby byl obal výrobku správně recyklován. Další možností, jak předcházet vzniku odpadu, je opakované použití obalů.

Přehled našich cílů v oblasti obalových materiálů

 • 100 % obalů společnosti Henkel je navrženo a vyvinuto tak, aby byly do roku 2025 optimálně recyklovatelné nebo znovu použitelné*.
 • Naším cílem je snížit množství primárních plastů z fosilních zdrojů v našich spotřebních produktech o 50 % do roku 2025. Toho dosáhneme zvýšením podílu recyklovaných plastů na více než 30 procent a snížením objemu primárních plastů.
 • Chceme neustále přispívat k tomu, aby byl veškerý obalový odpad správně likvidován a recyklován, čímž se zabrání jeho vstupu do životního prostředí. Abychom toho dosáhli, podporujeme iniciativy zaměřené na sběr a recyklaci odpadu. Investujeme do inovativních řešení a technologií, které podporují lepší infrastrukturu a informovanost spotřebitelů, a tím podporují proces recyklace

Kromě toho usilujeme o to, aby 100 % papírových vláken v našich papírových obalech a lepenkách bylo vyrobeno z recyklovaného materiálu, případně, jak jsou na jejich výrobu potřebné primární suroviny, z čerstvého vlákna pocházejícího z certifikovaného, trvale udržitelného lesního hospodářství. Hodláme také přestat používat polyvinylchlorid (PVC) a další potenciálně škodlivé látky, které jsou podezřelé z poškozování životního prostředí a ohrožování zdraví.

Příklady obalových materiálů pro větší udržitelnost

 

Obnovení portfolia lepidel a tmelů s až 95 % recyklovaného plastu

Nový koncept balení kazet našich spotřebitelských lepidel výrazně snižuje spotřebu primárního plastu tím, že využívá až 95 procent recyklovaného plastu z PCR (post-spotřebitelský recyklát). Společnost Henkel zahájila tuto iniciativu v červnu 2022 obnovením prodeje svých stavebních lepidel Fix, mezi něž patří různé značky, například Pattex. Tato nová koncepce balení bude nyní zavedena v celé Evropě s cílem dokončit její zavádění do konce roku 2024.

 

Pril láhve vyrobené ze 100 procent recyklovaného PET

50 procent lahví prostředku na mytí nádobí Pril vyrobených v Německu je nyní vyrobeno z recyklovaného odpadu ze systému recyklace „žlutých pytlů“. Ve zbývající části jsou použity recyklované nápojové lahve, což znamená, že láhve jsou vyrobené ze 100 procent recyklovaného PET (rPET).

 

 

Systém AERO 360° je šetrný k přírodě

Nové pohlcovače vlhkosti Ceresit STOP vlhkosti se systémem AERO 360° jsou šetrné k přírodě. Přístroj je vyroben ze 60 % z recyklovaného plastu a je 100% recyklovatelný, včetně kartonového obalu. Díky využití recyklovaných materiálů, snížíme při výrobě ročně spotřebu CO2 o 270 tun.

Náš příspěvek k oběhovému hospodářství průmyslových výrobků

Naše obchodní divize Adhesive Technologies umožňuje udržovat v oběhu vysoce kvalitní materiály a přeměňovat odpad na cenné zdroje. Spojením našich odborných znalostí v oblasti materiálů s našimi inovativními technologiemi poskytujeme řešení, která hrají důležitou roli při přechodu na oběhové hospodářství a jsou hnací silou přehodnocování průmyslového designu a výroby.

Náš přístup k podpoře oběhového hospodářství se soustředí na:

 • Recyklovatelnost
 • Oddělování
 • Obnovitelný uhlík
 • Lepidla na bio bázi

Snížení množství výrobního odpadu

Naším cílem je podporovat oběhové hospodářství. Přitom se snažíme snižovat množství odpadu z výroby a recyklovat, doplňovat nebo znovu využívat odpad z výroby, jehož vzniku nelze zabránit, a snižovat objem odpadu ukládaného na skládky. Tento proces podporujeme systematickou identifikací toků výrobního odpadu a vytvářením nových oběhových systémů tam, kde je to možné. Zaměřujeme se na zvýšení recyklace v našich závodech a úzce spolupracujeme s našimi partnery v hodnotovém řetězci - dodavateli, zákazníky a recyklačními a likvidačními společnostmi.

Naše iniciativy se soustředí na tři klíčové oblasti:

 • Snížení spotřeby materiálu a produkce odpadu.
 • Opětovné využití materiálů.
 • Recyklace materiálů.

Spolupráce napříč hodnotovým řetězcem: Společně jsme silnější

Naše úsilí, podpořit inovace ve vývoji obalů, je přivedeno k životu díky intenzivní spolupráci s našimi partnery z různých průmyslových odvětví. 

 • New Plastics Economy: Jsme součástí „New Plastics Economy initiative“, která spojuje a umožňuje zainteresovaným stranám přehodnotit budoucí spotřebu plastů a usilovně podporovat oběhové hospodářství.
 • Alliance To End Plastic Waste: Henkel také zakládajícím členem nové globální aliance „End Plastic Waste“, pro likvidaci plastového odpadu. Aliance bude vyvíjet a zavádět řešení, která budou minimalizovat a také správně nakládat s plastovým odpadem. Navrhne také řešení pro již použité plasty, kterým umožní vrátit se zpět do cirkulární ekonomiky.
 • Recyclate Forum: this initiative aims to raise consumers’ awareness of circular economy and consist of over 40 members, such as retailers, manufacturers, waste disposal companies, packaging producers and politicians.
 • European Plastics Pact and U.S. Plastics Pact: Henkel signed plastics pacts, in both the US and Europe. These two regional agreements, to which we were one of the first signatories, bring governments and businesses together to collaborate in moving toward a circular economy in which plastic is reused again and again.
 • CEFLEX: Henkel is also a founding member of CEFLEX, a consortium of more than 130 European companies and organizations aiming to make flexible packaging – which usually consists of multiple layers of film or foil that are often difficult to separate – easier to recycle.

Jedním z našich partnerů na cestě k lepší recyklaci odpadů a vytvoření oběhového hospodářství je sociální podnik Plastic Bank. Společnost Henkel zahájila spolupráci s Plastic Bank v roce 2017 s cílem snížit množství plastového odpadu v životním prostředí a vytvořit nové příležitosti pro lidi žijící v chudobě. V roce 2019 jsme toto partnerství prodloužili o dalších pět let, abychom podpořili závazek Plastic Bank zřídit a rozvíjet místní recyklační infrastrukturu v Egyptě. V roce 2023 fungovalo v okolí Káhiry, podél řeky Nil a v rekreačních lokalitách u Rudého moře 24 sběrných středisek.

Co příjde dál : budeme ještě více udržitelní

Obaly se neustále mění, a to díky novým inovativním návrhům a měnícímu se očekávání spotřebitelů. Tyto neustálé změny otevírají příležitosti k minimalizaci negativních dopadů obalů na životní prostředí. Naši odborníci se zavázali prozkoumat možnosti, jak učinit obal udržitelnějším – chránit produkty, které máme rádi, a zároveň pomoci naší planetě.