Všeobecné obchodní podmínky HENKEL ČR, spol. s r.o.

HENKEL ČR, spol. s r.o.
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
IČ 15889858
zapsaná u Městského soudu v Praze 
sp. zn. C. 2607

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran, jakož i další podmínky, na základě kterých Henkel ČR, spol. s r.o. prodává zboží svým odběratelům. Tyto VOP se vztahují i na poskytování služeb, pokud takové služby souvisí s prodejem zboží společnosti HENKEL ČR, spol. s r.o. Jakákoli písemná ujednání mezi prodávajícím a kupujícím mají přednost před těmito VOP.
 2. „Prodávající“ je Henkel ČR, spol. s r.o. „Kupující“, je osoba, jež si u prodávajícího objednala zboží nebo poskytnutí služeb. Kupující odpovídá za správnost a přesnost údajů, jež o sobě poskytl prodávajícímu a zavazuje se včas písemně informovat prodávajícího o všech změnách, které se týkají jeho osoby a jsou důležité pro plnění smluv uzavřených mezi kupujícím a prodávajícím, včetně schopnosti plnit své splatné dluhy.
 3. Jednotlivá dílčí smlouva je uzavřena dohodou kupujícího a prodávajícího o celém jejím obsahu. Potvrdí-li kupující písemně uzavření či změnu dílčí smlouvy učiněnou v jiné než písemné formě a obsahuje-li takové potvrzení byť i nepodstatné odchylky od skutečného obsahu předchozí dohody, platí dílčí smlouva za uzavřenou s obsahem uvedeným v potvrzení pouze za předpokladu, že prodávající obsah potvrzení výslovně potvrdí. Cena, bonusy a jiné cenové ujednání jsou stanoveny dle aktuálních ceníků, podmínek nebo individuální nabídky prodávajícího, které jsou platné ke dni uzavření dílčí smlouvy.
 4. Pro dodání zboží platí pravidla CIP obsažené v pravidlech INCOTERMS 2012. Pokud není výslovně sjednáno jinak, platí standardní dodací lhůta do pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím.
 5. Je-li dodávka znemožněna událostmi, jež prodávající nemohl předpokládat a které vznikly nezávisle na vůli prodávajícího a brání mu ve splnění jeho povinnosti a jimiž je dodávka nebo její přeprava znemožněna nebo ztížena nad rozumnou mez, je prodávající oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy nebo dodávku odsunout až do odstranění překážek. Prodávající je povinen existenci těchto okolností kupujícímu neprodleně oznámit.
 6. EUR palety, na kterých je dodáváno zboží, prodávající eviduje a na písemnou žádost také odebírá zpět. Dle aktuální situace je také možná výměna ks za ks při dodání zboží. Kupující je povinen vrátit a prodávající zpětně odebírá pouze čisté EUR palety v nepoškozeném stavu dle příslušných ČSN. Vratné obaly poskytnuté prodávajícím (včetně EUR palet), jakož i eventuální prodejní pomůcky, zůstávají neprodejným vlastnictvím prodávajícího a jsou pouze dočasně poskytnuty k užívání kupujícímu. Musí s nimi být zacházeno šetrně a nesmějí být používány k jiným účelům než uskladnění prodávajícím dodaného zboží, nebo jinému účelu, než který prodávající výslovně umožní. Škody, které vzniknou nedodržením těchto podmínek, je kupující povinen nahradit. Vrácení vratných obalů, jakož i prodejních pomůcek musí být provedeno okamžitě po vyprázdnění, v bezvadném použitelném stavu, s uvedením divize uvedené ve faktuře, do sjednaného nebo uvedeného oddělení příjmu prázdných obalů. Pro vratné nádoby, kontejnery a nádrže, jakož i pro ostatní vratné obaly a prodejní pomůcky, platí lhůta pro vrácení v délce nejdéle osmi týdnů po dodání zboží. Pokud nebudou EUR palety, vratné obaly a/nebo prodejní pomůcky včas vráceny nebo pokud budou nepoužitelné, vzniká kupujícímu povinnost zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši aktuální ceny nových EUR palet, obalů či pracovních pomůcek téhož provedení, a to podle ceníku dodavatele, od kterého prodávající toto zboží odebral nebo od kterého odebírá zboží k okamžiku vyúčtování smluvní pokuty, došlo-li následně ke změně dodavatele. Tyto částky jsou splatné doručením vyúčtování smluvní pokuty kupujícímu. Odúčtování z účtu prázdných obalů se provádí po příchodu prázdných obalů.
 7. Prodávající je oprávněn odložit dodání zboží, pokud kupující nesplnil své povinnosti, jejichž splnění mělo předcházet dodání zboží, anebo pokud prodávající po vzniku smlouvy zjistil okolnosti, které důvodně vzbuzují obavu, že kupující nesplní své smluvní platební povinnosti. S důvodem a souvislostmi odkladu dodání zboží prodávající seznámí kupujícího.
 8. Veškeré dodané zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení kupujícím ve vlastnictví prodávajícího. Kupující je povinen po dobu trvání výhrady vlastnictví skladovat zboží tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení, poškození, zničení, krádeži či ztrátě.
 9. 9. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za dodané zboží v termínu uvedeném na faktuře. Uskutečněné platby se započítávají vůči nejdříve splatným pohledávkám. V případě nedodržení termínu splatnosti je prodávající oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně. Smluvní strany sjednávají, že nezaplacená částka úroků z prodlení se po její splatnosti dále úročí úrokem z prodlení ve výši podle předchozí věty.
 10. Prodávající poskytuje na dodané zboží v uzavřeném obalu záruku za jakost minimálně v délce doby použitelnosti produktu. Na zařízení a pomůcky určené pro činnosti spojené s používáním lepidel a tmelů (nanášení, dávkování, vytvrzování a pod.) prodávající poskytuje záruku na dodané zboží po dobu 6 měsíců ode dne dodání zboží s výjimkou součástí, které mají charakter spotřebního materiálu (díly ve styku s lepidlem, výbojky a pod.). Kupující je povinen dodržovat podmínky skladování uvedené na obalu nebo stanovené prodávajícím.
  Na zboží Schwarzkopf Professional prodávající poskytuje záruku na dodané zboží po dobu 12 měsíců ode dne dodání zboží. Kupující je oprávněn reklamovat zboží určené k dalšímu prodeji spotřebitelům do 24 měsíců ode dne, kdy spotřebitel zboží koupil od kupujícího, nejpozději však do 36 měsíců ode dne, kdy kupující zboží koupil od prodávajícího, a to za podmínky, že kupující dodržel své právní povinnosti, zejména povinnost informovat spotřebitele o správném používání zboží, že zboží bylo prodáno v originálním nepoškozeném obalu včetně přiloženého návodu a pokud o této reklamaci spotřebitele informuje prodávajícího neprodleně po zjištění reklamace spotřebitelem. Záruka poskytnutá na jakékoli zboží se nevztahuje na případy, kdy vada zboží vznikla v souvislosti s porušením povinností kupujícího, zejména těch uvedených v tomto čl. VOP. To platí i v případě, kdy vada vznikla nedodržením podmínek skladování a manipulace se zbožím ze strany spotřebitele. Kupující musí umožnit prodávajícímu uplatnit proti reklamaci své námitky.
 11. V případě nezaplacení ceny zboží kupujícím včas je prodávající oprávněn od dílčí i rámcové smlouvy odstoupit a požadovat vrácení zboží.
 12. Kupující je povinen při dodávce zboží prohlédnout a zjistit, zda se na něm nevyskytují zjevné vady při převzetí dodávky a zda je dodávka kompletní. O těchto vadách je, pokud není sjednáno jinak, povinen nejpozději do 3 dnů od převzetí dodávky podat prodávajícímu zprávu. Informace o reklamované dodávce musí obsahovat minimálně: místo podnikání resp. sídlo a IČ kupujícího, číslo dodacího listu, počet reklamovaného zboží a popis zjištěné vady. Nesplní-li kupující povinnosti uvedené v tomto čl. 12 VOP, jeho práva z vadného plnění zanikají. Jakostní vady pak budou posuzovány dle příslušných právních předpisů, norem, certifikátů apod. vydaných na posuzované zboží.
 13. V případě dalšího prodeje zboží dodaného prodávajícím se Kupující zavazuje, že dodané zboží (s výjimkou podpůrných aplikačních položek) bude dále prodávat jen v originálním a nezměněném balení.
 14. Prodávající předá kupujícímu dokumenty vztahující se ke zboží, technické popisy a návody k použití pouze na jeho výslovnou žádost. Na přání kupujícího poskytne prodávající kupujícímu dle svých nejlepších znalostí a zkušeností v přiměřeném rozsahu bezplatné technické konzultace ohledně použití a využití výrobků, neodpovídá však za výsledky, kterých uživatel dosáhne. Prodávající není povinen nahradit újmu vzniklou nesprávným skladováním nebo použitím výrobku.
 15. Kupující zajišťuje neexistenci střetu zájmů v důsledku faktické nebo právní zaujatosti ve svém oboru a bude informovat prodávajícího bez prodlení, pokud by takový střet zájmů mohl nastat.
 16. Pokud jsou nebo se stanou jednotlivá ustanovení těchto VOP neplatná, zdánlivá nebo neúčinná, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Smluvní strany jsou povinny sjednat nové ustanovení, které nejvíce odpovídá účelu, sledovanému neplatným, zdánlivým či neúčinným ustanovením.
 17. Písemné projevy smluvních stran se považují za doručené i dnem, kdy doručující smluvní straně bylo oznámeno, že na adrese sídla druhé smluvní strany zapsané v obchodním rejstříku se adresát nevyskytuje, zásilku nemá kdo převzít, nebo bylo převzetí zásilky neoprávněně odmítnuto.
 18. Všechny spory o zaplacení peněžitého plnění do maximální výše 100.000,- Kč bez příslušenství, které by mohly vzniknout v souvislosti rámcovou nebo dílčí smlouvou, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu jediným rozhodcem ustanoveným podle tohoto Řádu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Veškeré ostatní spory budou řešeny obecnými soudy České republiky. Pro tento případ se smluvní strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak, že příslušným soudem je soud v obvodu sídla prodávajícího.
 19. Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito VOP a českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Změnu těchto VOP prodávající kupujícímu oznámí zveřejněním na www.henkel.cz, a doručením nových podmínek prodávajícímu prostřednictvím e-mailu, případně jiným vhodným způsobem sjednaným v rámcové smlouvě.
 20. Vylučuje se povinnost prodávajícího nahradit kupujícímu újmu, kterou nebylo možno v době uzavření rámcové či dílčí smlouvy rozumně předvídat. Rovněž se vylučuje povinnost prodávajícího nahradit kupujícímu nemajetkovou újmu ve smyslu § 2971 občanského zákoníku. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nahrazuje se veškerá škoda vzniklá v souvislosti s rámcovou nebo dílčí smlouvou v penězích.
 21. Smluvní strany sjednávají prodloužení promlčecí lhůty pro veškerá práva náležející prodávajícímu vzniklá na základě nebo v souvislosti s rámcovou nebo dílčí smlouvou, která podléhají promlčení, na 10 let.
 22. Promlčecí lhůty k vykonání práv vzniklých na základě nebo v souvislosti s rámcovou nebo dílčí smlouvou se v případě uzavření jakékoli dohody o mimosoudním jednání kupujícího a prodávajícího o právu nebo o okolnosti, která právo zakládá, nestaví a počínají běžet či běží dál bez ohledu na případnou existenci takové dohody. Ustanovení § 647 občanského zákoníku se nepoužije.
 23. Smluvní strany se dále dohodly, že prodávající je oprávněn proti pohledávce kupujícího započíst veškeré své pohledávky, tedy i ty své pohledávky vůči kupujícímu, které lze ve smyslu § 1987 odst. 2 občanského zákoníku považovat za nejisté nebo neurčité.
 24. Vylučuje se právo kupujícího dovolat se ke svému prospěchu záznamů údajů o právních jednáních a jiných skutečnostech v elektronickém systému prodávajícího podle § 562 odst. 2 občanského zákoníku. Dále se vylučuje právo kupujícího dovolat se ke svému prospěchu obsahu a doby vystavení písemností týkajících se právních skutečností, k nimž dochází při běžném provozu závodu prodávajícího podle § 566 odst. 2 občanského zákoníku.
 25. Při vydávání a předkládání dlužních úpisů a kvitancí se neuplatní domněnky, které stanoví občanský zákoník (jak je specifikováno podrobněji níže), nýbrž platí jen to, co je v takovém dlužním úpisu, resp. kvitanci výslovně napsáno. Vydal-li prodávající potvrzení o splnění dluhu (kvitanci) týkající se pouze jistiny, neuplatní se domněnka podle § 1949 odst. 1 věty třetí občanského zákoníku, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky, není-li to v kvitanci výslovně uvedeno. Vystaví-li prodávající nebo předloží-li kupující při opakovaných plněních z téhož právního důvodu kvitanci na plnění splatné později, neuplatní se domněnka podle § 1950 občanského zákoníku, že kupující splnil také to, co bylo splatné dříve. Obdrží-li kupující dlužní úpis bez kvitance, neuplatní se domněnka podle § 1952 odst. 2 občanského zákoníku, že byl dluh splněn. Vydá-li prodávající kupujícímu kvitanci nebo vrátí-li mu dlužní úpis, aniž by kupující dluh splnil, nedochází k prominutí tohoto dluhu. Je-li kupující vůči prodávajícímu spoludlužníkem a vydá-li prodávající jednomu ze spoludlužníků kvitanci nebo vrátí-li mu dlužní úpis na celý dluh, neuplatní se domněnka podle § 1995 odst. 2 občanského zákoníku, že prodávající prominul dluh všem spoludlužníkům.
 26. Je-li kupující v prodlení s uhrazením jakéhokoli dluhu vůči prodávajícímu vzniklého na základě nebo v souvislosti s rámcovou nebo dílčí smlouvou, vzniká prodávajícímu právo na další úroky z prodlení i v případě, že výše úroků činí již tolik, co jistina dluhu. Ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.
 27. Prodávající má vůči kupujícímu právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu i v případě, že je škoda kryta úroky z prodlení. Ustanovení § 1971 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.
 28. Uplatňuje-li kterákoli ze smluvních stran vůči druhé smluvní straně jakoukoli svou pohledávku vzniklou na základě nebo v souvislosti s rámcovou nebo dílčí smlouvou, vylučuje se právo věřitele takové pohledávky na úhradu souvisejících nákladů v paušální výši stanovené v § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
 29. Tyto VOP jsou platné od 1. 1. 2021.