ŘÍZENÍ A SOULAD S LEGISLATIVOU

Henkel má pevný závazek vůči správnému firemnímu řízení a dodržování souladu našeho podnikání s legislativou jak na místní, tak na globální úrovni. Procesy zodpovědného řízení jako i nastolení souladu našeho podnikání s mnoha různými právními požadavky a kulturními zvyklostmi jsou základem úspěchu na mezinárodních trzích.

Představenstvo společnosti Henkel přímo odpovídá za Oddělení souladu s legislativou. Oddělení souladu s legislativou společnosti Henkel zabezpečuje globální soulad se zákonnými a interními standardy. Pod vedením globálního Generálního rady a manažera zodpovědného za soulad s legislativou (General Counsel & Chief Compliance Officer, CCO) jsme založili celofiremní Oddělení souladu s legislativou, v čele kterého je Ústřední firemní úřad pro soulad s legislativou (Corporate Compliance Office), pod který spadají regionální a místní referenti zodpovědní za soulad s legislativou. CCO má podporu interdisciplinárního Výboru pro soulad s legislativou a rizika (CRC) a jednotlivých členů divizí a oddělení Henkel. Jednotlivé úkoly a zodpovědnosti jsou jasně stanovené.

Představenstvo společnosti Henkel přímo odpovídá za Oddělení souladu s legislativou. Oddělení souladu s legislativou společnosti Henkel zabezpečuje globální soulad se zákonnými a interními standardy. Pod vedením globálního Generálního rady a manažera zodpovědného za soulad s legislativou (General Counsel & Chief Compliance Officer, CCO) jsme založili celofiremní Oddělení souladu s legislativou, v čele kterého je Ústřední firemní úřad pro soulad s legislativou (Corporate Compliance Office), pod který spadají regionální a místní referenti zodpovědní za soulad s legislativou. CCO má podporu interdisciplinárního Výboru pro soulad s legislativou a rizika (CRC) a jednotlivých členů divizí a oddělení Henkel. Jednotlivé úkoly a zodpovědnosti jsou jasně stanovené.

Kontaktní údaje Kontaktní osoba v České republice
Lenka Studničná
Firemní právník
Kontaktujte nás Stáhnout vizitku Přidat do sbírky

Oddělení souladu s legislativou koná na třech úrovních: „prevence“, „odhalování“ a „řešení“. Řídí celofiremní aktivity související se souladem s legislativou, koordinuje školení, dohlíží nad plněním interních a externích nařízení a podporuje vytváření a zavádění globálně závazných interních standardů.

Různá témata týkající se souladu s legislativou se pravidelně nahlašují, projednávají a upravují za účasti Představenstva společnosti, Výboru auditorů, Dozorčí rady, Výboru akcionářů a mnohých dalších orgánů na firemní a místní úrovni.

Další informace

DMS_Description_Henkel.pdfPreviewImage

Systém správy ochrany údajů

Společnost Henkel přikládá velký význam zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy a zavedení systému řízení ochrany údajů, který zajistí dodržování tohoto cíle. Náš systém pro správu ochrany údajů pro Evropu byl v roce 2019 auditován externími auditory na základě auditorského standardu IDW PS 980 a s náležitým zohledněním IDW PH 9860.1, s ohledem na jeho vhodnost, implementaci a účinnost. Henkel je jednou z prvních německých společností, které úspěšně absolvovaly tento speciální audit poté, co vstoupilo v platnost obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů.

Compliance management system-en-COM.pdfPreviewImage (2)

Compliance Management Systém

Kontrola dodržování právních předpisů ve společnosti Henkel zahrnuje neustálé sledování a zlepšování procesu dodržování právních předpisů. Náš globální systém dodržování právních předpisů byl v roce 2022 opětovně auditován externími auditory na základě standardu IDW PS 980 s náležitým přihlédnutím k normě ISO 37301, a to s ohledem na vhodnost, implementaci a účinnost globálních procesů zajišťování celosvětového souladu s právními předpisy v oblastech práva hospodářské soutěže a boji proti korupci. Henkel tímto speciálním auditem opakovaně úspěšně prošel.

Firemní audit

Účelem firemního auditu je nezávisle a objektivně zhodnotit a zlepšit řízení, procesy a kontrolní opatření společnosti Henkel.

V našich výrobních a administrativních provozech a stále ve větší míře i u našich dodavatelů a v logistických centrech se vykonávají pravidelné audity na ověření souladu s našimi kodexy a standardy. Audity jsou pro nás klíčové, abychom odhalili rizika a možná zlepšení. Celosvětové audity se vykonávají v oblasti nákupu, prodeje, marketingu, financí, IT, lidských zdrojů, dodavatelského řetězce, provozů, jako i dodržování bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí (SHE).

Kontaktní údaje Kontaktní osoba v České republice
Lenka Studničná
Firemní právník
Kontaktujte nás Stáhnout vizitku Přidat do sbírky