Důvěryhodný partner

Vycházíme z naší firemní kultury založené na hodnotách a z našich odborných a technologických znalostí, abychom posílili naši výkonnost a zároveň zachovali naši integritu. Zákazníkům a spotřebitelům dodáváme bezpečné a ve své třídě nejlepší výrobky a technologická řešení. Integrujeme udržitelnost do našeho portfolia i do našich obchodních postupů, o čemž transparentně informujeme zúčastněné strany.

Výkonnost 

Zajistit nejlepší výrobní výkonnost ve své třídě a chemickou bezpečnost pro naše zákazníky a spotřebitele jako základ našeho úspěchu.

Naše obchodní divize – Consumer Brands and Adhesive Technologies – jsou zodpovědné za přizpůsobení naší strategie udržitelnosti svým provozním potřebám. Své značky a technologie přizpůsobují udržitelnosti v souladu se specifickými výzvami svého produktového portfolia. Pracují také na udržitelných výrobcích a klíčových technologiích budoucnosti. Dosažení našich nových ambiciózních cílů znamená v budoucnu ještě těsnější integraci udržitelnosti do našich strategií značek a podnikání.

Naším cílem je transformovat naši společnost a naše produktové portfolio udržitelným způsobem tak, abychom mohli stát po boku našich zainteresovaných stran jako spolehlivý partner. Usilujeme o to, aby každý nový výrobek přispíval k udržitelnosti. Našim zákazníkům a spotřebitelům také hodláme do roku 2025 poskytnout komplexní profil udržitelnosti našich výrobků. Naším cílem je nabízet stále lepší řešení, výrobky a služby, které mají rovněž pozitivní dopad na životní prostředí a společnost, a tím pozitivně přispívají k tvorbě hodnot.
Vynikající kvalita a výkon jsou hlavními hodnotami našich značek a technologií a vytvářejí základ našeho obchodního úspěchu. Produkty, které kombinují vysoký výkon se sníženou ekologickou stopou, jsou klíčovými faktory úspěšného rozvoje podnikání orientovaného na budoucnost.

Odpovědnost za výrobek jako důležitá páka udržitelnosti

Naši zákazníci a spotřebitelé by měli mít jistotu, že naše produkty jsou bezpečné, pokud jsou používány v souladu se svým určením. Všechny suroviny a hotové produkty jsou podrobovány četným hodnocením a testům, aby byla zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti při výrobě, používání a likvidaci. Základem je zajištění souladu se zákonnými požadavky a rozsáhlejšími normami společnosti Henkel.

Transparentnost

Integrovat udržitelnost do řízení, procesů a zásad naší společnosti prostřednictvím transparentních zpráv, zveřejňování informací a angažovanosti.

Realizace naší strategie udržitelnosti je založena na celosvětově jednotných předpisech a standardech, integrovaných systémech řízení a organizační struktuře s jasně definovanými povinnostmi. V rámci společnosti Henkel, efektivní procesy rovněž přispívají k ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a navíc snižují spotřebu zdrojů a náklady. K hodnocení a řízení udržitelnosti naší společnosti a k měření pokroku, kterého dosahujeme při plnění našich cílů v rámci celé společnosti a našeho hodnotového řetězce, používáme různé metody a nástroje. Ukazatele, které zaznamenáváme v rámci celé společnosti, zajišťují transparentnost a zároveň nám pomáhají identifikovat možná zlepšení, řídit činnosti a sledovat dosažené výsledky.

Již řadu let vedeme dialog s názorovými vůdci, odbornou veřejností, akademickou obcí, mezinárodními ratingovými agenturami a analytiky. Analytici a odborné instituce zabývající se udržitelným rozvojem pravidelně hodnotí, jak společnosti řídí ekonomické, environmentální a sociální aspekty svých obchodních aktivit. Tato externí hodnocení naší výkonnosti v oblasti udržitelnosti vítáme, protože vedou k větší transparentnosti na trhu a ukazují nám, jak je naše výkonnost hodnocena. Zohledňujeme také hodnotící kritéria různých finančních a na udržitelnost zaměřených ratingů a pokyny Global Reporting Initiative. Zkoumáme také způsoby, jak dále posílit transparentnost v oblasti podávání zpráv o ESG a řízení a sledovatelnosti klíčových komodit.

Stoprocentní transparentnost a sledovatelnost palmového a palmojádrového oleje do roku 2025.

Z naší činnosti jsme zjistili, že je třeba dále optimalizovat transparentnost a sledovatelnost, zejména pokud jde o deriváty na bázi palmojádrového oleje, a že jsou nezbytné mezioborové iniciativy, aby bylo možné ověřit dosažení cíle “nulového čistého odlesňování”.

Spolupráce

Rozšiřovat dopady udržitelnosti s našimi partnery, což povede k odpovědným obchodním postupům v našich dodavatelských řetězcích.

Očekávání v oblasti sociální a environmentální odpovědnosti se stále mění. Proto se společnosti spoléhají na otevřený dialog s komunitami, dodavateli, zákazníky a mnoha dalšími zúčastněnými stranami, aby se ujistily, že poskytují řešení problémů, které jsou nejdůležitější. Porozumění společenským požadavkům, které na naši společnost kladou zainteresované strany všeho druhu, je klíčovou součástí našeho řízení udržitelnosti.

100% zodpovědné získávání zdrojů

Náš přístup k odpovědnému získávání zdrojů se zaměřuje na aspekty udržitelnosti v dodavatelských řetězcích ve prospěch lidí a naší planety. Intenzivní dialog a úzká spolupráce s našimi dodavateli jsou nezbytné pro dosažení udržitelných obchodních, procesních a výrobních postupů. Naší ambicí je zavázat se společně s našimi partnery ke stoprocentně odpovědnému získávání zdrojů. Klíčovým prvkem je přitom naše strategie odpovědného získávání zdrojů, která klade jasný důraz na společný zásadní přístup.