Firemní kultura

Smyslem našeho podnikání a zároveň závazkem sjednocujícím nás všechny, kteří pracujeme ve společnosti Henkel, je „tvorba udržitelných hodnot“.

Chceme vytvářet hodnoty pro naše zákazníky a spotřebitele, pro naše pracovní týmy, zaměstnance či akcionáře, ale i pro veřejnost a lidi v místech, kde působíme. Zaměstnanci společnosti Henkel vkládají do naplnění tohoto cíle své nadšení, odhodlání a hrdost.

Naše firemní kultura a smysl našeho podnikání, vize, poslání a hodnoty představují jednotící prvek, jenž spojuje naše zaměstnance pocházející z rozmanitých prostředí, definuje srozumitelný kulturní rámec a ukazuje směr našeho působení. Celosvětově platné závazné zásady jednání jsou podrobně rozepsány v jednotlivých kodexech, jež slouží jako vodítka pro chování a jednání našich zaměstnanců ve všech odvětvích a kulturách, v nichž působíme.

Smysl

Vytvářet udržitelné hodnoty

Chceme vytvářet hodnoty – pro naše zákazníky i spotřebitele, pracovní kolektivy i zaměstnance, pro naše akcionáře, ale i pro veřejnost a obyvatele v místech, kde působíme.

Vize

V čele s našimi inovacemi, značkami a technologiemi

Vedoucí místo zaujímáme i na řadě trhů a v mnoha kategoriích v segmentu výrobků pro spotřebitele.

„Být lídrem“ má pro nás širší význam než jen být jedničkou z hlediska tržního podílu nebo velikosti. Silná pozice na atraktivních trzích je sice důležitá, ale „být lídrem v oblasti inovací, značek a technologií“ vyžaduje mnohem víc.

Především musíme umět nejlépe vytvářet hodnoty. Musíme být nejagilnější a nejlépe a nejrychleji reagovat na nestálé trhy i proměnlivé požadavky zákazníků a spotřebitelů. Musíme být rovněž lídrem v inovacích, kvalitě, službách a udržitelnosti.

Poslání

Chceme sloužit našim zákazníkům a spotřebitelům na celém světě jako nejspolehlivější partner s přední pozicí na všech relevantních trzích a ve všech kategoriích – jako nadšený, který spojují společné hodnoty.

Hodnoty

Naše hodnoty nám ukazují správný směr našeho konání, rozhodování a chování. Každý den přijímáme bezpočet rozhodnutí ve značně proměnlivém prostředí. Současně jsme velmi rozmanití – pocházíme z různých kulturních prostředí a máme odlišné zkušenosti, působíme na různorodých trzích a v různých odvětvích. Proto jsou pro náš budoucí úspěch tak důležité jasné hodnoty, které všichni ve společnosti Henkel sdílejí, rozumí jim a řídí se jimi ve svém každodenním životě řídí.

  • Zákazníci a spotřebitelé
  • Zaměstnanci
  • Finanční úspěch
  • Udržitelnost
  • Rodinný podnik

Naši zákazníci jsou středobodem veškerého našeho konání.

Předvídáme, plníme a reagujeme na očekávání našich zákazníků a spotřebitelů poskytováním nejvyšší hodnoty, kvality a inovativních značek a technologií.

Svých zákazníků si ceníme a jsou proto středobodem všech našich činností. Abychom dokázali nabídnout špičkové výrobky, skvělé inovace, nejvyšší kvalitu a prvotřídní služby, musíme zákazníky a spotřebitele znát lépe než naši konkurenti. Pokud se nám to podaří, budeme na všech našich trzích a ve šech kategoriích nadále úspěšně růst.

Svých zaměstnanců si ceníme, povzbuzujeme a odměňujeme je.

Jsme globální tým, který stmelují pevné hodnoty. Jednáme spolu se vzájemným respektem, rozvíjíme své schopnosti a podporujeme rozmanitost ve všech relevantních oblastech. Nebojíme se osobní odpovědnosti, vždy zachováváme integritu a snažíme se být vzorem pro ostatní.

Ve společnosti Henkel je důležitý každý zaměstnanec. Ve všech oblastech podporujeme rozmanitost pracovníků. Zkušenosti, znalosti a tvůrčí potenciál našich zaměstnanců jsou základními stavebními prvky naší konkurenční výhody. Vedeme všechny zaměstnance k tomu, aby pracovali na plný výkon a vytvářeli udržitelné hodnoty a umíme je za to ocenit a odměnit. Každý zaměstnanec jde příkladem, přebírá osobní odpovědnost za svůj osobní rozvoj, jedná bezúhonně a odvádí špičkovou práci. 

Usilujeme o vynikající a udržitelný finanční úspěch.

Jako společnost zaměřená na výkon se ctíme závazek zvyšovat udržitelnou hodnotu naší společnosti, zajišťovat skvělé finanční výsledky a přinášet našim akcionářům zajímavé výnosy.

Prosazujeme strategické priority ve snaze splnit finanční cíle a zajistit dlouhodobý úspěch naší společnosti. Špičková finanční výkonnost a udržitelná tvorba hodnot nám v budoucnosti umožní jednat pružněji a zajistit zdravý a ziskový růst. Z toho budou těžit nejen akcionáři, ale i naši zaměstnanci a obyvatelé míst, v nichž působíme.

Přijali jsme závazek stát se lídrem v oblasti udržitelnosti.

Společně s našimi zaměstnanci, partnery a dalšími zainteresovanými skupinami chceme vytvářet udržitelné hodnoty všude tam, kde působíme. Přijímáme odpovědnost za bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců, zákazníků a spotřebitelů, ochranu životního prostředí a kvalitu života obyvatel míst, v nichž působíme.

Společnost Henkel chce dosáhnout vyváženého vztahu mezi lidmi, planetou a ziskem. Důsledná snaha o dosažení udržitelného rozvoje byla vždy zásadní hnací silou naší úspěšné činnosti. Ke všem prvkům udržitelnosti přistupujeme z dlouhodobého podnikatelského hlediska, přičemž naším cílem není jen plnit současné normy, ale také definovat nové. 

Při utváření naší budoucnosti se ke slovu dostává silný podnikatelský duch vycházející z tradice našeho rodinného podniku.

Naše společnost se hrdě hlásí k tradici rodinného podniku, jehož smyslem je vytvářet udržitelné hodnoty. Vedeni našimi hodnotami usilujeme o naplnění dlouhodobé vize společnosti. To, společně s naší pevnou finanční základnou, představuje východisko pro budování úspěšné budoucnosti.

Od založení firmy v roce 1876 projevuje rodina Henkelů neutuchající odhodlání a oddanost firmě, díky čemuž můžeme pracovat s dlouhodobou perspektivou. Naše společné hodnoty a vzájemná důvěra nás sjednocují při naplňování smyslu našeho podnikání – tvorbě udržitelných hodnot pro budoucí generace.