UDRŽITELNOST

Zavázali jsme se k vedoucímu postavení v oblasti udržitelnosti, přesně tak, jak to odpovídá našim hodnotám. Jakožto lídři chceme být průkopníky nových řešení pro udržitelný rozvoj a zároveň pokračovat ve formování našeho zodpovědného podnikání a zvyšování naší hospodářské úspěšnosti.

Sebevědomá žena v přírodě

Naše strategie

Naše strategie udržitelnosti je inspirována naším posláním: srdcem průkopníci pro dobro generací. S pomocí našeho průkopnického ducha, našich znalostí, výrobků a technologií chceme každý den obohacovat a zlepšovat životy miliard lidí a podílet se na utváření fungující budoucnosti pro další generace. 

Udržitelnost je tedy ústředním prvkem naší vize budoucnosti. Chceme být aktivní součástí změny vedoucí k udržitelné ekonomice a společnosti, podílet se na ochraně a obnově přírody, přispívat k posílení komunit a posilovat důvěru zúčastněných stran.

Náš program na podporu udržitelnosti 2030+ Sustainability Ambition stanovuje naše dlouhodobé cíle ve třech oblastech Regenerativní planeta, Prosperující komunity a Důvěryhodný partner a je spojen s naším vysokým cílem dosáhnout "transformačního dopadu pro dobro generací".

Transformational Impact for the Good of Generations

Naše strategie udržitelnosti: dosáhnout více za méně

V rámci trvale udržitelného rozvoje společnost Henkel klade důraz na péči o životní prostředí a s tím související odpovědnost za obaly výrobků, které uvede na český trh. Tyto povinnosti zabezpečujeme v celém rozsahu prostřednictvím našich smluvních partnerů. Podrobné informace ohledně dostupných systémů sběru, zhodnocování a recyklace odpadů z obalů, významu označení obalů a o všech úkolech, které přispívají k trvale udržitelnému rozvoji, najdete na těchto stránkách: EKO-KOM (www.ekokom.cz)

Regenerativní planeta

Jsme na cestě k ekologické transformaci našeho obchodního modelu se zaměřením na životní prostředí. Abychom těchto cílů dosáhli, hodláme změnit naše procesy, výrobky a využití surovin tak, aby vše směřovalo k efektivnímu nakládání se zdroji a klimaticky neutrální budoucnosti. Zaměřujeme se na opatření vedoucí ke zmírnění změny klimatu, na funkční oběhové hospodářství a ochranu přírody i biodiverzity.

Prosperující komunity

Děláme vše pro to, abychom lidem pomohli žít lepší život. Naší společenskou odpovědností je podporovat rovnost, posilovat rozmanitost a respektovat lidská práva. Našim zaměstnancům nabízíme možnosti celoživotního vzdělávání a atraktivní a zdravé pracovní prostředí. Zasazujeme se o společenský pokrok a přístup ke vzdělání po celém světě a poskytujeme pomoc v nouzových situacích.

Důvěryhodný partner

Pomůžeme lidem žít lepší život. Naší společenskou odpovědností je podporovat rovné příležitosti, posilovat rozmanitost a respektovat lidská práva. Našim zaměstnancům nabízíme možnosti celoživotního vzdělávání a atraktivní a zdravé pracovní prostředí. Zasazujeme se o sociální pokrok a přístup ke vzdělání po celém světě a poskytujeme pomoc v nouzových situacích.

Sylvie Nicol

   

Na budoucnost jsme dobře připraveni: udržitelnost je hluboce zakotvena v naší obchodní strategii a zůstává součástí našeho poslání. Na těchto základech nadále pokračuje naše udržitelná transformace!

Výsledky roku 2022

Naše strategie udržitelnosti spočívá v plnění cílů prostřednictvím konkrétních opatření a projektů zaměřených na dosažení pokroku v praxi. Níže najdete vybrané výsledky roku 2021:

Korporátní občanství

Ve společnosti Henkel je Korporátní občanství naším způsobem, jak „přizpůsobit společnost budoucnosti“: svými aktivitami posilujeme lidi prostřednictvím vzdělávání, které jim poskytuje dovednosti a kompetence, které vedou k inovativním nápadům, udržitelnému chování a novým digitálním řešením.

Objevte tři oblasti, do kterých promítáme naši angažovanost:

Sociální partnerství

Přebíráme odpovědnost za dobro generací. Stavíme na integritě, která je vlastní rodinnému podniku, využíváme jedinečného ducha společnosti Henkel tím, že vstupujeme do sociálních partnerství v komunitách, kde žijeme a kde Henkel působí, na podporu sociálních iniciativ a veřejných institucí.

Firemní dobrovolnictví

Dobrovolnictví je mízou našeho společenského závazku. Když se osobně angažujeme může to mít život měnící důsledky! Proto podporujeme naše zaměstnance, důchodce a týmy v jejich aktivitách sociálního dobrovolnictví, které přispívají k lepšímu světu.

Pomoc v nouzi

Společnost Henkel poskytuje nouzovou pomoc v případě přírodních katastrof a pandemií tím, že poskytuje okamžitou pomoc lidem, kteří se ocitli v naléhavé nouzi v důsledku neočekávané krize.

Naše pozice

Společnost Henkel se zavazuje vést dialog s těmi, kteří jsou stejně jako my odhodláni respektovat různorodost názorů a zapojit se do konstruktivní výměny myšlenek. To nás přimělo k tomu, abychom se aktivně zapojili do důležitých společensko-politických debat a hlouběji se zabývali vybranými aktuálními tématy.

Závazky společnosti

The Power of Sustainability (1) - Thumbnail
There is no Plan(et) B - Thumbnail