ZODPOVĚDNÉ ZÍSKÁVÁNÍ ZDROJŮ

Velmi významnou roli hraje dodavatelský řetězec – spolupráce mezi společnostmi v každém článku řetězce může otevírat významné příležitosti k minimalizaci celkového ekologického dopadu a maximalizaci celkového společenského přínosu. Globální dodavatelský řetězec společnosti Henkel zahrnuje obchodní partnery z více než 115 zemí. Společně chceme být hnací silou pokroku směrem ke stoprocentně zodpovědnému získávání zdrojů.

Zodpovědným získáváním zdrojů podporujeme smysluplný růst

Cílem našeho průkopnického přístupu k zodpovědnému získávání zdrojů je umožnit smysluplný růst tím, že budeme v celém svém dodavatelském řetězci prosazovat udržitelnost – pro lidi i pro planetu. Z tohoto důvodu vedeme se svými dodavateli intenzivní dialog a spolupracujeme na prosazování udržitelných postupů a respektu k lidským právům. Naším posláním je nejen zajistit soulad s platnými předpisy, ale také usilovat o dopad a změnu napříč celým naším hodnotovým řetězcem a vytvářet pro naše zákazníky udržitelnou hodnotu.

Strategie stoprocentně zodpovědného získávání zdrojů klade důraz na náš cíl dosáhnout na globální úrovni, ve všech regionech, obchodních jednotkách a materiálových skupinách toho, že veškeré rozhodování o získávání zdrojů bude stoprocentně zodpovědné. Strategický rámec spočívá na našem robustním systému řízení rizik a na přístupu k zajištění souladu s platnými předpisy (compliance). Odráží klíčové aspekty strategie smysluplného růstu společnosti Henkel a zároveň staví do centra naší agendy zodpovědného získávání zdrojů tři stěžejní oblasti, jimiž jsou klimatická pozitivita, cirkulární ekonomika a společenský pokrok. Hnacím motorem našeho příspěvku k uvedeným stěžejním oblastem jsou čtyři strategické hybné momenty, tj. spolupráce, transformace, inovace a posilování postavení (empowerment), které nás povedou na cestě pokroku směrem ke stoprocentně zodpovědnému získávání zdrojů.

Na fotografii je Bertrand Conquéret, prezident společnosti Henkel pro globální dodavatelský řetězec a viceprezident pro nákup

   

Naše oddělení nákupu důsledně dbá na to, abychom svou strategií stoprocentně zodpovědného získávání zdrojů přispívali k agendě udržitelného růstu společnosti Henkel a k naplňování jejích ambicí.

100% Responsible Sourcing at Henkel (1) - Thumbnail

Základ: řízení rizik a soulad s předpisy

Klíčovým cílem našeho robustního pilíře nazvaného „Řízení rizik a soulad s předpisy“ je prosazovat posuzování rizik spojených s udržitelností dodávek a tím umožňovat informované rozhodování zaměřené na odstraňování a řízení rizik a dále také posuzování a podporu výkonu dodavatelů v oblasti udržitelnosti. Tento strategický základní pilíř je zaměřen na podrobné zkoumání (due diligence) rizik, zásady a standardy, soulad dodavatelů s předpisy, jakož i na transparentnost a vysledovatelnost celého řetězce.

Tři stěžejní oblasti

Strategie stoprocentně zodpovědného získávání zdrojů určuje společnosti Henkel tři strategické stěžejní oblasti, jimiž jsou klimatická pozitivita, cirkulární ekonomika a společenský pokrok, které tvoří jádro agendy získávání zdrojů.


V oblasti klimatické pozitivity přispěje nákupní oddělení společnosti Henkel k nízkouhlíkové ekonomice tím, že bude usilovat o snižování emisí skleníkových plynů v dodavatelském řetězci a bude při získávání zdrojů uplatňovat řešení znamenající posun kupředu na naší cestě k tomu, abychom se do roku 2040 stali klimaticky pozitivní společností.V rámci zaměření na cirkulární ekonomiku bude společnost Henkel při získávání zdrojů prosazovat cirkularitu tím, že bude suroviny a obalové materiály získávat z udržitelných zdrojů usilujících o fungování v uzavřené smyčce a bude zavádět cirkulární ekonomická řešení, aby zastavila vyčerpávání neobnovitelných zdrojů.


Abychom přispěli ke společenskému pokroku, je nákupní oddělení společnosti Henkel odhodláno aktivně začleňovat udržitelné postupy napříč celým hodnotovým řetězcem, ve spolupráci s našimi dodavateli a partnery vytvářet udržitelnou hodnotu podnikání a současně při veškerých našich činnostech prokazovat respekt k lidským právům.

Proces zodpovědného získávání zdrojů

Klíčovým prvkem našeho přístupu k posuzování dodavatelů je náš Proces zodpovědného získávání zdrojů sestávající z šesti fází. Soustředí se na dva hlavní aspekty. Prvním je zajistit, aby všichni naši dodavatelé splňovali naše definované standardy udržitelnosti. Ve druhém aspektu usilujeme o navázání smysluplné spolupráce s dodavateli a strategickými partnery s cílem neustále zlepšovat standardy udržitelnosti v našem hodnotovém řetězci, například předáváním znalostí a průběžným vzděláváním o optimalizaci procesů, efektivním využívání zdrojů a ekologických a společenských standardech. Tento proces je nedílnou součástí všech našich nákupních činností po celém světě a uplatňuje se ve všech regionech, ve všech obchodních jednotkách a pro všechny materiálové skupiny. Provádíme ho jak na začátku vztahu s dodavatelem, tak v pravidelných intervalech u stávajících dodavatelů.

Krok 1: Předběžná kontrola a posouzení rizik

Společnost Henkel využívá systém včasného varování před riziky ohrožujícími udržitelnost na globálních nákupních trzích. Ze všeho nejdříve vyhodnotíme možná rizika v daném regionu nebo zemi. Přitom se zaměřujeme hlavně na země, u nichž mezinárodní instituce zjistily zvýšenou rizikovost z hlediska udržitelnosti. Posouzení zahrnuje kromě kritérií lidských práv, korupce a právního prostředí také rizikové hodnotové řetězce. Ty souvisejí s odvětvími a sektory, jež by podle našeho názoru mohly pro naši společnost představovat potenciální riziko z hlediska udržitelnosti. Díky tomu jsme schopni identifikovat země a nákupní trhy, jež mohou vyžadovat zvlášť obezřetný postup.

Nejvýznamnějším nedávným příkladem rizikové země z hlediska materiálů představujících hrozbu pro udržitelnost jsou východní provincie Konžské demokratické republiky, kde z těžby profitují různá vojska, povstalecké skupiny a vnější aktéři přispívající k násilí a drancování během válek v tomto regionu. Čtyři minerály těžené na východě Konga a v sousedních zemích bývají označovány za takzvané „konfliktní minerály“. Jedná se o kolumbit-tantalit (ruda tantalu), kasiterit (ruda cínu), wolframit (zdroj tungstenu) a zlato. Tyto minerály slouží k výrobě kovů tantal, cín, tungsten a zlato, známých pod zkratkou 3TG (podle anglických názvů těchto kovů).

Jelikož můžeme jen obtížně ověřit, zda vytěžená surovina nepřispívá k porušování lidských práv nebo k jiným trestným činům, vyžadujeme od přímých dodavatelů kovů, aby nám každoročně předkládali uznávanou dokumentaci jako důkaz, že nenakupují ani nezpracovávají kovy z takto kritických zdrojů.

Krok 2: Navázání spolupráce

Podle výsledků předběžné kontroly a posouzení rizik následně přecházíme k procesu navázání spolupráce s dodavatelem. Požadujeme, aby naši dodavatelé přistoupili na náš Etický kodex dodavatele a na naši Politiku zodpovědného získávání zdrojů. Proces navázání spolupráce s dodavatelem je ukotven v jednotném globálním systému registrace a zahrnuje standardizovaný přehled našich požadavků v oblasti udržitelnosti.

Krok 3: Vstupní posouzení nebo audit

Na začátku nového obchodního vztahu od každého dodavatele vyžadujeme, aby nám buď předložil doklady o svém stávajícím výkonu v oblasti udržitelnosti, nebo aby provedl sebeposouzení z hlediska udržitelnosti, čímž zajišťujeme transparentnost, pokud jde o výsledky dodavatelů v oblasti udržitelnosti. Při posouzení používáme dotazníky vytvořené společností EcoVadis, která je nezávislým subjektem specializovaným na posuzování udržitelnosti. Její dotazníky zahrnují očekávání v oblasti bezpečnosti, zdraví, životního prostředí, kvality, lidských práv, zaměstnaneckých standardů a protikorupčních opatření.

Namísto sebeposouzení pomocí dotazníků mohou vybraní dodavatelé podstoupit vstupní audity. V procesu auditu spolupracujeme s nezávislými auditorskými společnostmi a prověřujeme soulad s definovanými standardy. Audity sestávají z kontrol u dodavatele (např. ve výrobních provozech) a zahrnují jak kontrolní návštěvy továren, tak pohovory se zaměstnanci na všech úrovních hierarchie.

Krok 4: Analýza posouzení výkonu

Výsledky auditů nebo výstupy ze sebehodnotících dotazníků posuzují jak externí odborníci na udržitelnost, tak členové našeho nákupního oddělení, kteří odpovídají za daného dodavatele. Zjišťují nedostatky ohledně udržitelnosti a oblasti možného zlepšení. Zároveň dodavatele zařazujeme do kategorií podle rizikovosti v oblasti udržitelnosti. Standardizovaný proces, který následuje po posouzení nebo auditu, zaručuje, že naši dodavatelé přijmou stanovená nápravná opatření. Opakované závažné porušování pravidel vede k ukončení vztahu s daným dodavatelem.

Krok 5: Nápravná opatření a proces neustálého zlepšování

Nezávisle na výsledcích auditu nebo posouzení od posuzovaných dodavatelů vyžadujeme, aby vytvořili plán nápravných opatření a aby pracovali na zlepšení v určených oblastech. Společně s dodavateli sledujeme pokrok při uplatňování plánu nápravných opatření, a to až do opětovného posouzení nebo auditu.

Krok 6: Opětovné posouzení a audit

Opětovná posuzování nebo audity nám slouží ke sledování pokroku ve výkonu našich dodavatelů a k zajištění cyklu trvalého zlepšování sestávajícího z hodnocení, analýzy a nápravných opatření. Výsledky sledování vývoje výkonu dodavatelů v oblasti udržitelnosti transparentně zpřístupňujeme v reálném čase prostřednictvím digitálních platforem.

Krok 1: Předběžná kontrola a posouzení rizik

Společnost Henkel využívá systém včasného varování před riziky ohrožujícími udržitelnost na globálních nákupních trzích. Ze všeho nejdříve vyhodnotíme možná rizika v daném regionu nebo zemi. Přitom se zaměřujeme hlavně na země, u nichž mezinárodní instituce zjistily zvýšenou rizikovost z hlediska udržitelnosti. Posouzení zahrnuje kromě kritérií lidských práv, korupce a právního prostředí také rizikové hodnotové řetězce. Ty souvisejí s odvětvími a sektory, jež by podle našeho názoru mohly pro naši společnost představovat potenciální riziko z hlediska udržitelnosti. Díky tomu jsme schopni identifikovat země a nákupní trhy, jež mohou vyžadovat zvlášť obezřetný postup.

Nejvýznamnějším nedávným příkladem rizikové země z hlediska materiálů představujících hrozbu pro udržitelnost jsou východní provincie Konžské demokratické republiky, kde z těžby profitují různá vojska, povstalecké skupiny a vnější aktéři přispívající k násilí a drancování během válek v tomto regionu. Čtyři minerály těžené na východě Konga a v sousedních zemích bývají označovány za takzvané „konfliktní minerály“. Jedná se o kolumbit-tantalit (ruda tantalu), kasiterit (ruda cínu), wolframit (zdroj tungstenu) a zlato. Tyto minerály slouží k výrobě kovů tantal, cín, tungsten a zlato, známých pod zkratkou 3TG (podle anglických názvů těchto kovů).

Jelikož můžeme jen obtížně ověřit, zda vytěžená surovina nepřispívá k porušování lidských práv nebo k jiným trestným činům, vyžadujeme od přímých dodavatelů kovů, aby nám každoročně předkládali uznávanou dokumentaci jako důkaz, že nenakupují ani nezpracovávají kovy z takto kritických zdrojů.

Krok 2: Navázání spolupráce

Podle výsledků předběžné kontroly a posouzení rizik následně přecházíme k procesu navázání spolupráce s dodavatelem. Požadujeme, aby naši dodavatelé přistoupili na náš Etický kodex dodavatele a na naši Politiku zodpovědného získávání zdrojů. Proces navázání spolupráce s dodavatelem je ukotven v jednotném globálním systému registrace a zahrnuje standardizovaný přehled našich požadavků v oblasti udržitelnosti.

Krok 3: Vstupní posouzení nebo audit

Na začátku nového obchodního vztahu od každého dodavatele vyžadujeme, aby nám buď předložil doklady o svém stávajícím výkonu v oblasti udržitelnosti, nebo aby provedl sebeposouzení z hlediska udržitelnosti, čímž zajišťujeme transparentnost, pokud jde o výsledky dodavatelů v oblasti udržitelnosti. Při posouzení používáme dotazníky vytvořené společností EcoVadis, která je nezávislým subjektem specializovaným na posuzování udržitelnosti. Její dotazníky zahrnují očekávání v oblasti bezpečnosti, zdraví, životního prostředí, kvality, lidských práv, zaměstnaneckých standardů a protikorupčních opatření.

Namísto sebeposouzení pomocí dotazníků mohou vybraní dodavatelé podstoupit vstupní audity. V procesu auditu spolupracujeme s nezávislými auditorskými společnostmi a prověřujeme soulad s definovanými standardy. Audity sestávají z kontrol u dodavatele (např. ve výrobních provozech) a zahrnují jak kontrolní návštěvy továren, tak pohovory se zaměstnanci na všech úrovních hierarchie.

Krok 4: Analýza posouzení výkonu

Výsledky auditů nebo výstupy ze sebehodnotících dotazníků posuzují jak externí odborníci na udržitelnost, tak členové našeho nákupního oddělení, kteří odpovídají za daného dodavatele. Zjišťují nedostatky ohledně udržitelnosti a oblasti možného zlepšení. Zároveň dodavatele zařazujeme do kategorií podle rizikovosti v oblasti udržitelnosti. Standardizovaný proces, který následuje po posouzení nebo auditu, zaručuje, že naši dodavatelé přijmou stanovená nápravná opatření. Opakované závažné porušování pravidel vede k ukončení vztahu s daným dodavatelem.

Krok 5: Nápravná opatření a proces neustálého zlepšování

Nezávisle na výsledcích auditu nebo posouzení od posuzovaných dodavatelů vyžadujeme, aby vytvořili plán nápravných opatření a aby pracovali na zlepšení v určených oblastech. Společně s dodavateli sledujeme pokrok při uplatňování plánu nápravných opatření, a to až do opětovného posouzení nebo auditu.

Krok 6: Opětovné posouzení a audit

Opětovná posuzování nebo audity nám slouží ke sledování pokroku ve výkonu našich dodavatelů a k zajištění cyklu trvalého zlepšování sestávajícího z hodnocení, analýzy a nápravných opatření. Výsledky sledování vývoje výkonu dodavatelů v oblasti udržitelnosti transparentně zpřístupňujeme v reálném čase prostřednictvím digitálních platforem.