DŮVĚRYHODNÝ PARTNER

Tři muži a jedna žena diskutují před stěnou s poznámkami

Pomůžeme lidem žít lepší život. Naší společenskou odpovědností je podporovat rovné příležitosti, posilovat rozmanitost a respektovat lidská práva. Našim zaměstnancům nabízíme možnosti celoživotního vzdělávání a atraktivní a zdravé pracovní prostředí. Zasazujeme se o sociální pokrok a přístup ke vzdělání po celém světě a poskytujeme pomoc v krizových situacích.

Výkonnost 

Spolehlivě poskytovat nejlepší výkonnost výrobků ve své třídě a chemickou bezpečnost, které jsou základem našeho obchodního úspěchu.

Soulad naší strategie udržitelnosti se odráží také ve strategiích našich obchodních divizí - Henkel Consumer Brands a Adhesive Technologies. Ty přizpůsobují své podnikání, značky a technologie výzvám specifickým pro jejich produktové portfolio s ohledem na udržitelný rozvoj a stanovily si odpovídající stěžejní body.

S naší širokou nabídkou produktových řešení a technologií se snažíme podporovat ekonomickou, environmentální a sociální transformaci a společně s našimi partnery ji posouvat vpřed. Tímto způsobem můžeme účinně přispívat k udržitelnému rozvoji na místní i globální úrovni a dále rozvíjet naše podnikání odpovědným a ekonomicky úspěšným způsobem. Abychom toho dosáhli, musíme našim zákazníkům a spotřebitelům nabídnout spolehlivou špičkovou kvalitu a bezpečnost produktů. 

Naší trvalou ambicí je, aby každý nový produkt přispíval k udržitelnosti. V této souvisloti chceme do roku 2025 poskytnout našim zákazníkům a spotřebitelům komplexní profil udržitelnosti našich produktů. Naším cílem je měřit udržitelnou transformaci s ohledem jak na naše produktové portfolio, tak na naši společnost. V případě naší společnosti je naším cílem do roku 2030 ztrojnásobit hodnotu vytvořenou v souvislosti s ekologickou stopou našich provozů, produktů a služeb (ve srovnání se výchozím rokem 2010).

Přečtěte si více o tom, jak naše obchodní divize podporují udržitelnost.

Transparentnost

Začlenit udržitelnost do řízení našeho podniku pomocí transparentního podávání zpráv, zveřejňování informací a zapojení.

Transparentnost je zásadní pro hodnocení odpovědného jednání a výkonnosti v oblasti udržitelnosti. To platí jak uvnitř, tak vně společnosti. Obchodní partneři a spotřebitelé, stejně jako investoři a finanční trh se stále více zajímají o výrobky a řešení, které jsou orientovány na udržitelnost, a přikládají stále větší význam pochopení dopadu našich činností v celém hodnotovém řetězci. Mezinárodní vývoj v oblasti udržitelného financování a legislativy dále posiluje snahu o větší transparentnost.

Zároveň je pro nás zásadní, abychom byli schopni posoudit a řídit vlastní udržitelnost a měřit pokrok, kterého dosahujeme při plnění našich cílů v rámci celé společnosti a našeho hodnotového řetězce. Za tímto účelem zavádíme digitální řešení a využíváme spolupráci napříč obchodními jednotkami a funkcemi a externí partnerství po celém světě. To posiluje naši informační základnu a buduje potřebnou důvěru v naše výsledky v oblasti udržitelnosti. Naší snahou je dále integrovat udržitelnost do řízení, procesů a politik naší společnosti a zároveň podporovat transparentní výkaznictví, dodržování požadavků na zveřejňování informací a angažovanost.

Transparentnost vytváří také hodnocení a uznávání naší výkonnosti nezávislými odborníky na udržitelnost.

Transparentnost dodavatelského řetězce

V rámci našeho přístupu k řízení dodavatelů pracujeme také na zlepšení transparentnosti a sledovatelnosti našich dodavatelských řetězců. Ty považujeme za klíč k zajištění udržitelných zemědělských postupů a spravedlivých pracovních podmínek, jako je tomu například v odvětví palmového oleje. Proto je společnost Henkel členem mezioborové iniciativy Action for Sustainable Derivatives, která byla založena v roce 2019 a v níž společnosti usilují o dosažení společného cíle, kterým je větší transparentnost v hodnotovém řetězci palmového (jádrového) oleje. V roce 2023 se nám podařilo udržet míru sledovatelnosti až do lisovny na 89 % a zvýšit míru sledovatelnosti až na plantáž na 52 % díky spolupráci s našimi dodavateli na zmapování našeho společného dodavatelského řetězce na bázi palmy. Učinili jsme tak s podporou externí poradenské firmy v oblasti udržitelnosti. Spojujeme síly s průkopnickými partnery, abychom prozkoumali digitální technologie s potenciálem zvýšit sledovatelnost a transparentnost v odvětví palmového oleje. Tímto způsobem pokračujeme v budování našeho závazku k udržitelnému získávání zdrojů.

Posouzení udržitelnosti obchodními divizemi

Naším cílem je měřit udržitelnou transformaci našeho produktového portfolia. Tento proces hodnocení zahrnuje identifikaci a zmapování výrobků v portfoliu, které významně přispívají k udržitelnosti. Kritéria hodnocení pokrývají celý hodnotový řetězec a zohledňují dopad ve všech oblastech.

V naší obchodní divizi Adhesive Technologies analyzujeme příspěvek našeho portfolia k udržitelnosti na základě interního procesu hodnocení portfolia. Díky začlenění tohoto hodnocení do našeho strategického řízení a vývoje produktů jsme schopni udržitelně přizpůsobit naše portfolio na základě nejnovějších vědeckých poznatků. Kritéria hodnocení se zaměřují na klíčová témata klimatu, oběhového hospodářství, bezpečnosti a přírodních zdrojů v celém hodnotovém řetězci. Na základě těchto kritérií jsou hodnocené výrobky rozděleny do čtyř kategorií. Výrobky v kategoriích Challenged a Straight Performer přímo nepřispívají k udržitelnosti. Výrobky v kategorii Contributor mají pozitivní přínos. A výrobky v kategorii Pioneer mají mimořádně pozitivní příspěvek. Naše obchodní divize Consumer Brands rovněž pracuje na hodnocení udržitelnosti svého portfolia spotřebního zboží, doplněném o klasifikační systém.

Spolupráce

Rozšiřovat dopady udržitelnosti s našimi partnery, což povede k odpovědným obchodním postupům v našich dodavatelských řetězcích.

Udržitelný rozvoj vyžaduje odhodlání jednat a také spolupráci s příslušnými partnery. Propojení různých perspektiv je obzvláště dobrým základem pro uchopení komplexního a globálně propojeného kontextu udržitelnosti. Takto lze efektivně kombinovat specializované znalosti a zdroje, aby došlo k transformační změně. Spolupráci chápeme jako přijetí odpovědných obchodních postupů a partnerské jednání v souladu s udržitelností v rámci celého hodnotového řetězce.

V souladu s tím využíváme přístup odpovědného získávání zdrojů, abychom komplexně nahlíželi na aspekty udržitelnosti v rámci našich dodavatelských řetězců, včetně spolupráce s našimi dodavateli. Stejně důležitá je i spolupráce s našimi zákazníky. Za důležitou považujeme také úzkou spolupráci s našimi maloobchodními partnery, která podporuje udržitelnou spotřebu šetrnou ke zdrojům.

Jsme odhodláni vést aktivní dialog s našimi zúčastněnými stranami. Zapojujeme se do iniciativ po celém světě společně se zástupci průmyslu a aktéry občanské společnosti a účastníme se politických a společenských diskusí. Toto propojování nám pomáhá komplexněji posuzovat dopady na ekonomiku, životní prostředí a společnost a vyvíjet společná systémová řešení.

100% zodpovědné získávání zdrojů

Náš přístup k odpovědnému získávání zdrojů se zaměřuje na aspekty udržitelnosti v našich dodavatelských řetězcích ve prospěch lidí a naší planety s cílem dosáhnout společně s našimi partnery transformační změny. Z tohoto důvodu udržujeme intenzivní dialog a spolupráci s našimi dodavateli s cílem prosazovat udržitelné postupy a dodržování lidských práv. Naším posláním je jít nad rámec dodržování předpisů, prosazovat dopady a změny v celém našem hodnotovém řetězci a vytvářet udržitelnou hodnotu pro naše zákazníky.

Stoprocentně odpovědné získávání zdrojů společně s našimi partnery představuje naši trvalou ambici. Na základě sdíleného myšlení a odpovědnosti, kterou máme jako globální nákupní organizace, se snažíme přijímat rozhodnutí o odpovědném získávání zdrojů globálně, ve všech regionech, obchodních jednotkách a materiálových skupinách, a to na základě naší strategie odpovědného získávání zdrojů.

Jsme přesvědčeni, že udržitelné nákupní postupy můžeme zavést pouze tehdy, pokud každý jednotlivý rozhodující činitel v globálních dodavatelských řetězcích bude jednat v duchu udržitelnosti. To vyžaduje zásadní uznání této odpovědnosti, stejně jako přijetí správného postoje a budování dovedností a znalostí.