Strategie

Naše strategie udržitelnosti je přímým odrazem závazků naší společnosti k „smysluplnému růstu“. Jsme odhodláni vytvářet větší hodnotu pro zúčastněné strany, odpovědně a úspěšně rozvíjet naše podnikání a stavět na naší vedoucí pozici v oblasti udržitelnosti.

Transformační dopad pro dobro generací

Ve společnosti Henkel vnímáme udržitelnost jako nepolevující snahu o pokrok v současných tématech a neustálém nabývání nových vědomostí na základě vědeckých poznatků. Globální změna klimatu je jednou z největších výzev, kterým lidstvo v současnosti čelí, a vyžaduje okamžitá a ambiciózní opatření. Je také velmi důležité chránit a obnovovat systémy, jako jsou lesy, vody a biodiverzita, pro současné i budoucí generace. Zároveň jsme svědky celosvětového růstu chudoby a sociální nerovnosti. Uvědomujeme si, že společnosti jako Henkel hrají při řešení těchto výzev a při transformačních změnách významnou roli.

Odpovědnost za lidi, planetu a společnost

Naše firemní poslání definuje společný základ, který nás všechny ve společnosti Henkel spojuje: jsme srdcem průkopníci pro dobro generací. Svým průkopnickým duchem, znalostmi, výrobky a technologiemi chceme každý den obohacovat a zlepšovat životy miliard lidí a utvářet smysluplnou budoucnost pro další generace. Udržitelné obchodní praktiky jsou již po desetiletí nedílnou součástí naší firemní kultury a také ústředním prvkem naší vize budoucnosti. Naše strategie udržitelnosti je inspirována naším posláním. Budeme aktivně prosazovat transformaci k udržitelné ekonomice a společnosti, pomáhat chránit a obnovovat životní prostředí, přispívat k posilování komunit a zvyšovat důvěru zúčastněných stran.

V návaznosti na naši předchozí strategii jsme v roce 2021 vytvořili program na podporu udržitelnosti s názvem 2030+ Sustainability Ambition Framework, který se zaměřuje na tři oblasti:

Program 2030+ Sustainability Ambition Framework

Naše nová strategie udržitelnosti spočívá v plnění našich ambicí prostřednictvím konkrétních opatření a projektů zaměřených na dosažení pokroku v praxi. V našem programu na podporu udržitelnosti 2030+ Sustainability Ambitions Framework jsme vytvořili nové dlouhodobé cíle ve třech oblastech – Regenerativní planeta, Prosperující komunity a Důvěryhodný partner, abychom dosáhli dalšího pokroku.

Hlavní cíle programu 2030+

Naše klíčové páky pro změnu

Definovali jsme také, jakým způsobem chceme dosáhnout pokroku v celém našem hodnotovém řetězci, a to stanovením tří klíčových pák k dosažení systémové změny:

  • Produkty a technologie jsou základem všeho, co děláme. Vytváříme větší hodnotu pro naše zákazníky a spotřebitele tím, že neustále inovujeme, abychom nabídli lepší výkon při současném snižování ekologické stopy.
  • Lidé jsou ústředním bodem našeho podnikání a našich aktivit souvisejících s udržitelností. Patří sem i naši zaměstnanci, kteří k udržitelnému rozvoji přispívají odbornými znalostmi v každodenní práci i v soukromém životě. Spadají sem i lidé v našem dodavatelském řetězci, naši zákazníci a spotřebitelé, související podniky, akcionáři a komunity, ve kterých působíme.
  • Partneři hrají rozhodující roli při prosazování udržitelnosti v našem hodnotovém řetězci i v jiných oblastech naší činnosti. Našim zákazníkům a spotřebitelům pomáháme snižovat jejich ekologickou stopu a odpovědně využívat zdroje. Společně s našimi dodavateli podporujeme udržitelné postupy a respektujeme lidská práva. Spolupracujeme s partnery, abychom vzájemně sdíleli znalosti a společně prosazovali systémová řešení.

Rozpoznávání klíčových oblastí

Abychom určili oblasti důležité pro naše obchodní činnosti a podávání zpráv, zapojujeme se do nepřetržitého procesu zaznamenávání a vyhodnocování konkrétních výzev a příležitostí pro udržitelný rozvoj s využitím různých nástrojů. Posuzujeme důležitost jednotlivých oblastí pro společnost, životní prostředí, veřejnost a také pro zúčastněné strany. Výsledky jsou rozděleny do tří oblastí, kterými jsou Regenerativní planeta, Prosperující komunity a Důvěryhodný partner, přičemž každá z nich zahrnuje tři témata, která jsme určili na základě analýzy významnosti. V těchto devíti tematických oblastech se prostřednictvím naší činnosti chceme zaměřit na podporu udržitelného rozvoje po celém světě i v celém hodnotovém řetězci.