PROSPERUJÍCÍ KOMUNITY

Dvě děti a žena ve výzkumném plášti vybarvují obrázek u stolu

Děláme vše pro to, abychom lidem pomohli žít lepší životy. Naší společenskou odpovědností je podporovat spravedlnost, posilovat rozmanitost a respektovat lidská práva. Našim zaměstnancům nabízíme možnosti celoživotního vzdělávání a atraktivní a zdravé pracovní prostředí. Zasazujeme se o společenský pokrok a přístup ke vzdělání po celém světě a poskytujeme pomoc v nouzových situacích.


Henkel Sustainability Film 2022_Support equity, education and wellbeing

Rovnost

Posílení rozmanitosti, rovnosti a začlenění, respektování lidských práv a zlepšování kvality lidských životů. 

Snížit nerovnosti a nenechat nikoho pozadu - to je klíč ke smysluplnému sociálnímu pokroku. Tento pokrok byl v posledních letech vážně ohrožen. Globální události zvýšily vyloučení, prohloubily strukturální diskriminaci a zbrzdily sociální rozvoj ve světě kolem nás.

Víme, že spravedlnost je základem řešení, která nás mohou v době krize posunout vpřed. Tím se řídí náš program transformačního dopadu našich akcí. Rovnost je spojovacím článkem mezi různými tématy a hnací silou celé řady našich aktivit.

Budování pocitu sounáležitosti lidí - se všemi našimi odlišnostmi - v naší společnosti a na pracovišti je rozhodující pro podporu kreativity a inovací. Všichni musíme naslouchat různým hlasům a chápat různé perspektivy a způsoby myšlení. Naší společnou cestou je budování firemní kultury založené na důvěře, kde jsou zaměstnanci povzbuzováni k iniciativě, aktivnímu myšlení a otevřenosti ke sdílení nových nápadů.

Uznáváme roli, kterou mohou společnosti hrát jako klíčoví hráči při snižování nepříznivých dopadů a podpoře pozitivních účinků.

Rozmanitost, Rovnost a Začlenění posilují naši kulturu sounáležitosti

Ve společnosti Henkel jsou diverzita, rovnost a začlenění (DEI) základním závazkem a tvoří nedílnou součást naší firemní kultury. Naším cílem je podporovat kulturu sounáležitosti a usilovat o rovnost, abychom plně využili potenciál naší rozmanitosti. Jsme přesvědčeni, že diverzifikovaná pracovní síla, stejně jako otevřená a vděčná firemní kultura, jsou v globalizovaném světě důležitými faktory úspěchu. Různé perspektivy, kultury a způsoby myšlení nám umožňují uspokojovat potřeby našich stále rozmanitějších trhů a zainteresovaných stran pomocí kreativních a inovativních produktů, služeb a řešení. Prostřednictvím řady programů a vzdělávacích kurzů posilujeme pochopení a ocenění rozmanitosti a zároveň podporujeme inkluzivní firemní kulturu.

Abychom náš závazek k rovnosti podpořili konkrétními opatřeními, oznámili jsme zavedení rodičovské dovolené bez ohledu na pohlaví v roce 2023. Tyto nové globální směrnice zavádějí genderově neutrální rodičovskou dovolenou v délce osmi týdnů pro všechny naše zaměstnance v průběhu roku 2024. To znamená, že všichni rodiče mají nárok na plně placenou rodičovskou dovolenou na základě role pečovatele, nikoliv na základě pohlaví nebo toho, zda se jedná o adoptivní či biologické rodiče.

Náš závazek dodržovat lidská práva

Společnost Henkel se řídí jasnou politikou etického a legálního podnikání. To je neoddělitelně spojeno s naším závazkem dodržovat mezinárodně uznávaná lidská práva. Již v roce 1994 bylo v dokumentu Poslání a zásady společnosti Henkel zdůrazněno, že respektování sociálních hodnot a norem je nedílnou součástí naší firemní politiky.

Vzdělání

Podpora celoživotního učení a vzdělávání a motivace lidí k činnosti pro udržitelnost.

Vzdělávání je jedním z nejmocnějších nástrojů, které umožňují pozitivní změny. Vzdělání umožňuje lidem získat znalosti a dovednosti, které jim pomohou vymanit se z chudoby, vyrovnat nerovnosti a udržet si zdraví. Vzdělávání a celoživotní učení jako přirozená práva a prostředek k realizaci dalších práv jsou klíčovými prvky, kterými se řídí naše strategie.

Neustálé vzdělávání inspiruje inovace a kreativitu. Vzdělávání a rozvoj jsou zásadními prvky naší každodenní práce, ale stejně tak i možnost rozvíjet se prostřednictvím vzdělávání mimo naše hlavní povinnosti. Na rozdíl od tradičních vzdělávacích metod se zaměřujeme na inovativní programy, které uplatňují holistický, angažovaný přístup k učení a které kladou velký důraz na znalosti, dovednosti a myšlení.

Tento klíčový přístup k učení začíná u našich zaměstnanců, ale jde dál, k našim zákazníkům a komunitám, ve kterých působíme. Naše aktivity jsou navrženy tak, aby lidem poskytly dovednosti a kompetence potřebné k rozvoji inovativních nápadů, udržitelného chování a nových digitálních řešení, které jim umožní zvládnout budoucí výzvy a využít příležitosti.

Sociální angažovanost

Společně s našimi zaměstnanci, důchodci, zákazníky, spotřebiteli, partnery a charitativními organizacemi se snažíme trvale přispívat společnosti na celém světě, a to nad rámec našich obchodních aktivit. Závazek společnosti Henkel je založen na třech pilířích: dobrovolnické angažovanosti našich zaměstnanců, partnerství s charitativními organizacemi a pomoci při mimořádných událostech se zaměřením na přírodní katastrofy.

Firemní občanství je naším způsobem, jak "učinit společnost vhodnou pro budoucnost". Cílem našich aktivit je umožnit lidem prostřednictvím vzdělávání získat dovednosti a kompetence potřebné k rozvoji inovativních nápadů, udržitelného chování a nových digitálních řešení, které jim umožní zvládnout budoucí výzvy a využít příležitosti.

Vzdělávací programy

Pokud jde o realizaci naší strategie udržitelnosti, jsou to naši lidé, kteří se svým nasazením, dovednostmi a znalostmi přispívají ke změně. Z tohoto důvodu chceme podporovat závazek našich lidí k udržitelnosti. A proto jsme rozšířili naši stávající nabídku školení o ucelený program zapojení. Jeho cílem je komplexně vybavit naše zaměstnance znalostmi, dovednostmi a způsobem myšlení, které jsou klíčové pro vedoucí úlohu společnosti Henkel v oblasti udržitelnosti. Snažíme se je také zapojit a posílit, aby se aktivně zapojili do udržitelnosti ve svém pracovním prostředí i v soukromém životě.

Kromě toho jsme odhodláni dále rozšiřovat naše komunitní vzdělávací programy. Forscherwelt je příspěvkem společnosti Henkel k vědecké gramotnosti.

Forscherwelt (Researcher's World) Dubai - Thumbnail

Prosperita

Podpora zdraví a pohody a přispívání k sociálnímu pokroku.

Na prosperitu se stále více pohlíží z holistického hlediska, které vnímá fyzické, duševní a sociální aspekty jako neoddělitelně propojené - a tak ji chápeme i my ve společnosti Henkel.

Překlad toho, co znamená prosperita, pro stále rychlejší a digitálnější pracovní prostředí s sebou nese očekávání, že přehodnotíme svůj přístup a přizpůsobíme se těmto okolnostem. Pro udržení kultury prosperity je zásadní inkluzivní přístup založený na spolupráci. Pochopení toho, jak fyzické pracoviště určuje prosperitu, se stává klíčovým v době, kdy se místa, kde pracujeme, změnila. Vytvoření optimálního pracovního prostředí, které podporuje kreativitu a odolnost, zahrnuje revitalizaci našich pracovišť, aby lépe vyhovovala potřebám našich zaměstnanců.

Opatření v oblasti duševního zdraví zůstávají i nadále důležitým aspektem při realizaci naší strategie v oblasti prosperity. Další klíčovou oblastí pro prosazení pozitivních změn v této oblasti bylo pochopení přínosů digitálních nástrojů jako klíče k podpoře pohody zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že se naše chápání prosperity zaměstnanců stále prohlubuje, jsme i nadále odhodláni uplatňovat holistický přístup k integraci prosperity do naší firemní kultury.

Udržení a zlepšení zdraví a pohody

Podporujeme zdraví a vitalitu našich zaměstnanců, abychom pomohli vytvořit agilní a vysoce výkonnou organizaci. Za tímto účelem se opíráme o celosvětově jednotné normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a poskytujeme programy zdravotní a preventivní péče, které chrání před riziky na pracovišti, jež by mohla vést k onemocnění. Široká škála služeb nabízených na našich pracovištích má dva cíle: podporu fyzického zdraví našich zaměstnanců (prostřednictvím seminářů pro odvykání kouření, zdravotních prohlídek, prevence AIDS atd.) a udržení jejich duševní vitality (prostřednictvím zvládání stresu a podobných opatření).

Každoroční celosvětová zdravotní kampaň představuje holistický přístup, který se zaměřuje na duševní, fyzické a sociální aspekty zdraví. Kampaň v roce 2023 nesla název "Eat Smart – Take Part" a jejím cílem bylo zlepšit psychickou odolnost zaměstnanců prostřednictvím sbližování lidí, sjednocování kultur a zkoumání tématu zdravého stravování a vaření. Celosvětová zdravotní kampaň tímto přístupem oslovila více než 90 % všech zaměstnanců společnosti Henkel na celém světě.

Vysoká úroveň bezpečnosti práce

Bezpečnost práce ve společnosti a v celém hodnotovém řetězci pro nás byla nejvyšší prioritou již před pandemií COVID-19. I nadále se zaměřujeme na náš dlouhodobý cíl nulové nehodovosti a do konce roku 2025 chceme zvýšit bezpečnost práce o 60 % ve srovnání s rokem 2010.

Abychom dosáhli našeho cíle, investujeme do školení, abychom zvýšili povědomí a zvýšili technické bezpečnostní standardy. Pravidelně kontrolujeme, zda jsou důsledně dodržovány naše standardy v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, a zavazujeme se zlepšovat bezpečnost práce u našich subdodavatelů i u zaměstnanců jiných společností pracujících na našich pracovištích.

Na všech pracovištích probíhají pravidelná školení, která zajišťují, aby naši zaměstnanci byli schopni identifikovat a eliminovat rizika úrazů. Programy, které již v některých oblastech fungují, stále více rozšiřujeme na celou společnost. Provádíme také celosvětové bezpečnostní kampaně, jejichž cílem je vytvořit mezi našimi zaměstnanci ještě větší povědomí o nejdůležitějších bezpečnostních otázkách.

Budoucnost práce

Ve společnosti Henkel měříme výkonnost podle výsledků, nikoli podle přítomnosti. Proto již mnoho let podporujeme flexibilní pracovní modely. Na základě kultury důvěry jsou částečné pracovní úvazky, pružná pracovní doba, nové koncepty pracovišť a mobilní práce přirozenou součástí naší práce. Chceme pro naše zaměstnance vytvořit pracoviště budoucnosti.

Chytrá práce je komplexní přístup k přípravě našich zaměstnanců a naší organizace na budoucnost práce. Chytrá práce se týká nejen toho, jak rámujeme mobilní a kancelářskou práci, ale také toho, jak mohou naše kanceláře lépe podporovat spolupráci mezi zaměstnanci a kreativitu, jak můžeme zlepšit náš zdravotní program a jak můžeme prozkoumat potenciál našeho digitálního prostředí.