DŮVĚRYHODNÝ PARTNER

Two business people stand in a manufacturing site and look at a document

Pomůžeme lidem žít lepší život. Naší společenskou odpovědností je podporovat rovné příležitosti, posilovat rozmanitost a respektovat lidská práva. Našim zaměstnancům nabízíme možnosti celoživotního vzdělávání a atraktivní a zdravé pracovní prostředí. Zasazujeme se o sociální pokrok a přístup ke vzdělání po celém světě a poskytujeme pomoc v krizových situacích.

Výkonnost 

Spolehlivě poskytovat nejlepší výkonnost výrobků ve své třídě a chemickou bezpečnost, které jsou základem našeho obchodního úspěchu.

Soulad naší strategie udržitelnosti se odráží také ve strategiích našich obchodních divizí - Henkel Consumer Brands a Adhesive Technologies. Ty přizpůsobují své podnikání, značky a technologie výzvám specifickým pro jejich produktové portfolio s ohledem na udržitelný rozvoj a stanovily si odpovídající stěžejní body.

S naší širokou nabídkou produktových řešení a technologií se snažíme podporovat ekonomickou, environmentální a sociální transformaci a společně s našimi partnery ji posouvat vpřed. Tímto způsobem můžeme účinně přispívat k udržitelnému rozvoji na místní i globální úrovni a dále rozvíjet naše podnikání odpovědným a ekonomicky úspěšným způsobem. Abychom toho dosáhli, musíme našim zákazníkům a spotřebitelům nabídnout spolehlivou špičkovou kvalitu a bezpečnost produktů. 

Naší trvalou ambicí je, aby každý nový produkt přispíval k udržitelnosti. V této souvisloti chceme do roku 2025 poskytnout našim zákazníkům a spotřebitelům komplexní profil udržitelnosti našich produktů. Naším cílem je měřit udržitelnou transformaci s ohledem jak na naše produktové portfolio, tak na naši společnost. V případě naší společnosti je naším cílem do roku 2030 ztrojnásobit hodnotu vytvořenou v souvislosti s ekologickou stopou našich provozů, produktů a služeb (ve srovnání se výchozím rokem 2010).

Přečtěte si více o tom, jak naše obchodní divize podporují udržitelnost.

Odpovědnost za výrobek jako důležitá páka udržitelnosti

Naši zákazníci a spotřebitelé by měli mít jistotu, že naše produkty jsou bezpečné, pokud jsou používány v souladu se svým určením. Všechny suroviny a hotové produkty jsou podrobovány četným hodnocením a testům, aby byla zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti při výrobě, používání a likvidaci. Základem je zajištění souladu se zákonnými požadavky a rozsáhlejšími normami společnosti Henkel.

Transparentnost

Začlenit udržitelnost do řízení našeho podniku pomocí transparentního podávání zpráv, zveřejňování informací a zapojení.

Transparentnost je zásadní pro posouzení odpovědného jednání a výkonnosti v oblasti udržitelnosti. To platí jak uvnitř, tak vně společnosti. Obchodní partneři a spotřebitelé, stejně jako investoři a finanční trh se stále více zajímají o produkty a řešení, které jsou orientovány na udržitelnost, a přikládají stále větší význam pochopení dopadu našich činností v celém hodnotovém řetězci. Mezinárodní vývoj v oblasti udržitelného financování a legislativy dále posiluje snahu o větší transparentnost.

Zároveň je pro nás zásadní, abychom byli schopni hodnotit a řídit vlastní udržitelnost a měřit pokrok, kterého dosahujeme při plnění našich cílů v rámci celé společnosti a našeho hodnotového řetězce. Za tímto účelem prosazujeme digitální řešení a využíváme spolupráci napříč obchodními divizemi a funkcemi a externí partnerství po celém světě. To posiluje naši informační základnu a buduje potřebnou důvěru v naše výsledky v oblasti udržitelnosti. Naší snahou je dále integrovat udržitelnost do našeho obchodního řízení, procesů a zásad naší společnosti a zároveň podporovat transparentní poskytování zpráv, dodržování požadavků na zveřejňování informací a angažovanost.

Hodnocení naší výkonnosti nezávislými odborníky na udržitelnost rovněž přispívá k transparentnosti.

Stoprocentní transparentnost a sledovatelnost palmového a palmojádrového oleje do roku 2025.

Z naší činnosti jsme zjistili, že je třeba dále optimalizovat transparentnost a sledovatelnost, zejména pokud jde o deriváty na bázi palmojádrového oleje, a že jsou nezbytné mezioborové iniciativy, aby bylo možné ověřit dosažení cíle “nulového čistého odlesňování”.

Spolupráce

Rozšiřovat dopady udržitelnosti s našimi partnery, což povede k odpovědným obchodním postupům v našich dodavatelských řetězcích.

Očekávání v oblasti sociální a environmentální odpovědnosti se stále mění. Proto se společnosti spoléhají na otevřený dialog s komunitami, dodavateli, zákazníky a mnoha dalšími zúčastněnými stranami, aby se ujistily, že poskytují řešení problémů, které jsou nejdůležitější. Porozumění společenským požadavkům, které na naši společnost kladou zainteresované strany všeho druhu, je klíčovou součástí našeho řízení udržitelnosti.

100% zodpovědné získávání zdrojů

Náš přístup k odpovědnému získávání zdrojů se zaměřuje na aspekty udržitelnosti v našich dodavatelských řetězcích ve prospěch lidí a naší planety s cílem dosáhnout společně s našimi partnery transformační změny. Z tohoto důvodu udržujeme intenzivní dialog a spolupráci s našimi dodavateli s cílem prosazovat udržitelné postupy a dodržování lidských práv. Naším posláním je jít nad rámec dodržování předpisů, prosazovat dopady a změny v celém hodnotovém řetězci a vytvářet udržitelnou hodnotu pro naše zákazníky.

V rámci našich trvalých ambicí se zavazujeme společně s našimi partnery ke stoprocentně odpovědnému získávání zdroj. Naším cílem je činit rozhodnutí o odpovědném získávání zdrojů celosvětově, ve všech regionech, obchodních jednotkách a materiálových skupinách, a to na základě naší strategie odpovědného získávání zdrojů. Jsme přesvědčeni, že udržitelné způsoby získávání zdrojů můžeme zavést pouze tehdy, pokud každý rozhodující činitel v globálním dodavatelském řetězci bude jednat v duchu udržitelnosti. To vyžaduje zásadní uznání této odpovědnosti, ale také správný přístup a rozvoj dovedností a znalostí.