Proces oznamování nekalých praktik a infolinka pro dodržování předpisů

Etické a slušné chování je, jak pro zaměstnance, tak pro další zainteresované strany, v Henkelu naší nejvyšší prioritou. To zahrnuje striktní dodržování zákonů o oznamování porušení předpisů globálně i s přihlédnutím k národním úpravám. Je pro nás velmi důležité identifikovat potenciální pochybení a podniknout všechny adekvátní kroky k zabránění porušení předpisů. Po zaměstnancích a dalších zainteresovaných stranách společnosti Henkel je žádáno, aby nahlásili jakékoliv potenciální pochybení. Společnost Henkel důkladně analyzuje všechna oznámení prostřednictvím spravedlivého procesu s dodržováním práv jak ohlašujících osob, tak osob dotčených oznámením. Se všemi informacemi je nakládáno s maximální důvěrností. Oznamovatelé, kteří v dobré víře nahlásí možné pochybení, budou chráněni a jakákoliv odplata vůči nim nebude tolerována.

Následující informace shrnují proces pro oznamovatele ve společnosti Henkel:

Co může být nahlášeno

Kodex chování společnosti Henkel, naše hodnoty, závazky vedení a další interní standardy popisují vysokou úroveň očekávání vůči našemu vlastnímu chování a obchodnímu chování i vůči dalším zainteresovaným stranám. Jakékoliv potenciální porušení těchto předpisů, zahrnující i porušení zákonů, může být nahlášeno.

V souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů společnost HENKEL ČR rovněž přijímá podněty obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti HENKEL ČR, které má znaky trestného činu nebo přestupku (za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč), nebo porušuje zákon o ochraně oznamovatelů (zákon č. 171/2023 Sb.), nebo které je v rozporu s právními předpisy v oblasti:

 • povinného auditu a jiných ověřovacích služeb,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

V takovém případě hovoříme o Oznámení.

Existuje několik způsobů pro podávání zpráv ve společnosti Henkel

Oznamovatelům je poskytnuto několik způsobů, kde můžou nahlásit potenciální pochybení.

 • Zaměstnanci se samozřejmě mohou obrátit na své nadřízené, HR nebo právní oddělení, v případě, že budou mít obavy, budou chtít poradit, či budou chtít nahlásit potenciální pochybení.
 • Henkel Compliance, pověřené vedením společnosti Henkel, nakládá se všemi zprávami zodpovědně, a je možno kontaktovat:
  • e-mailem (compliance.office@henkel.com),
  • přes webový formulář, a
  • otevřeně nebo anonymně pomocí Compliance Hotline společnosti Henkel kontakty a přístupové kódy přes telefon či webový formulář jsou následující:
   Hotline: 800 900 538
   Přístupový kód: 67111
   Dostupné jazyky: čeština, angličtina
   Webová stránka: www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cz
 • Oznamovatelé společností Henkel v Evropské Unii, kteří preferují vše vyřešit bez kontaktu s Compliance společnosti Henkel, která se nachází v Henkel AG & Co. KGaA a / nebo bez místních manažerů Compliance, můžou vše nahlásit externímu ombudsmanovi, který je nezávislý na společnost Henkel a zavázán k profesní mlčenlivosti.
 • A nakonec, společnost Henkel plně uznává, že v některých jurisdikcích se oznamovatelé mohou s jejich hlášením obrátit přímo na veřejné orgány.

Kde podat oznámení. I zde existuje několik způsobů

Příslušnou osobou pro přijímání a vyřizování Oznámení je JUDr. Lenka Studničná, tel: +420 739 325 208, e‑mailová adresa: lenka.studnicna@henkel.com

Oznámení lze podat Příslušné osobě:

 1. písemně
  1. prostřednictvím formuláře na webových stránkách https://www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cz (heslo: 67111) nebo
  2. prostřednictvím e-mailové adresy lenka.studnicna@henkel.com nebo
  3. prostřednictvím dopisu adresovaného Příslušné osobě, na obálce musí být jasně uvedeno: NEOTVÍRAT, POUZE K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY
 2. ústně, a to telefonicky na telefonním čísle +420 739 325 208 nebo osobně na žádost Oznamovatele (nejdéle ve lhůtě 14 dnů od této žádosti) v sídle společnosti HENKEL ČR nebo na jiném místě po dohodě s Příslušnou osobou.

Oznámení lze rovněž podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/

Společnost HENKEL ČR upozorňuje, že v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, vylučuje přijímání Oznámení od osob, které pro HENKEL ČR nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost (touto obdobnou činností se pak má na mysli výkon odborné stáže či praxe a dobrovolnictví).

Přístup a zpracování hlášení oznamovatelů

Společnost Henkel se bude ke zprávě oznamovatele chovat s naprostou péčí, rychlostí a mlčenlivostí, a s naprostým dodržováním platných zákonů na ochranu soukromí. To zahrnuje přísný princip potřeby vědět, tj. pouze Compliance společnosti Henkel (místní a globální) a případně další příslušná oddělení potřebná pro vyšetřování a externí profesionální vyšetřovatelé / auditoři, budou mít přístup ke zprávě, vyšetřování a následné odezvě. V případě Oznámení – tato pak budou zpracovávána v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů, k Oznámením má přístup pouze Příslušná osoba.

Postup bude řádně zapsán a zdokumentován. Vyšetřování se řídí principem procesní spravedlnosti, objektivity, následován nestranným rozhodnutím, přičemž všechny zúčastněné osoby jsou považovány za nevinné, dokud není prokázán opak.

Společnost Henkel reaguje rázně na zjištěné pochybení, což může mimo jiné zahrnovat vhodná disciplinární opatření vůči pachateli. Je-li potřeba, může společnost Henkel zapojit do vyšetřování také veřejné orgány a žalobu. Na základě vyšetřovaných skutečností obvykle Henkel Compliance (místní a globální), v součinnosti s příslušnými manažery a HR, přijímá rozhodnutí a vhodná opatření.

V případě Oznámení Příslušná osoba posoudí jeho důvodnost, a pokud vyhodnotí Oznámení jako důvodné, navrhne společnosti HENKEL ČR opatření k předejití protiprávního stavu nebo k jeho nápravě.

Odpověď a ochrana oznamovatele

Oznamovateli bude odpovězeno co nejdříve to bude možné. V zásadě tak bude učiněno do sedmi dnů od přijetí Oznámení a během následujících tří měsíců pak bude obeznámen o uzavření, případně o aktualizaci případu (v případě Oznámení činí základní lhůta pro vyrozumění o výsledku posouzení důvodnosti Oznámení třicet dnů od jeho přijetí, kterou je možné ve složitých případech prodloužit až dvakrát). V souladu s platnými zákony musí odpověď zohledňovat práva na mlčenlivost a soukromí všech zúčastněných osob.

V naší společnosti neexistuje žádná tolerance pro jakýkoliv typ odplaty. Ochráníme každého, který promluví v dobré víře, i přesto, že jejich obavy se prokážou jako zbytečné.

Ochrana dat

Hlášení pro Compliance Group organizaci společnosti Henkel naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Henkel AG & Co. KGaA. Prohlášení o ochraně osobních údajů platí taktéž pro hlášení ombudsmanovi.

Country

Phone Instruction

Webservice URL
(general URL: www.speakupfeedback.eu/web/ntvoru )

Access code

Language Option 1

Language Option 2

Language Option 3

Language Option 4

1

ALGERIA

+31 205043252 (paid number)

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/dz

67111

Arabic

French

English

2

ARGENTINA

08006660078

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ar

67111

Latin American Spanish

US English

3

AUSTRALIA

1800452051

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/au

67111

English

4

AUSTRIA

0800-295175

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/at

67111

German

English

5

BELARUS

882000730010

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/by

67111

Russian

English

6

BELGIUM

0800-71365

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/be

67111

Flemish

French

English

7

BOSNIA AND HERZEGOVINA

080082872

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ba

67111

Bosnian

English

8

BRAZIL

08008919678

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/br

67111

Brazilian Portuguese

US English

9

BULGARIA

008001194474

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/bg

67111

Bulgarian

English

10

CANADA

1-888-662-7878

www.henkelethics.com

-

English

11

CHILE

12300202775

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cl

67111

Latin American Spanish

US English

12

CHINA

4009901434
If you are calling with provider Unicom:
108007440179
If you are calling with provider Telecom (landline only):
108004400179
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cn

67111

Mandarin Simplified

Cantonese Simplified

English

13

COLOMBIA

18009440692

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/co

67111

Latin American Spanish

US English

14

COSTA RICA

08000440029

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cr

67111

Latin American Spanish

US English

15

CROATIA

0800223069

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/hr

67111

Croatian

English

16

CYPRUS

80091182

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cy

67111

Greek

English

17

CZECH REPUBLIC

800 900 538

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cz

67111

Czech

English

18

DENMARK

80885638

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/dk

67111

Danish

English

19

ECUADOR

1800 000360

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ec

67111

Latin American Spanish

US English

20

EGYPT

0800-0000615

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/eg

67111

Arabic

English

21

ESTONIA

800 0044 208

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ee

67111

Estonian

English

22

FINLAND

08001-13031

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/fi

67111

Finnish

English

23

FRANCE

0800-908810

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/fr

67111

French

English

24

GEORGIA

0706777347

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ge

67111

Georgian

English

25

GERMANY

0800-1801733

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/de

67111

German

English

26

GREECE

0080044142695

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/gr

67111

Greek

English

27

GUATEMALA

18003000132

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/gt

67111

Latin American Spanish

US English

28

HONG KONG SAR, GREATER CHINA

800963161

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/hk

67111

Mandarin Traditional

Cantonese Traditional

English

29

HUNGARY

0680981359

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/hu

67111

Hungarian

English

30

INDIA

0008004401221

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/in

67111

English

Hindi

31

INDONESIA

If you are calling with provider Indosat: 001 803 440 559
If you are calling with provider Telkom: 007 803 440 559
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/id

67111

Indonesian

English

32

IRAN

+98 21 9100 9845

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ir

67111

Persian

English

33

IRELAND

1800-552136

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ie

67111

English

34

ISRAEL

1809444260

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/il

67111

Hebrew

Arabic

English

35

ITALY

800-787639

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/it

67111

Italian

English

36

JAMAICA

1800 986 8634

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/jm

67111

US English

37

JAPAN

0120 774878

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/jp

67111

Japanese

English

38

JORDAN

080022868

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/jo

67111

Arabic

English

39

KAZAKHSTAN

88003332641

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/kz

67111

Kazakh

Russian

English

40

KENYA

0800733255

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ke

67111

Swahili

English

41

KOREA (SOUTH)

007984424261

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/kr

67111

Korean

English

42

LATVIA

8000 2490

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/lv

67111

Latvian

English

43

LEBANON

01426801
Wait for the tone or instructions, and then dial:
800-876-1871
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/lb

67111

Arabic

French

English

44

LITHUANIA

880090006

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/lt

67111

Lithuanian

English

45

MALAYSIA

1-800-88-4307

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/my

67111

Malay

English

46

MEXICO

8001234618

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/mx

67111

Latin American Spanish

US English

47

MOROCCO

0800-092359

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ma

67111

Arabic

French

English

48

NETHERLANDS

0800 0222931

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/nl

67111

Dutch

English

49

NEW ZEALAND

0800450436

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/nz

67111

English

50

NIGERIA

07080601488

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ne

67111

English

51

NORWAY

800-18333

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/no

67111

Swedish

English

52

PERU

080052767

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/pe

67111

Latin American Spanish

US English

53

PHILIPPINES

1800 1441 0215

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ph

67111

Filipino

English

54

POLAND

008004411739

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/pl

67111

Polish

English

55

PORTUGAL

800-831528

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/pt

67111

Portuguese

English

56

PUERTO RICO

1-888-662-7878

www.henkelethics.com

-

English

57

ROMANIA

0800894540

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ro

67111

Romanian

English

58

RUSSIA

810 800 2626 9902

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ru

67111

Russian

English

59

SAUDI ARABIA

8008442726

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sa

67111

Arabic

English

60

SERBIA

0800190078

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/rs

67111

Serbian

English

61

SINGAPORE

1800-8232206

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sg

67111

English

Malay

62

SLOVAKIA

0800004529

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sk

67111

Slovak

English

63

SLOVENIA

080080806

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/si

67111

Slovene

English

64

SOUTH AFRICA

0800991526

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/za

67111

Afrikaans

English

65

SPAIN

900-973174

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/es

67111

Spanish

English

66

SWEDEN

020-798813

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/se

67111

Swedish

English

67

SWITZERLAND

0800-561422

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ch

67111

German

French

Italian

English

68

SYRIA

N/A

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sy

67111

Arabic

English

69

TAIWAN, GREATER CHINA

00801444317

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/tw

67111

Mandarin Traditional

English

70

THAILAND

001800 441 4284

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/th

67111

Thai

English

71

TUNISIA

0021631365959

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/tn

67111

Arabic

French

English

72

TURKEY

00800 448824369

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/tr

67111

Turkish

English

73

UKRAINE

0800 801 192www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ua

67111

Ukrainian

Russian

English

74

UNITED ARAB EMIRATES

80004412727

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ae

67111

Arabic

English

75

UNITED KINGDOM

0800-1693502

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/gb

67111

English

76

UNITES STATES OF AMERICA

1-888-662-7878

www.henkelethics.com

-

English

77

VENEZUELA

0058 212-7202008

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ve

67111

Latin American Spanish

US English

78

VIETNAM

Viettel: 12280319
VPNT/Vinaphone: 120852140
Mobifone: 121020030
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/vn

67111

Vietnamese

English