Zodpovědné získávání zdrojů

Velmi významnou roli hraje dodavatelský řetězec – spolupráce mezi společnostmi v každém článku řetězce může otevírat významné příležitosti k minimalizaci celkového ekologického dopadu a maximalizaci celkového společenského přínosu. Globální dodavatelský řetězec společnosti Henkel zahrnuje obchodní partnery z více než 120 zemí. Společně chceme být hnací silou pokroku směrem ke stoprocentně zodpovědnému získávání zdrojů.

Pět kolumbijských farmářů, dodavatelů palmového oleje, na plantáži s mladými stromky palmy olejné
Na fotografii je Bertrand Conquéret, prezident společnosti Henkel pro globální dodavatelský řetězec a  viceprezident pro nákup

   

Naše oddělení nákupu důsledně dbá na to, abychom svou strategií stoprocentně zodpovědného získávání zdrojů přispívali k agendě udržitelného růstu společnosti Henkel a k naplňování jejích ambicí.

man-harvesting-palm-fruits-in-the-palm-forest

Proces zodpovědného získávání zdrojů

Klíčovým prvkem našeho přístupu k posuzování dodavatelů je náš Proces zodpovědného získávání zdrojů sestávající z šesti fází. Soustředí se na dva hlavní aspekty. Prvním je zajistit, aby všichni naši dodavatelé splňovali naše definované standardy udržitelnosti. Ve druhém aspektu usilujeme o navázání smysluplné spolupráce s dodavateli a strategickými partnery s cílem neustále zlepšovat standardy udržitelnosti v našem hodnotovém řetězci, například předáváním znalostí a průběžným vzděláváním o optimalizaci procesů, efektivním využívání zdrojů a ekologických a společenských standardech. Tento proces je nedílnou součástí všech našich nákupních činností po celém světě a uplatňuje se ve všech regionech, ve všech obchodních jednotkách a pro všechny materiálové skupiny. Provádíme ho jak na začátku vztahu s dodavatelem, tak v pravidelných intervalech u stávajících dodavatelů.

  • Krok 1
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Krok 5
  • Krok 6

Krok 1: Předběžná kontrola a posouzení rizik

Společnost Henkel využívá systém včasného varování před riziky ohrožujícími udržitelnost na globálních nákupních trzích. Ze všeho nejdříve vyhodnotíme možná rizika v daném regionu nebo zemi. Přitom se zaměřujeme hlavně na země, u nichž mezinárodní instituce zjistily zvýšenou rizikovost z hlediska udržitelnosti. Posouzení zahrnuje kromě kritérií lidských práv, korupce a právního prostředí také rizikové hodnotové řetězce. Ty souvisejí s odvětvími a sektory, jež by podle našeho názoru mohly pro naši společnost představovat potenciální riziko z hlediska udržitelnosti. Díky tomu jsme schopni identifikovat země a nákupní trhy, jež mohou vyžadovat zvlášť obezřetný postup.

Nejvýznamnějším nedávným příkladem rizikové země z hlediska materiálů představujících hrozbu pro udržitelnost jsou východní provincie Konžské demokratické republiky, kde z těžby profitují různá vojska, povstalecké skupiny a vnější aktéři přispívající k násilí a drancování během válek v tomto regionu. Čtyři minerály těžené na východě Konga a v sousedních zemích bývají označovány za takzvané „konfliktní minerály“. Jedná se o kolumbit-tantalit (ruda tantalu), kasiterit (ruda cínu), wolframit (zdroj tungstenu) a zlato. Tyto minerály slouží k výrobě kovů tantal, cín, tungsten a zlato, známých pod zkratkou 3TG (podle anglických názvů těchto kovů).

Jelikož můžeme jen obtížně ověřit, zda vytěžená surovina nepřispívá k porušování lidských práv nebo k jiným trestným činům, vyžadujeme od přímých dodavatelů kovů, aby nám každoročně předkládali uznávanou dokumentaci jako důkaz, že nenakupují ani nezpracovávají kovy z takto kritických zdrojů.

Krok 2: Navázání spolupráce

Podle výsledků předběžné kontroly a posouzení rizik následně přecházíme k procesu navázání spolupráce s dodavatelem. Požadujeme, aby naši dodavatelé přistoupili na náš Etický kodex dodavatele a na naši Politiku zodpovědného získávání zdrojů. Proces navázání spolupráce s dodavatelem je ukotven v jednotném globálním systému registrace a zahrnuje standardizovaný přehled našich požadavků v oblasti udržitelnosti.

Krok 3: Vstupní posouzení nebo audit

Na začátku nového obchodního vztahu od každého dodavatele vyžadujeme, aby nám buď předložil doklady o svém stávajícím výkonu v oblasti udržitelnosti, nebo aby provedl sebeposouzení z hlediska udržitelnosti, čímž zajišťujeme transparentnost, pokud jde o výsledky dodavatelů v oblasti udržitelnosti. Při posouzení používáme dotazníky vytvořené společností EcoVadis, která je nezávislým subjektem specializovaným na posuzování udržitelnosti. Její dotazníky zahrnují očekávání v oblasti bezpečnosti, zdraví, životního prostředí, kvality, lidských práv, zaměstnaneckých standardů a protikorupčních opatření.

Namísto sebeposouzení pomocí dotazníků mohou vybraní dodavatelé podstoupit vstupní audity. V procesu auditu spolupracujeme s nezávislými auditorskými společnostmi a prověřujeme soulad s definovanými standardy. Audity sestávají z kontrol u dodavatele (např. ve výrobních provozech) a zahrnují jak kontrolní návštěvy továren, tak pohovory se zaměstnanci na všech úrovních hierarchie.

Krok 4: Analýza posouzení výkonu

Výsledky auditů nebo výstupy ze sebehodnotících dotazníků posuzují jak externí odborníci na udržitelnost, tak členové našeho nákupního oddělení, kteří odpovídají za daného dodavatele. Zjišťují nedostatky ohledně udržitelnosti a oblasti možného zlepšení. Zároveň dodavatele zařazujeme do kategorií podle rizikovosti v oblasti udržitelnosti. Standardizovaný proces, který následuje po posouzení nebo auditu, zaručuje, že naši dodavatelé přijmou stanovená nápravná opatření. Opakované závažné porušování pravidel vede k ukončení vztahu s daným dodavatelem.

Krok 5: Nápravná opatření a proces neustálého zlepšování

Nezávisle na výsledcích auditu nebo posouzení od posuzovaných dodavatelů vyžadujeme, aby vytvořili plán nápravných opatření a aby pracovali na zlepšení v určených oblastech. Společně s dodavateli sledujeme pokrok při uplatňování plánu nápravných opatření, a to až do opětovného posouzení nebo auditu.

Krok 6: Opětovné posouzení a audit

Opětovná posuzování nebo audity nám slouží ke sledování pokroku ve výkonu našich dodavatelů a k zajištění cyklu trvalého zlepšování sestávajícího z hodnocení, analýzy a nápravných opatření. Výsledky sledování vývoje výkonu dodavatelů v oblasti udržitelnosti transparentně zpřístupňujeme v reálném čase prostřednictvím digitálních platforem.

sustainable palm oil

Zodpovědné získávání zdrojů

solidaridad