Regenerativní planeta

Jsme na cestě k ekologické transformaci našeho obchodního modelu se zaměřením na životní prostředí. Abychom těchto cílů dosáhli, hodláme změnit naše procesy, výrobky a využití surovin tak, aby vše směřovalo k efektivnímu nakládání se zdroji a uhlíkově neutrální budoucnosti. Zaměřujeme se na opatření vedoucí ke zmírnění změny klimatu, na funkční oběhové hospodářství a ochranu přírody i biodiverzity.

Klima

Dekarbonizace našich provozů a surovin s cílem dosáhnout uhlíkově neutrálního podnikání.

Změna klimatu je jednou z hlavních globálních výzev naší doby. Zavázali jsme se k dosažení cíle 1,5 stupně podle Pařížské dohody o klimatu. Změnu klimatu a její dopady zohledňujeme v rámci řízení udržitelnosti a rizik a v celém našem hodnotovém řetězci.

S ohledem na potřebu snížit emise a dekarbonizovat ekonomiku sledujeme ambici převést naše výrobní závody na klimaticky pozitivní bilanci COdo roku 2030. Kromě toho stanovíme pro naše emise v celém hodnotovém řetězci cestu čisté nuly, která bude aktivně přispívat k ochraně klimatu.

Cirkularita

Zavedení principů oběhového hospodářství v našich provozech, výrobcích a obalech, a umožnění cirkularity skrze naše průmyslová řešení.

Oddělení hospodářského růstu od spotřeby omezených přírodních zdrojů a rozvoj oběhového hospodářství představují klíčové přístupy k vytváření udržitelných hodnot.

Ve společnosti Henkel si uvědomujeme svou odpovědnost v oblasti obalů. Zavázali jsme se k podpoře udržitelnosti a tento závazek uvádíme v život prostřednictvím souboru ambiciózních cílů. Naše strategie je postavena na konceptu oběhového hospodářství a zaměřuje se na zahrnutí materiálů z udržitelných zdrojů a využití chytrého designu k uzavření cyklu - ve prospěch lidí i planety.

Společnost Henkel rovněž uplatňuje různé přístupy k zavádění recyklace v uzavřeném cyklu ve svých vlastních výrobních procesech. V této oblasti klademe důraz na efektivní nakládání s odpady v našich závodech.

Příroda

Ochrana a obnova biodiverzity se zaměřením na lesy, půdu a vodu prostřednictvím implementace regenerativnějších ingrediencí a správy zdrojů.

Rostoucí spotřeba a nedostatek zdrojů v důsledku rostoucí světové populace a zrychlující se ekonomické aktivity vyvíjejí stále větší tlak na ekosystémy. Negativní dopady se již projevují: podle zprávy zveřejněné IPBES hrozí, že lidská činnost ohrozí vyhynutí téměř 1 milionu druhů.

Zachování druhové rozmanitosti a biodiverzity je pro společnost Henkel důležité, protože neporušené ekosystémy a biodiverzita půdy jsou základem pro udržitelné zemědělství a využívání surovin ve výrobě. Naše strategie udržitelnosti se zaměřuje na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti - se zvláštním důrazem na lesy, půdu a vodu. Kromě uplatňování těchto zásad při činnostech v našich vlastních závodech podporujeme také odpovědné nakládání se surovinami a využívání obnovitelných vstupů.

Šetrná spotřeba vody jako důležitého zdroje

Vodní zdroje na Zemi jsou nerovnoměrně rozděleny a ohrožuje je, jak změna klimatu, tak i rostoucí znečištění a nadměrná spotřeba. Jsme si vědomi důležitosti odpovědného využívání tohoto zdroje, zejména proto, že zdravé vodní ekosystémy jsou klíčem k ochraně biologické rozmanitosti. Voda hraje důležitou roli v celém našem hodnotovém řetězci. Vodu používáme pro naše výrobní procesy a jako složku našich výrobků. Mnoho našich výrobků vyžaduje vodu také při používání.

Z tohoto důvodu je pro nás snižování spotřeby vody při výrobě a používání našich výrobků důležitým cílem. Stanovili jsme si cíl spotřebovat do roku 2025 o 35 % méně vody na tunu výrobku ve srovnání s výchozím rokem 2010. Kromě toho chceme do roku 2030 dosáhnout cirkulárního užívání vody v klíčových výrobních závodech.