Řízení a soulad s legislativou

Henkel má pevný závazek vůči správnému firemnímu řízení a dodržování souladu našeho podnikání s legislativou jak na místní, tak na globální úrovni. Procesy zodpovědného řízení jako i nastolení souladu našeho podnikání s mnoha různými právními požadavky a kulturními zvyklostmi jsou základem úspěchu na mezinárodních trzích.

Společnost Henkel podniká v souladu s etickými principy a právními předpisy. Naše image a reputace ve velké míře závisí na vhodném chování každého našeho zaměstnance. Od zaměstnanců společnosti Henkel se očekává, aby respektovali zákony a standardy, vyhýbali se střetu zájmů a projevovali respekt a úctu vůči místním zvykům, tradicím a společenskému chování v různých zemích a kulturách, ve kterých Henkel působí. Henkel neschvaluje etická pochybení. Nevhodné chování není nikdy v zájmu Henkelu a netoleruje se. Soulad s legislativou je neoddělitelnou součástí obchodních postupů Henkel.

Představenstvo společnosti Henkel přímo odpovídá za Oddělení souladu s legislativou. Oddělení souladu s legislativou společnosti Henkel zabezpečuje globální soulad se zákonnými a interními standardy. Pod vedením globálního Generálního rady a manažera zodpovědného za soulad s legislativou (General Counsel & Chief Compliance Officer, CCO) jsme založili celofiremní Oddělení souladu s legislativou, v čele kterého je Ústřední firemní úřad pro soulad s legislativou (Corporate Compliance Office), pod který spadají regionální a místní referenti zodpovědní za soulad s legislativou. CCO má podporu interdisciplinárního Výboru pro soulad s legislativou a rizika (CRC) a jednotlivých členů divizí a oddělení Henkel. Jednotlivé úkoly a zodpovědnosti jsou jasně stanovené.

Oddělení souladu s legislativou koná na třech úrovních: „prevence“, „odhalování“ a „řešení“. Řídí celofiremní aktivity související se souladem s legislativou, koordinuje školení, dohlíží nad plněním interních a externích nařízení a podporuje vytváření a zavádění globálně závazných interních standardů.

Různá témata týkající se souladu s legislativou se pravidelně nahlašují, projednávají a upravují za účasti Představenstva společnosti, Výboru auditorů, Dozorčí rady, Výboru akcionářů a mnohých dalších orgánů na firemní a místní úrovni.

Kontaktní údaje Kontaktní osoba v České republice Lenka Studničná
Firemní právník
lenka.studnicna@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky
Globální kontaktní osoby Firemní soulad s legislativou Thomas Gerd Kühn
CCO & Generální rada


Frank Liebich
Vedoucí korporátního souladu s legislativou a pracovník zodpovědný za ochranu osobních údajů
compliance.office@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky

Firemní audit

Účelem firemního auditu je nezávisle a objektivně zhodnotit a zlepšit řízení, procesy a kontrolní opatření společnosti Henkel.

V našich výrobních a administrativních provozech a stále ve větší míře i u našich dodavatelů a v logistických centrech se vykonávají pravidelné audity na ověření souladu s našimi kodexy a standardy. Audity jsou pro nás klíčové, abychom odhalili rizika a možná zlepšení. Celosvětové audity se vykonávají v oblasti nákupu, prodeje, marketingu, financí, IT, lidských zdrojů, dodavatelského řetězce, provozů, jako i dodržování bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí (SHE).

Kontaktní údaje Kontaktní osoba v České republice Lenka Studničná
Firemní právník
lenka.studnicna@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky
Kontaktní údaje Globální firemní audit Raphaela Lessmann
Vedoucí firemního auditu
corporate.audit@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky