ZODPOVĚDNÉ ZÍSKÁVÁNÍ ZDROJŮ

Velmi významnou roli hraje dodavatelský řetězec – spolupráce mezi společnostmi v každém článku řetězce může otevírat významné příležitosti k minimalizaci celkového ekologického dopadu a maximalizaci celkového společenského přínosu. Globální dodavatelský řetězec společnosti Henkel zahrnuje obchodní partnery z více než 115 zemí. Společně chceme být hnací silou pokroku směrem ke stoprocentně zodpovědnému získávání zdrojů.

Zodpovědným získáváním zdrojů podporujeme smysluplný růst

Cílem našeho průkopnického přístupu k zodpovědnému získávání zdrojů je umožnit smysluplný růst tím, že budeme v celém svém dodavatelském řetězci prosazovat udržitelnost – pro lidi i pro planetu. Z tohoto důvodu vedeme se svými dodavateli intenzivní dialog a spolupracujeme na prosazování udržitelných postupů a respektu k lidským právům. Naším posláním je nejen zajistit soulad s platnými předpisy, ale také usilovat o dopad a změnu napříč celým naším hodnotovým řetězcem a vytvářet pro naše zákazníky udržitelnou hodnotu.

Strategie stoprocentně zodpovědného získávání zdrojů klade důraz na náš cíl dosáhnout na globální úrovni, ve všech regionech, obchodních jednotkách a materiálových skupinách toho, že veškeré rozhodování o získávání zdrojů bude stoprocentně zodpovědné. Strategický rámec spočívá na našem robustním systému řízení rizik a na přístupu k zajištění souladu s platnými předpisy (compliance). Odráží klíčové aspekty strategie smysluplného růstu společnosti Henkel a zároveň staví do centra naší agendy zodpovědného získávání zdrojů tři stěžejní oblasti, jimiž jsou klimatická pozitivita, cirkulární ekonomika a společenský pokrok. Hnacím motorem našeho příspěvku k uvedeným stěžejním oblastem jsou čtyři strategické hybné momenty, tj. spolupráce, transformace, inovace a posilování postavení (empowerment), které nás povedou na cestě pokroku směrem ke stoprocentně zodpovědnému získávání zdrojů.

Na fotografii je Bertrand Conquéret, prezident společnosti Henkel pro globální dodavatelský řetězec a viceprezident pro nákup

   

Naše oddělení nákupu důsledně dbá na to, abychom svou strategií stoprocentně zodpovědného získávání zdrojů přispívali k agendě udržitelného růstu společnosti Henkel a k naplňování jejích ambicí.

YouTube Thumbnail Responsible business practices EN (Thumbnail)

Proces zodpovědného získávání zdrojů

Náš šestistupňový "proces odpovědného získávání zdrojů" je ústředním prvkem našeho strategického přístupu k řízení rizik a dodržování předpisů, který se zaměřuje na identifikaci rizik a definování vhodných opatření k jejich minimalizaci. Na základě hodnocení výkonnosti našich dodavatelů v oblasti udržitelnosti využíváme výslednou transparentnost k podpoře našich odběratelů při spolupráci s dodavateli s cílem dosáhnout trvalého zlepšení v hodnotovém řetězci. Tyto procesy neustálého zlepšování jsou založeny především na předávání znalostí a budování kompetencí s ohledem na optimalizaci procesů, efektivní využívání zdrojů a environmentální a sociální standardy. Tento proces je nedílnou součástí všech našich nákupních aktivit.

Krok 1: Předběžná kontrola a posouzení rizik

Tento přístup k posuzování rizik udržitelnosti v dodavatelském řetězci je součástí systému řízení rizik v rámci celé skupiny. Posuzujeme rizikový potenciál na úrovni regionů a zemí, jakož i na úrovni hodnotového řetězce, včetně rizik specifických pro dané odvětví. Zaměřujeme se přitom na země, které mezinárodní instituce označily za země spojené se zvýšenou mírou rizik udržitelnosti. Hodnocení zahrnuje kritéria týkající se lidských práv, životního prostředí a korupce.

Nejvýznamnějším nedávným příkladem rizikové země z hlediska materiálů představujících hrozbu pro udržitelnost jsou východní provincie Konžské demokratické republiky, kde z těžby profitují různá vojska, povstalecké skupiny a vnější aktéři přispívající k násilí a drancování během válek v tomto regionu. Čtyři minerály těžené na východě Konga a v sousedních zemích bývají označovány za takzvané „konfliktní minerály“. Jedná se o kolumbit-tantalit (ruda tantalu), kasiterit (ruda cínu), wolframit (zdroj tungstenu) a zlato. Tyto minerály slouží k výrobě kovů tantal, cín, tungsten a zlato, známých pod zkratkou 3TG (podle anglických názvů těchto kovů).

Nedílnou součástí naší politiky zodpovědného získávání surovin jsou dodavatelské řetězce bez konfliktů.V souladu s Pokyny OECD k náležité péči pro zodpovědné dodavatelské řetězce nerostných surovin z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí provádíme náležitou péči v dodavatelském řetězci. Od našich dodavatelů vyžadujeme, aby se zapojili v souladu s požadavky platných právních rámců týkajících se konfliktních minerálů (mimo jiné včetně Pokynů OECD k náležité péči, nařízení EU a Dodd-Frankova zákona). Dodavatelé musí předložit doklady o tom, že všechny materiály, které odebírají, jsou bezkonfliktní. Vzhledem k tomu, že společnost Henkel nemá s hutěmi žádný přímý obchodní vztah, očekáváme, že naši dodavatelé budou s těmito hutěmi spolupracovat na základě ověřených bezkonfliktních zdrojů s požadavkem, aby využívali výhradně zdroje Iniciativy pro odpovědné využívání nerostných surovin (Responsible Minerals Initiative, RMI) nebo jiné zdroje ověřené podnikatelskou iniciativou uznávanou OECD.

Krok 2: Navázání spolupráce

Podle výsledků předběžné kontroly a posouzení rizik následně přecházíme k procesu navázání spolupráce s dodavatelem. Požadujeme, aby naši dodavatelé přistoupili na náš Etický kodex dodavatele a na naši Politiku zodpovědného získávání zdrojů. Proces navázání spolupráce s dodavatelem je ukotven v jednotném globálním systému registrace a zahrnuje standardizovaný přehled našich požadavků v oblasti udržitelnosti.

Krok 3: Vstupní posouzení nebo audit

Na začátku nového obchodního vztahu jsou dodavatelé požádáni, aby buď zveřejnili stávající výsledky v oblasti udržitelnosti, nebo vyplnili dotazník, který poskytuje transparentnost ohledně jejich výsledků v oblasti udržitelnosti. U významné části našeho objemu externích nákupů tak činíme pomocí metodiky hodnocení, kterou vyvinula společnost EcoVadis, nezávislý specialista na hodnocení udržitelnosti. Tyto dotazníky zahrnují očekávání v oblastech bezpečnosti, zdraví, životního prostředí, kvality, lidských práv, zaměstnaneckých standardů a boje proti korupci.

V roce 2021 jsme představili řešení IntegrityNext pro dodavatele s nižším objemem nákupu. Toto softwarové řešení je založeno na kompaktním dotazníku pro sebehodnocení výkonnosti a rizik v oblasti udržitelnosti.

Vybraní dodavatelé se kromě hodnocení podrobí auditu. Úvodní audity jako alternativa k vyhodnocení sebehodnotících dotazníků. Společnost Henkel spolupracuje se specializovanými nezávislými auditorskými společnostmi, které kontrolují dodržování stanovených standardů. Naše audity se skládají z kontrol na místě (např. ve výrobních závodech) a zahrnují jak prohlídky závodů, tak rozhovory se zaměstnanci na všech úrovních hierarchie.

Krok 4: Analýza posouzení výkonu

Externí odborníci na udržitelnost, stejně jako vlastníci dodavatelů v našem nákupním týmu, analyzují výsledky auditů nebo výsledky hodnocení EcoVadis, aby identifikovali nedostatky v oblasti udržitelnosti a oblasti pro zlepšení. Zároveň jsou dodavatelé zařazeni do různých tříd rizik udržitelnosti. Standardizovaný proces zajišťuje, že naši dodavatelé realizují stanovená nápravná opatření. Opakované závažné nedodržení požadavků je řešeno prostřednictvím definovaného eskalačního procesu a vede k ukončení vztahu s dodavatelem.

Krok 5: Nápravná opatření a proces neustálého zlepšování

Nezávisle na výsledcích auditu nebo hodnocení žádáme naše hodnocené dodavatele, aby vypracovali plán nápravných opatření a pracovali na definovaných oblastech možného zlepšení. Pokrok v jeho plnění sledujeme společně s našimi dodavateli v průběhu období, než dojde k opětovnému hodnocení nebo auditu.

Krok 6: Opětovné posouzení a audit

Opětovná posuzování nebo audity nám slouží ke sledování pokroku ve výkonu našich dodavatelů a k zajištění cyklu trvalého zlepšování sestávajícího z hodnocení, analýzy a nápravných opatření. Výsledky sledování vývoje výkonu dodavatelů v oblasti udržitelnosti transparentně zpřístupňujeme v reálném čase prostřednictvím digitálních platforem.

Krok 1: Předběžná kontrola a posouzení rizik

Tento přístup k posuzování rizik udržitelnosti v dodavatelském řetězci je součástí systému řízení rizik v rámci celé skupiny. Posuzujeme rizikový potenciál na úrovni regionů a zemí, jakož i na úrovni hodnotového řetězce, včetně rizik specifických pro dané odvětví. Zaměřujeme se přitom na země, které mezinárodní instituce označily za země spojené se zvýšenou mírou rizik udržitelnosti. Hodnocení zahrnuje kritéria týkající se lidských práv, životního prostředí a korupce.

Nejvýznamnějším nedávným příkladem rizikové země z hlediska materiálů představujících hrozbu pro udržitelnost jsou východní provincie Konžské demokratické republiky, kde z těžby profitují různá vojska, povstalecké skupiny a vnější aktéři přispívající k násilí a drancování během válek v tomto regionu. Čtyři minerály těžené na východě Konga a v sousedních zemích bývají označovány za takzvané „konfliktní minerály“. Jedná se o kolumbit-tantalit (ruda tantalu), kasiterit (ruda cínu), wolframit (zdroj tungstenu) a zlato. Tyto minerály slouží k výrobě kovů tantal, cín, tungsten a zlato, známých pod zkratkou 3TG (podle anglických názvů těchto kovů).

Nedílnou součástí naší politiky zodpovědného získávání surovin jsou dodavatelské řetězce bez konfliktů.V souladu s Pokyny OECD k náležité péči pro zodpovědné dodavatelské řetězce nerostných surovin z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí provádíme náležitou péči v dodavatelském řetězci. Od našich dodavatelů vyžadujeme, aby se zapojili v souladu s požadavky platných právních rámců týkajících se konfliktních minerálů (mimo jiné včetně Pokynů OECD k náležité péči, nařízení EU a Dodd-Frankova zákona). Dodavatelé musí předložit doklady o tom, že všechny materiály, které odebírají, jsou bezkonfliktní. Vzhledem k tomu, že společnost Henkel nemá s hutěmi žádný přímý obchodní vztah, očekáváme, že naši dodavatelé budou s těmito hutěmi spolupracovat na základě ověřených bezkonfliktních zdrojů s požadavkem, aby využívali výhradně zdroje Iniciativy pro odpovědné využívání nerostných surovin (Responsible Minerals Initiative, RMI) nebo jiné zdroje ověřené podnikatelskou iniciativou uznávanou OECD.

Krok 2: Navázání spolupráce

Podle výsledků předběžné kontroly a posouzení rizik následně přecházíme k procesu navázání spolupráce s dodavatelem. Požadujeme, aby naši dodavatelé přistoupili na náš Etický kodex dodavatele a na naši Politiku zodpovědného získávání zdrojů. Proces navázání spolupráce s dodavatelem je ukotven v jednotném globálním systému registrace a zahrnuje standardizovaný přehled našich požadavků v oblasti udržitelnosti.

Krok 3: Vstupní posouzení nebo audit

Na začátku nového obchodního vztahu jsou dodavatelé požádáni, aby buď zveřejnili stávající výsledky v oblasti udržitelnosti, nebo vyplnili dotazník, který poskytuje transparentnost ohledně jejich výsledků v oblasti udržitelnosti. U významné části našeho objemu externích nákupů tak činíme pomocí metodiky hodnocení, kterou vyvinula společnost EcoVadis, nezávislý specialista na hodnocení udržitelnosti. Tyto dotazníky zahrnují očekávání v oblastech bezpečnosti, zdraví, životního prostředí, kvality, lidských práv, zaměstnaneckých standardů a boje proti korupci.

V roce 2021 jsme představili řešení IntegrityNext pro dodavatele s nižším objemem nákupu. Toto softwarové řešení je založeno na kompaktním dotazníku pro sebehodnocení výkonnosti a rizik v oblasti udržitelnosti.

Vybraní dodavatelé se kromě hodnocení podrobí auditu. Úvodní audity jako alternativa k vyhodnocení sebehodnotících dotazníků. Společnost Henkel spolupracuje se specializovanými nezávislými auditorskými společnostmi, které kontrolují dodržování stanovených standardů. Naše audity se skládají z kontrol na místě (např. ve výrobních závodech) a zahrnují jak prohlídky závodů, tak rozhovory se zaměstnanci na všech úrovních hierarchie.

Krok 4: Analýza posouzení výkonu

Externí odborníci na udržitelnost, stejně jako vlastníci dodavatelů v našem nákupním týmu, analyzují výsledky auditů nebo výsledky hodnocení EcoVadis, aby identifikovali nedostatky v oblasti udržitelnosti a oblasti pro zlepšení. Zároveň jsou dodavatelé zařazeni do různých tříd rizik udržitelnosti. Standardizovaný proces zajišťuje, že naši dodavatelé realizují stanovená nápravná opatření. Opakované závažné nedodržení požadavků je řešeno prostřednictvím definovaného eskalačního procesu a vede k ukončení vztahu s dodavatelem.

Krok 5: Nápravná opatření a proces neustálého zlepšování

Nezávisle na výsledcích auditu nebo hodnocení žádáme naše hodnocené dodavatele, aby vypracovali plán nápravných opatření a pracovali na definovaných oblastech možného zlepšení. Pokrok v jeho plnění sledujeme společně s našimi dodavateli v průběhu období, než dojde k opětovnému hodnocení nebo auditu.

Krok 6: Opětovné posouzení a audit

Opětovná posuzování nebo audity nám slouží ke sledování pokroku ve výkonu našich dodavatelů a k zajištění cyklu trvalého zlepšování sestávajícího z hodnocení, analýzy a nápravných opatření. Výsledky sledování vývoje výkonu dodavatelů v oblasti udržitelnosti transparentně zpřístupňujeme v reálném čase prostřednictvím digitálních platforem.

Společně pro udržitelný dodavatelský řetězec

V roce 2011 společnost Henkel spolu s dalšími pěti společnostmi chemického průmyslu založila iniciativu “Together for Sustainability – Chemical Supply Chains for a Better World” (TfS).Iniciativa vychází z principů Global Compact OSN a iniciativy odpovědné péče (Responsible Care) Mezinárodní rady chemických asociací (ICCA). Cílem TfS je harmonizovat stále složitější procesy řízení dodavatelského řetězce s ohledem na udržitelnost a optimalizovat dialog mezi obchodními partnery po celém světě. Především má být vytvořena synergie, aby bylo možné efektivněji a s minimálním administrativním úsilím využívat zdroje nejen mezi členskými společnostmi, ale také se všemi společnými dodavateli.

Jádrem auditů a online hodnocení iniciativy TfS je základní myšlenka: „Audit pro jednoho je audit pro všechny!“ Dodavatelé pak musí podstoupit pouze jedno hodnocení nebo jeden audit. Audity provádí řada vybraných nezávislých auditorských společností. Pro online hodnocení spolupracuje TfS se společností EcoVadis, která se specializuje na hodnocení výkonnosti v oblasti udržitelnosti. Výkonnost je posuzována v oblastech řízení, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovních a lidských práv a v otázkách etického řízení společnosti. V roce 2023měla TfS k dispozici přibližně 17 900 aktivních hodnocení a auditů TfS. Ve stejném roce prošlo hodnocením nebo auditem TfS přibližně 2 830 dodavatelů společnosti Henkel. Iniciativa TfS se v posledních letech silně rozrostla a jejími členy jsou mezinárodně působící chemické společnosti.

Jedním z významných milníků v historii iniciativy TfS bylo vydání Směrnice pro uhlíkovou stopu výrobků v rozsahu 3 (PCF) pro chemický průmysl v roce 2022. Směrnice konsoliduje stávající přístupy k výpočtu PCF s ohledem na specifika chemického průmyslu a umožňuje podnikatelským a průmyslovým zákazníkům i spotřebitelům stanovit přímou srovnatelnost a posouzení dopadu výrobků na klima v budoucnu. Dalším klíčovým prvkem iniciativy TfS je Akademie TfS - na míru šitá platforma pro vzdělávání a budování dovedností, jejímž cílem je poskytovat členským společnostem a jejich dodavatelům průběžné vzdělávání v klíčových tématech udržitelnosti v dodavatelském řetězci.

V září 2020 TfS spustila nový strategický rámec s názvem „TfS Grow&Deliver“. Nová strategie staví na dosavadních úspěších a promění TfS z iniciativy zacílené na měření v komunitu, která poskytuje hmatatelný dopad. Členové TfS budou pokračovat v úsilí o prosazování vyšších standardů a zlepšování hodnoty informací a dat shromážděných při posouzeních a auditech. To umožní, aby TfS mohla školit dodavatele v tématech a oblastech, v nichž existuje největší možnost dopadu na udržitelnost. TfS se také rozhodla rozšířit svou činnost na nově se rozvíjejících trzích, například v Číně a Indii. Vzájemná spolupráce je dalším stavebním kamenem nové strategie. TfS tímto způsobem usiluje o další posílení svého příspěvku k udržitelnosti. Klíčovým faktorem, který TfS umožní plnění jejích cílů, je také budování komunity.