PŘÍRODNÍ ZDROJE

Ruka hladí klidnou vodní hladinu před horizontem.

Chránit a obnovovat biologickou rozmanitost se zaměřením na lesy, půdu a vodu a zajistit odpovědné hospodaření se zdroji.

Rostoucí spotřeba a nedostatek zdrojů v důsledku rostoucí světové populace a zrychlující se ekonomické aktivity vytvářejí stále větší tlak na ekosystémy. Zachování biologické rozmanitosti je pro společnost Henkel důležité, protože dobře fungující ekosystémy a zdraví půdy jsou základem pro udržitelné zemědělství a využívání surovin ve výrobě.

YouTube Thumbnail Henkel Sustainability Film 2022 Protect natural resources (Thumbnail)

Ochrana a obnova biodiverzity

Naše strategie udržitelnosti se zaměřuje na ochranu a obnovu biodiverzity - se zvláštním důrazem na lesy, půdu a vodu. Kromě uplatňování těchto zásad při činnostech v našich vlastních závodech podporujeme také odpovědné nakládání se surovinami a používání složek na bázi obnovitelných surovin. Využíváme je k optimalizaci celkových vlastností našich výrobků všude tam, kde je to v souladu s environmentálními, ekonomickými a sociálními hledisky. Obnovitelné suroviny jsou již dnes klíčovými složkami mnoha našich výrobků, jako jsou prací prostředky, mýdla, šampony, lepicí tyčinky a lepidla na tapety. Při nákupu obnovitelných surovin se rovněž řídíme ekologickými a sociálními hledisky.

Velmi pečlivě sledujeme současné snahy o ochranu biodiverzity a odlesňování. Svůj přístup nadále rozvíjíme v souladu s výslednými očekáváními. To zahrnuje také dialog a spolupráci s externími zúčastněnými stranami, jakož i iniciativy v rámci odvětví. V září 2020 jsme se připojili k výzvě organizace Business for Nature, která vyzvala vlády, aby začlenily ochranu přírody do své politiky. A spolupracujeme s rozvojovou organizací Solidaridad na podpoře drobných zemědělců v odvětví palmového oleje a palmojádrového oleje v projektech, které podporují zemědělské postupy šetrné ke klimatu.

"Nulové odlesňování" jako cíl pro zvýšení biodiversity

Lesy fungují jako úložiště uhlíku a jsou klíčové pro ochranu biodiverzity. Poskytují nám také dřevo a další suroviny. Zavázali jsme se, že naše suroviny budeme získávat udržitelným způsobem, a ne odlesňováním. Naším cílem je zabránit odlesňování primárních a sekundárních lesů s významnou ekologickou hodnotou. Mezi ně patří rašeliniště a další oblasti s vysokou zásobou uhlíku. Zavázali jsme se k nulovému čistému odlesňování a v rámci naší politiky odpovědného získávání surovin očekáváme, že to budou podporovat i naši dodavatelé.

Snížení spotřeby papíru, ukončení odlesňování

Poptávka po výrobcích z papíru celosvětově roste. Nejnovější studie Světového fondu na ochranu přírody (WWF) dospěla k závěru, že celosvětová spotřeba dřeva, která činí 4,3 až 5 miliard metrů krychlových ročně, je vyšší než množství, které lze udržitelně vytěžit z lesů. Pokud se dřevo získává a vyrábí neudržitelným způsobem, může to vést k odlesňování oblastí s vysokou ekologickou hodnotou. Naším cílem je, aby 100 % papíru a lepenky používaných v našich obalech pocházelo z recyklovaného materiálu nebo - tam, kde je nutné použít primární vlákno - z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem.

Očekáváme, že naši dodavatelé podpoří náš cíl nulového čistého odlesňování. Na zvyšování transparentnosti v dodavatelském řetězci se zaměřuje naše spolupráce s našimi dodavateli obalů na bázi papíru. To zahrnuje sledovatelnost námi nakupovaných materiálů.

V roce 2023 jsme provedli komplexní průzkum našich hlavních dodavatelů v odvětví vlnité lepenky a potištěného papíru. Podle informací z průzkumu většina dodavatelů používá alespoň jeden nebo více certifikačních systémů. To znamená, že 89 % nakupovaného primárního papíru a lepenky je certifikováno.

Odpovědné používání palmového oleje a oleje z palmových jader

Ruka drží plod olejové palmy.

Složky na bázi palmového oleje a palmojádrového oleje jsou silným příkladem toho, jak aktivně podporujeme udržitelnost v našem dodavatelském řetězci. Palmový olej, zejména olej z palmových jader a jeho deriváty, jsou důležitými obnovitelnými surovinami potřebnými k výrobě povrchově aktivních látek, které používáme v našich pracích prostředcích, čisticích prostředcích pro domácnost, výrobcích pro péči o vlasy a tělo.

Z tohoto důvodu je naším cílem zajistit, aby složky našich výrobků byly vyrobeny z udržitelného palmového oleje a oleje z palmových jader. S tímto vědomím spolupracujeme se společnostmi, od nichž odebíráme suroviny, a s dalšími partnery, abychom ovlivnili dodavatelský řetězec palmového oleje od drobných zemědělců až po spotřebitele.

Drobní zemědělci produkují přibližně 40 % světové produkce palmového oleje, přesto je jejich produktivita a kvalita produktů ve srovnání s velkými plantážemi mnohem nižší. Často nemají přístup k technickým znalostem a finančním službám, které jsou pro zlepšení jejich produkce klíčové. Někteří zemědělci se také obávají, že přístup na trh s palmovým olejem bude omezen, pokud jejich sklizeň nebude splňovat kritéria stanovená organizací RSPO. Společnost Henkel ve spolupráci s rozvojovou organizací Solidaridad tyto problémy řeší.

Společnost Henkel je jedním ze zakládajících členů německého Fóra pro udržitelný palmový olej (FONAP) a je členem několika jeho pracovních skupin. Jsme také aktivně zapojeni do činnosti kulatého stolu pro udržitelný palmový olej (RSPO). Norma RSPO kromě environmentálních aspektů stále více zahrnuje i dodržování lidských práv v celém dodavatelském řetězci.

Šetrné využívání vody jako důležitého zdroje

Vodní zdroje na Zemi jsou nejen nerovnoměrně rozděleny, ale také ohroženy změnou klimatu a rostoucím znečištěním a nadměrným využíváním. Jsme si vědomi důležitosti odpovědného využívání těchto zdrojů, zejména proto, že zdravé vodní ekosystémy jsou klíčem k ochraně biodiverzity.

Ve společnosti Henkel hraje voda důležitou roli v celém našem hodnotovém řetězci. Vodu používáme jako součást našich výrobních procesů i jako složku našich výrobků. Mnoho našich výrobků vyžaduje vodu také ve fázi používání.

Z tohoto důvodu je pro nás důležité snižovat spotřebu vody během výroby a používání našich výrobků. Abychom určili vhodné přístupy ke zlepšení, úzce spolupracujeme s různými zúčastněnými stranami. Zkoumáme například náš dopad na vodu v rámci celého hodnotového řetězce. To zahrnuje zkoumání vodní stopy surovin, našich výrobních procesů a spotřeby vody během používání našich výrobků, jakož i čištění odpadních vod. V našem novém stanovisku k vodě dále popisujeme náš přístup k zapojení do odpovědného hospodaření s vodou.

Kromě toho jsme se zavázali zajistit, aby naše spotřebitelské výrobky nezpůsobovaly vnikání mikroplastů do životního prostředí.