KLIMA

Emise oxidu uhličitého a ostatní skleníkové plyny jsou odpovědné za klimatické změny a globální oteplování. Redukce těchto emisí je jednou z největších výzev, které kdy lidstvo čelilo.

Pár stupňů možná nezní moc dramaticky, ale pro budoucnost naší planety i těchto pár stupňů představuje velkou hrozbu. Abychom do roku 2050 dokázali udržet nárůst globální teploty do 1.5 stupňů Celsia – a tak splnit závazek stanovený v Pařížské dohodě v rámci úmluvy OSN o změně klimatu – musíme rapidně snížit emise oxidu uhličitého. Dosažení tohoto ambiciózního cíle bude možné pouze tehdy, pokud vlády a společnosti přijmou tuto výzvu jako příležitost k podpoření inovací a k naplňování vizionářských nápadů.

Zavázáni k ochraně klimatu

Změna klimatu je jednou z hlavních globálních výzev současnosti. Zavázali jsme se k dosažení cíle 1,5 stupně podle Pařížské dohody o klimatu a změnu klimatu a její dopady zohledňujeme v rámci naší udržitelnosti a řízení rizik a v celém našem hodnotovém řetězci. Je pro nás relevantní ze dvou hledisek: zaprvé z hlediska potenciálního dopadu naší činnosti na globální stopu skleníkových plynů a zadruhé z hlediska potenciálního dopadu změny klimatu na naše obchodní aktivity. V rámci naší strategie udržitelnosti se zabýváme našimi přímými a nepřímými emisemi CO2 a jejich potenciálním dopadem na klima. Začínáme tím, že se zaměříme na naše vlastní závody, které můžeme přímo ovlivnit. Plánujeme dosáhnout snížení uhlíkové stopy naší výroby. Toho dosáhneme neustálým zvyšováním energetické účinnosti a stále větším využíváním energie, zejména elektřiny, vyráběné z obnovitelných zdrojů.

YouTube Thumbnail Combat climate change (Thumbnail)

Naše stopa CO2

Snažíme se optimalizovat naši vlastní stopu CO2. K posouzení naší stopy používáme reprezentativní hodnocení životního cyklu všech kategorií produktů. Vyhodnocujeme také údaje o surovinách a obalových materiálech, které používáme, a o přepravních operacích.

Celkově výroba našich produktů představuje přibližně jedno procento naší uhlíkové stopy v celém hodnotovém řetězci. To zahrnuje přímé emise (Scope 1) a nepřímé emise z nakupované energie (Scope 2). Většinu přímých zdrojů tvoří například spalovny při provozu kotlů. Mobilní spalovací zdroje, jako jsou motory vozidel, jsou však také zodpovědné za emise v rozsahu 1. Příkladem jsou nákladní automobily, vysokozdvižné vozíky a další vozidla. Nakoupená energie (Scope 2) zahrnuje především nakoupenou elektřinu, ale také páru, vytápění a chlazení.

Nepřímé emise v rámci našeho hodnotového řetězce (Scope 3) tvoří téměř 99 % naší provozní stopy CO2. Na používání našich produktů připadají přibližně dvě třetiny a na suroviny a obaly přibližně jedna čtvrtina. Právě zde máme největší potenciál snížit emise a přispět k ochraně klimatu. Přeprava našich produktů a jejich likvidace/recyklace se způsobují přibližně 6 procent našich emisí.

Naše ambice: Klimaticky pozitivní výroba do roku 2030

Při zmírňování klimatických změn se zaměřujeme především na naše vlastní závody a výrobu. V této oblasti jsme si stanovili ambiciózní lhůty a absolutní cíle snížení emisí. Těch chceme dosáhnout neustálým zlepšováním naší energetické účinnosti a využíváním více energie z obnovitelných zdrojů, zejména elektřiny a tepla.

Zavázali jsme se, že do roku 2030 snížíme emise CO2 v rámci Scope 1 a Scope 2 na tunu produktu o 67 % (oproti základnímu roku 2017). Nadále sledujeme náš prozatímní cíl snížit do roku 2025 uhlíkovou stopu našich výrobních závodů o 65 % (oproti základnímu roku 2010). Nadále usilujeme o to, abychom do roku 2030 získávali 100 % elektřiny, kterou nakupujeme pro výrobu, z obnovitelných zdrojů.

Na základě našeho pokroku a získaných zkušeností v těchto oblastech jsme se v roce 2021 rozhodli posunout naše ambice pro rok 2040 o deset let: Do roku 2030 chceme dosáhnout klimaticky pozitivní bilance skleníkových plynů v naší výrobě (Scope 1 a 2).

Pozitivní klima ve výrobě pro nás znamená, že se snažíme přebytečnou uhlíkově neutrální energii, kterou společnost Henkel nepotřebuje pro své vlastní účely, dodávat třetím stranám. Tímto způsobem se vyhneme vlastním emisím a zároveň umožníme třetím stranám využívat uhlíkově neutrální energii.

Zapojení v našem hodnotovém řetězci

Kromě našich aktivit v našich vlastních závodech se snažíme využít náš vliv v oblastech našeho hodnotového řetězce, které jsou zvláště důležité z hlediska emisí CO2.

Z naší analýzy vyplývá, že největší vliv na naši stopu CO2 má fáze používání produktů, a to zejména v oblasti spotřebitelských obchodů. Naše produkty se v domácnostech a průmyslových procesech používají milionkrát denně. Naším cílem je proto spolupracovat s našimi zákazníky, spotřebiteli a dodavateli a ušetřit během desetiletého období od roku 2016 do roku 2025 100 milionů tun CO2. Abychom toho dosáhli, vytvořili jsme portfolio úspor CO2, které lze použít jako základ pro přesné vyčíslení příspěvků produktů ke snižování emisí.

Mnoho surovin, které používáme, je založeno na uhlíku, například povrchově aktivní látky v pracích prostředcích a šamponech, pryskyřice v lepidlech a plasty pro obaly. Při jejich biologickém rozkladu nebo spalování se uvolňuje CO2. Proto plánujeme postupně nahradit fosilní uhlík v našich surovinách a obalech obnovitelným uhlíkem, abychom se přiblížili budoucnosti, která bude účinně využívat zdroje a bude klimaticky neutrální. Zaměřujeme se zejména na využívání uhlíku z rostlin nebo jejich částí jako součásti obnovitelné biosféry. Jako zdroj lze v budoucnu využít také uhlík ze vzduchu a z odpadních materiálů, jako jsou plasty.

Stanovíme si čistě nulovou cestu pro naše emise v celém hodnotovém řetězci

Mezi klíčové cíle hodnotového řetězce patří náš vědecky podložený cíl snížit do roku 2030 emisní stopu surovin a obalů, které používáme na tunu produktu, o 30 % (oproti výchozímu roku 2017). Jednou ze součástí tohoto cíle je naše obalová strategie, protože emise CO2 lze snížit například použitím recyklovaného materiálu. Stejně jako náš cíl pro výrobu splňuje i náš cíl v oblasti emisí v hodnotovém řetězci (Scope 3) kritéria iniciativy Science Based Targets pro ambiciózní cíle hodnotového řetězce, což znamená, že je v souladu s osvědčenými postupy.

V návaznosti na naše stávající cíle SBTi pro rok 2030 a naši ambici dosáhnout do roku 2030 klimaticky pozitivní bilance v naší výrobě, začleníme "SBTi Corporate Net-Zero Standard", abychom stanovili cestu pro snižování našich emisí Scope 3. Tento standard obsahuje pokyny, kritéria a doporučení pro společnosti, aby si stanovily vědecky podložené cíle čisté nuly v souladu s cílem 1,5 stupně podle Pařížské dohody.

Pomáháme zákazníkům a spotřebitelům redukovat emise CO2


To motivate consumers to do their laundry in an environmentally compatible way, Henkel Consumer Brands developed a special logo with the slogan “be sustainable – wash cold.” It is placed on our laundry detergent packaging and aims to encourage consumers to save energy when doing their laundry.

Divize společnosti Henkel Consumer Brands vyvinula speciální logo se sloganem „be sustainable – wash cold“, aby motivovali spotřebitele k praní prádla způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí. Je umístěn na našem obalu pracího prostředku a jeho cílem je povzbudit spotřebitele k úspoře energie při praní.


Der Unternehmensbereich Beauty Care hat die Initiative „BeSmarter“ gestartet. Neben einen Fokus auf Recycling konzentriert sich die Initiative auch auf das Wasser als Ressource. Ein Ziel dabei ist es, die Verbraucher für einen verantwortungsvollen Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser zu sensibilisieren. Außerdem führt die Verwendung von Wasser mit geringeren Temperaturen zu geringeren CO2-Emissionen.

Divize Henkel Consumer Brands zahájila akci „BeSmarter“. Hlavním cílem této akce je sdělit spotřebiteli možnosti o odpovědném využívání vody, která je vzácným zdrojem. Čím méně budou spotřebitelé používat horkou vodu, tím méně vytvoří emisí CO2.


We support our industrial customers with solutions for lightweight automotive designs. This includes pretreatments for metal surfaces that make it possible to combine steel and aluminum, as well as liquid soundproofing and 3D reinforcement technologies. These solutions all contribute to weight reduction in the chassis and increase fuel efficiency.

Bonderite TecTalis od společnosti Henkel a dvoufázový proces umožňují našim zákazníkům vytvořit karoserii z více druhů kovů. Výsledkem je, že tato řešení Henkel Adhesive Technologies umožňují výrobcům automobilů používat méně oceli a více hliníku. Lehčí karoserie pomáhají snižovat spotřebu paliva a tím snižovat emise CO2.