Všeobecné nákupní podmínky HENKEL ČR, spol. s r.o.

Henkel ČR, spol. s r.o.
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8, IČ 15889858
zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C. 2607

 1. Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VNP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran, jakož i další podmínky související s uzavíráním kupních smluv, smluv o dílo a smluv o poskytování služeb, na základě kterých HENKEL ČR, spol. s r.o. objednává zboží nebo provedení díla nebo poskytnutí služeb (dále jen „předmět plnění“).
 2. „Kupující“ je HENKEL ČR, spol. s r.o. „Prodávající“ je dodavatel předmětu plnění. Přednost před těmito VNP mají jen speciální písemná ujednání (např. také rámcové smlouvy, dílčí smlouvy, smlouvy o spolupráci atd.) oboustranně odsouhlasená prodávajícím a kupujícím. Tím není dotčena možnost kupujícího odchýlit se od těchto VNP v konkrétní objednávce přiložením částečně či zcela pozměněných obchodních podmínek.
 3. Jednotlivou dílčí objednávku činí kupující v souladu s nabídkou prodávajícího. Objednávku a jiná právní jednání je kupující oprávněn učinit písemně nebo elektronicky (e-mailem), faxem či telefonicky (dále je „jiný přípustný způsob“). K jakýmkoli dodatkům nebo odchylkám od objednávky učiněným ze strany prodávajícího se nepřihlíží a dílčí smlouva je uzavřena pouze s obsahem objednávky, ledaže kupující přijme dodatky nebo odchylky prodávajícího výslovně. Nedohodnou-li se smluvní strany na předmětu plnění, ceně za předmět plnění a dodací lhůtě, nebo je-li dohoda o těchto náležitostech neplatná, zdánlivá nebo nevymahatelná, dílčí smlouva uzavřena není. Cena, bonusy a jiná cenová ujednání jsou stanoveny dohodou mezi kupujícím a prodávajícím; ceníky prodávajícího se vůči kupujícímu uplatní, jen pokud je kupující výslovně potvrdil.
 4. Prodávající odpovídá za správnost a přesnost údajů, jenž o sobě poskytl kupujícímu a zavazuje se včas písemně informovat kupujícího o všech změnách, které se týkají jeho osoby a jsou důležité pro plnění smluv uzavřených s kupujícím, včetně schopnosti plnit své dluhy. Prodávající je povinen řídit se v souvislosti s poskytováním předmětu plnění pokyny kupujícího.
 5. Kupující není povinen převzít od prodávajícího předmět plnění, který vykazuje jakékoliv vady či nedodělky. Není-li v rámcové nebo dílčí smlouvě sjednáno jinak, vzniká prodávajícímu právo na zaplacení ceny až v okamžiku úplného převzetí předmětu plnění kupujícím. Cenu dodaného předmětu plnění prodávající vyúčtuje fakturou se splatností ve lhůtě 60-ti dnů, jež začíná běžet pátého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke zdanitelnému plnění. Faktura musí být řádně doručena a musí mít veškeré náležitosti řádného daňového dokladu. Kupující je oprávněn vrátit nesprávně vystavenou fakturu a požadovat vystavení správně vystavené faktury, přičemž kupující není do doby doručení řádně opravené faktury v prodlení s úhradou ceny. Spočívá-li předmět plnění v provedení díla a provádí-li se a přejímá-li se dílo po částech, vylučuje se právo prodávajícího na zaplacení ceny za každou část díla ve smyslu § 2610 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), jakož i právo požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům ve smyslu § 2611 občanského zákoníku.
 6. Je-li předmětem plnění poskytnutí služeb kupujícímu, je prodávající povinen poskytovat tyto služby v souladu se zájmy kupujícího, které prodávající zná, nebo musel znát. Prodávající se zavazuje tyto služby poskytovat s odbornou péčí na vysoké profesionální úrovni. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů kupujícího. Prodávající je oprávněn částečně nebo zcela pověřit třetí osoby plněním předmětu smlouvy s kupujícím, pouze pokud k tomu kupující dal výslovný souhlas. Pověří-li prodávající plněním předmětu smlouvy zcela nebo zčásti třetí osobu, nahradí újmu jí způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám, a to bez ohledu na to, zda se taková třetí osoba zavázala provést určitou činnost samostatně či nikoliv. Prodávající je povinen nahradit škodu na věcech, jež mu předal kupující k plnění předmětu smlouvy, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Není-li stanoveno jinak, není kupující povinen hradit prodávajícímu náklady, které prodávající vynaložil při plnění předmětu rámcové nebo dílčí smlouvy, ledaže z jejich povahy nepochybně vyplývá, že nejsou zahrnuty v ceně a kupující úhradu těchto nákladů písemně potvrdil. Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, jež nebyly vynaloženy účelně a efektivně.
 7. Prodávající splní svou povinnost předat předmět plnění kupujícímu předáním ve lhůtě a místě plnění stanoveném dle objednávky kupujícího; pokud v objednávce není uvedeno místo plnění, pak je místem plnění sídlo kupujícího. Předáním předmětu plnění přepravci k přepravě není splněna povinnost prodávajícího předat předmět plnění, tzn. předáno je až v momentě, kdy je předáno kupujícímu. Náklady spojené s dopravou do místa plnění, jakož i balné, hradí prodávající. Prodávající je povinen předat předmět plnění kupujícímu v dohodnuté lhůtě v pracovních dnech v době od 9 do 17 hodin; připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, svátek či jiný nepracovní den v České republice, je prodávající povinen dodat v nejblíže předcházející pracovní den. Dílčí dodávky jsou přípustné pouze s předchozím souhlasem kupujícího. Dodá-li prodávající kupujícímu větší množství či počet zboží (či jiného plnění), než bylo ujednáno, je smlouva uzavřena na toto větší množství pouze za předpokladu, že je kupující výslovně přijme bez zbytečného odkladu po jeho dodání. Pokud tak neučiní, smlouva uzavřena není, tzn. § 2093 občanského zákoníku se neaplikuje.
 8. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího převzetím ve sjednaném místě plnění. To platí i v případě, že je předmět plnění předáván dopravci pro přepravu ke kupujícímu.
 9. Prodávající odpovídá za to, že předmět plnění nemá právní vady. Neposkytne-li prodávající delší záruku, platí, že prodávající poskytuje na předmět plnění záruku v délce dvou let ode dne převzetí, ledaže je doba použitelnosti dle příslušných právních předpisů kratší; pak je prodávající povinen dodat zboží (či jiné plnění) tak, aby v okamžiku přechodu vlastnického práva k plnění na kupujícího nebyla doba použitelnosti vyčerpána více než z 1/3 a poskytuje mu záruku v délce doby použitelnosti. Prodávající je povinen kupujícího řádně poučit o podmínkách skladování a nakládání s předaným zbožím či dílem.
 10. V případě, že prodávající či přepravce nevyčká do řádného převzetí předmětu plnění kupujícím, a tím nebude možno reklamaci případných vad vyřídit ihned, ohledně zjevných vad platí reklamační list kupujícího.
 11. V případě zjevných a/nebo skrytých vad při dodání zboží či jiného plnění, jakož i v rámci záruční doby, náleží kupujícímu práva z vadného plnění podle občanského zákoníku. Neučiní-li kupující volbu mezi zákonnými nároky do tří dnů ode dne uplatnění reklamace, platí, že prodávající je povinen poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny formou dobropisu ve výši odpovídající hodnotě rozdílu mezi vadným a bezvadným předmětem plnění. Prodávající je povinen doručit dobropis kupujícímu do jednoho týdne od uplatnění výše přiměřené slevy. Pokud již byla cena kupujícím zaplacena, je prodávající povinen vrátit kupujícímu část zaplacené ceny odpovídající uplatněné slevě do jednoho týdne od uplatnění výše slevy. Pokud kupující požaduje dodání náhradního předmětu plnění, je prodávající povinen dodat náhradní plnění do jednoho týdne od uplatnění tohoto nároku. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu veškerou újmu, která kupujícímu vadným plněním vznikne.
 12. Uplatněním reklamace se rozumí vytknutí vady předmětu plnění písemně či jiným přípustným způsobem (viz bod 3).
 13. Prodávající odpovídá za to, že předmět plnění splňuje veškeré požadavky kladené na něj právními předpisy České republiky a Evropské unie. Prodávající je povinen nejpozději s předáním předmětu plnění předat kupujícímu návody k použití v českém jazyce a další související doklady. V případě, že prodávající poruší tuto povinnost či pokud v dokladech předaných a předložených kupujícímu budou uvedeny nepravdivé, zavádějící či neúplné údaje, je prodávající povinen nahradit kupujícímu v plném rozsahu újmu, která v důsledku toho kupujícímu vznikne.
 14. Nesplní-li prodávající kteroukoliv z povinností stanovenou těmito VNP, rámcovou nebo dílčí smlouvou, nebo prokáže-li se, že jakákoli prohlášení prodávajícího v rámcové nebo dílčí smlouvě jsou nepravdivá nebo klamavá, je kupující oprávněn odstoupit od jednotlivé dílčí a/nebo rámcové smlouvy uzavřené s prodávajícím bez ohledu na to, jestli byla smlouva porušena podstatným způsobem.
 15. Došlo-li k částečnému nebo dílčímu plnění, odstoupení se týká pouze nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však podle kupujícího pro něj částečné nebo dílčí plnění význam, kupující může odstoupit ohledně celého plnění, tedy i od souvisejícího bezvadného plnění. V takovém případě je prodávající povinen doručit kupujícímu dobropis na cenu veškerého vráceného předmětu plnění nejpozději do pěti dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že cena vráceného předmětu plnění již byla kupujícím zaplacena, je prodávající povinen vrátit zaplacenou cenu kupujícímu do jednoho týdne od odstoupení od smlouvy. Dokud není kupní cena vrácena, není kupující povinen zboží či jiné plnění vrátit. Po uplynutí lhůty k vrácení ceny přechází na prodávajícího nebezpečí škody na vráceném předmětu plnění a je povinen hradit náklady spojené s jeho skladováním. Po vrácení ceny je prodávající povinen předmět plnění do jednoho týdne převzít v místě určeném kupujícím. Převzetí vráceného předmětu plnění je prodávající povinen potvrdit kupujícímu. Náklady spojené s vracením předmětu plnění nese prodávající, přičemž náklady, které v souvislosti s vracením vzniknou kupujícímu, je prodávající povinen uhradit na základě faktury vystavené kupujícím.
 16. Veškeré písemné projevy smluvních stran se považují za doručené i dnem, kdy doručující smluvní straně bylo oznámeno, že na adrese sídla druhé smluvní strany zapsaného v obchodním rejstříku se adresát nevyskytuje, zásilku nemá kdo převzít, nebo bylo převzetí zásilky neoprávněně odmítnuto.
 17. Jednání učiněné jiným přípustným způsobem je nutno následně písemně potvrdit. Za den úkonu učiněného jiným přípustným způsobem je považován den, kdy byl úkon jiným přípustným způsobem učiněn, nikoli až den, kdy bylo druhému účastníkovi doručeno písemné potvrzení o tomto úkonu. Obsahuje-li potvrzení o uzavření či změně dílčí smlouvy byť i nepodstatné odchylky od skutečného obsahu předchozí dohody, platí dílčí smlouva za uzavřenou s obsahem uvedeným v potvrzení pouze za předpokladu, že kupující obsah potvrzení výslovně potvrdí. Porušení povinnosti písemně potvrdit jednání učiněné jiným přípustným způsobem nemá vliv na platnost a účinnost příslušného jednání.
 18. Všechny spory o zaplacení peněžitého plnění do maximální výše 100.000,- Kč bez příslušenství, které by mohly vzniknout z rámcové či dílčí smlouvy či v souvislosti s nimi, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu jediným rozhodcem ustanoveným podle tohoto Řádu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Veškeré ostatní spory budou řešeny obecnými soudy České republiky. Pro tento případ se smluvní strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak, že příslušným soudem je soud v obvodu sídla Kupujícího.
 19. Vylučuje se povinnost kupujícího nahradit prodávajícímu újmu, kterou nebylo možno v době uzavření rámcové či dílčí smlouvy rozumně předvídat. Rovněž se vylučuje povinnost kupujícího nahradit prodávajícímu nemajetkovou újmu ve smyslu § 2971 občanského zákoníku. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nahrazuje se veškerá škoda vzniklá v souvislosti s rámcovou nebo dílčí smlouvou v penězích.
 20. Smluvní strany sjednávají prodloužení promlčecí lhůty pro veškerá práva náležející kupujícímu vzniklá na základě nebo v souvislosti s rámcovou nebo dílčí smlouvou, která podléhají promlčení, na 10 let. Promlčecí lhůty k vykonání práv vzniklých na základě nebo v souvislosti s rámcovou nebo dílčí smlouvou se v případě uzavření jakékoli dohody o mimosoudním jednání kupujícího a prodávajícího o právu nebo o okolnosti, která právo zakládá, nestaví a počínají běžet či běží dál bez ohledu na případnou existenci takové dohody. Ustanovení § 647 občanského zákoníku se nepoužije.
 21. Uzavřením dílčí smlouvy přebírá prodávající na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 nebezpečí změny okolností. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností i ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku v případě, spočívá-li předmět plnění v provedení díla.
 22. Prodávající se zavazuje, že svým věřitelům splní veškeré povinnosti spojené s předmětem plnění tak, aby kupující ve smyslu § 1106 občanského zákoníku nenabyl společně s vlastnickým právem k předmětu plnění žádnou povinnost, která by mohla být s předmětem plnění spojena. Nabyde-li kupující takovou povinnost, vzniká prodávajícímu povinnost splnit věřiteli příslušný dluh v celém rozsahu do 15 dnů od doručení výzvy kupujícího prodávajícímu nebo v této lhůtě jinak zařídit, aby kupující nemusel věřiteli příslušný dluh splnit. Povinnost prodávajícího nahradit kupujícímu případnou újmu tím není dotčena.
 23. Smluvní strany se dále dohodly, že kupující je oprávněn proti pohledávce prodávajícího započíst jakékoliv pohledávky, tedy i své pohledávky vůči prodávajícímu, které lze ve smyslu § 1987 odst. 2 občanského zákoníku považovat za nejisté nebo neurčité.
 24. Vylučuje se právo prodávajícího dovolat se ke svému prospěchu záznamů údajů o právních jednáních a jiných skutečnostech v elektronickém systému kupujícího podle § 562 odst. 2 občanského zákoníku. Dále se vylučuje právo prodávajícího dovolat se ke svému prospěchu obsahu a doby vystavení písemností týkajících se právních skutečností, k nimž dochází při běžném provozu závodu kupujícího podle § 566 odst. 2 občanského zákoníku.
 25. Spočívá-li předmět plnění v provedení díla, vylučují strany aplikaci ustanovení § 2595 občanského zákoníku, tedy právo prodávajícího odstoupit od rámcové nebo dílčí smlouvy v případě, že kupující trvá na provedení díla podle příkazu nebo s použitím věcí, které jsou podle prodávajícího k provedení díla zřejmě nevhodné.
 26. Uplatňuje-li kterákoli ze smluvních stran vůči druhé smluvní straně jakoukoli svou pohledávku vzniklou na základě nebo v souvislosti s rámcovou nebo dílčí smlouvou, vylučuje se právo věřitele takové pohledávky na úhradu souvisejících nákladů v paušální výši stanovené v § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
 27. Prodávající je povinen jednat v nejlepším zájmu kupujícího, který je nebo by mu měl být znám, a vyhnout se střetu zájmů, který by mohl být na újmu kupujícího.
 28. Přijetím objednávek Kupujícího nebo uzavřením formální dohody s Kupujícím tímto Prodávající potvrzuje přijetí a akceptuje následující podmínky: Kodex chování prodávajícího zveřejněný na internetových stránkách kupujícího www.henkel.cz Podmínky ochrany osobních údajů zveřejněné na internetových stránkách kupujícího www.henkel.cz
 29. Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím založené nebo související s rámcovou a dílčí smlouvou se řídí těmito VNP a českým právem, zejména občanským zákoníkem.
 30. Tyto VNP jsou pro kupujícího a prodávajícího závazné jako součást uzavřené dílčí smlouvy na předmět plnění stanovený dle objednávky kupujícího. Odsouhlasením objednávky či splněním předmětu plnění prodávající přistupuje k těmto VNP. Změnu těchto VNP prodávající kupujícímu oznámí zveřejněním na www.henkel.cz, případně jiným vhodným způsobem sjednaným v rámcové smlouvě.
 31. Tyto VNP jsou platné od 19.10.2021. 

General Purchasing Terms

HENKEL ČR, spol. s r.o.
Boudníkova 2514/5, 180 00 Prague 8, Company Identification No. 15889858
registered with the Municipal Court in Prague, file No. C. 2607


 1. These general purchasing terms (hereinafter „GPT“) govern the rights and duties of contracting parties as well as other terms and conditions related to the conclusion of contracts of purchase, performance contracts and service contracts, on the basis of which HENKEL CR, spol. s r.o. shall order goods or performance or services – hereinafter referred to as a „subject-matter of performance“.
 2. The „Purchaser“ is HENKEL CR, spol. s r.o., the „Seller“ is the supplier of the subject-matter of performance. Preference over these GPT shall be given only to special written arrangements (including framework contracts, individual contracts, cooperation contracts, etc.) mutually agreed upon by the Seller and the Purchaser. This does not disable the Purchaser from diverging from the GPT in case of an individual purchase order by adjoining partially or entirely modified trade conditions.
 3. The individual partial order shall be made by the Purchaser in accordance with the offer of the Seller. The Purchaser is eligible to make an order and other legal acts in writing or electronically (by e-mail), by fax or phone (hereinafter referred to as „another admissible method“). Neither amendments nor deviations from the purchase order by the Seller shall be taken into account and each individual contract is concluded solely with regard to the content of the respective purchase order, unless the Purchaser expressly confirms the Seller’s amendments or deviations. Should the parties fail to negotiate the subject-matter of the performance, the price of the performance and delivery terms or should the agreement on these terms be invalid, colorable or unenforceable, the individual contract is deemed as not concluded. Price, bonuses and other price agreements shall be stipulated by agreement between the Purchaser and the Seller; price lists of the Seller shall be applied only if they were expressly confirmed by the Purchaser.
 4. The Seller shall be responsible for the correctness and accuracy of data which were provided by him to the Purchaser, and he undertakes to inform the Purchaser in a timely manner in writing of all changes which relate to his entity and which are important for the performance of contracts concluded with the Purchaser, including ability to fulfill his debts.. The Seller is obliged to comply with all of the Purchaser’s orders as regards the provision of the subject-matter of the performance
 5. The Purchaser is not obliged to accept defective or incomplete subject-matter of performance. Unless stipulated otherwise in the framework or individual contract, the Seller is entitled to reimbursement of the price following full acceptance of the delivered subject-matter of performance by the Purchaser. The price of the subject-matter of performance shall be accounted by invoice by the Seller with the period of maturity of 60 days which commences to run on the fifth day of the month following the month when a taxable performance was carried out. The invoice must be delivered properly and must have all essentials of a proper tax document. The Purchaser is entitled to return an incorrectly issued invoice, and to require the issuance of a correctly issued invoice. Until delivery of the correctly issued invoice, the Purchaser is not in default of settling the price. Should the subject-matter of the performance subsist in the execution of work and the work is carried out and received in individual parts, the contracting parties exclude the Seller’s right to reimburse the price of the work in individual parts as set forth in section 2610 paragraph 2 of Statute 89/2012 Coll. the Civil Code as amended (hereinafter “Civil Code”), as well as the right to request throughout the execution of work a reasonable portion of the reward with respect to expended expenses as set forth by section 2611 of the Civil Code.
 6. Should provision of services to the Purchaser be the subject-matter of performance, the Seller is obliged to provide such services in accordance with interests of the Purchaser which are known, or must have been known to the Seller. The Seller undertakes to render such services with professional care at a high professional level. The Seller is obliged to inform the Purchaser of all circumstances which he has ascertained during the performance of the subject-matter of the contract, and which may have an influence on the change of instructions of the Purchaser. The Seller is entitled to partially or completely authorize third persons with the performance of the subject-matter of the contract with the Purchaser only in case the Purchaser gives an express approval to it. Should the Seller empower a third party to partially or entirely provide the performance of the contract, he shall compensate the Purchaser for all prejudice incurred to the Purchaser as if though the Seller had inflicted the prejudice himself, regardless of whether or not the third party undertook the fulfill the performance autonomously. The Seller is obliged to compensate all damage incurred to objects which were handed over to him by the Purchaser for the performance of the subject-matter of the contract, save he could not have averted such damage even with the exertion of professional care. Unless otherwise stipulated, the Purchaser shall not be obliged to pay the Seller expenses which were expended by the Seller during the performance of the framework or individual contract, save it undoubtedly follows from their nature that they are not included in the price any more and the Purchaser acknowledged payment of such expenses by writing. The Seller is not entitled for the compensation of such expenses which were not expended expediently and effectively.
 7. The Seller shall fulfill his duty to hand over the subject-matter of performance to the Purchaser and it shall be done within the time limit and in the place of performance stipulated according to the order of the Purchaser; should the purchase order lack place of performance, then the place of performance shall be the registered office of the Purchaser. By handing over the subject-matter of performance to the carrier for the transportation, the duty of the Seller to hand over the subject-matter of performance shall not be fulfilled, i.e. the hand-over is not accomplished until hand-over to the Purchaser. Costs connected with transportation to the place of performance, as well as packing charges, shall be paid by the Seller. The Seller is obliged to hand over the subject-matter of performance to the Purchaser in the agreed time limit on working days from 9 am to 5 pm; should the last day of the time limit fall on Saturday, Sunday, a holiday or any other non-business day in the Czech Republic, the Seller shall be obliged to make delivery on the nearest preceding working day. Partial deliveries shall be admissible only with a prior approval of the Purchaser. Should the Seller deliver a larger amount or number of goods (or other type of performance) than stipulated, the contract is concluded as regards this larger amount only in the event that the Purchaser expressly accepts it without reasonable delay upon the delivery. Should he not do so, the contract is not concluded. Therefore, section 2093 of the Civil Code does not apply.
 8. Risk of damage incurred to the subject-matter of the performance shall be transferred to the Purchaser upon the hand-over in the stipulated place of performance. This equally applies should the subject-matter of performance be handed-over to a carrier in order to be transported to the Purchaser.
 9. The Seller shall be held responsible for the fact that the subject-matter of performance shall not have any legal defects. Unless the Seller provides a longer guarantee, it shall apply that the Seller provides a guarantee for the subject-matter of performance for the period of two years from the date of acceptance, save the time limit of usability according to relevant legal regulations is shorter; then the Seller is obliged to deliver the subject-matter of performance in the way that the time limit of usability at the moment of the transfer of an ownership right to the subject-matter of the performance to the Purchaser is not exhausted from more than 1/3 and provides a warranty corresponding to the time limit of usability. The Seller is obliged to duly instruct the Purchaser in conditions of storage and treatment with goods or work handed over.
 10. In case that the Seller or the carrier does not wait until the subject-matter of performance is duly accepted by the Purchaser, and thus it will not be possible to handle a complaint of possible defects immediately, the letter of dispute of the Purchaser as to apparent defects shall be applied.
 11. In case of apparent and/or inherent defects within the delivery of goods or a different subject-matter of performance as well as within the guarantee period, the Purchaser is entitled to rights resulting from defective performance as laid out by the Civil Code. Should the Purchaser fail to choose between the three statutory claims within three days following the assertion of a complaint, the Seller is obliged to provide the Purchaser with a reasonable discount from the purchase price by means of a credit note in the amount corresponding to the difference between the value of non-defective subject-matter of perfomance and the value of defective subject-matter of performance. The Seller is obliged to deliver a credit note to the Purchaser within one week from the assertion of the above stated reasonable discount. If the price was already paid by the Purchaser, the Seller is obliged to return the Purchaser a part of the paid price corresponding to the amount of the applied discount within one week from the assertion of a discount. If the Purchaser requires delivery of a substitute subject-matter of performance, the Seller is obliged to deliver compensation within one week from the assertion of this claim. The Seller shall compensate the Purchaser for all prejudice which shall arise to the Purchaser out of a defective performance.
 12. Asserting a complaint shall be understood as a reprehension of the defects of the subject-matter of the performance in writing or by any other admissible method. (see article 3)
 13. The Seller shall be held responsible for the fact that the subject-matter of performance fulfils all requirements being laid by legal regulations of the Czech Republic and the European Union. The Seller is obliged to hand instructions for use over to the Purchaser in Czech, and other relevant documents with the handover of the subject-matter of performance at the latest. In case the Seller breaches such a duty or if in documents handed over and submitted to the Purchaser there are mentioned any untrue, misleading or incomplete data, the Seller shall be obliged to compensate the Purchaser to the full extent for damage or harm which shall consequently arise to the Purchaser.
 14. If the Seller fails to fulfill any duty given in these GPT or in the framework or individual contract, or if any declaration of the Seller in the framework or individual contract proves to be untrue or misleading, the Purchaser shall be entitled to withdraw from the individual and/or framework contract(s) concluded with the Seller regardless of the fact whether the contract was breached in a substantial or unsubstantial way.
 15. In the event that part of the performance has already been provided, withdrawal from the contract shall only apply to the remaining performance. Should the Purchaser not consider the partial performance as meaningful, the Purchaser is entitled to withdraw from the entire performance including the relevant flawless performance. In such a case, the Seller is obliged to deliver the Purchaser a credit note for the price of the whole of returned subject-matter of performance within five days from the withdrawal from the contract at the latest. In case that the price of the returned subject-matter of performance was already paid by the Purchaser, the Seller is obliged to return the paid priced to the Purchaser within one week from the withdrawal from the contract. Unless the price is returned, the Purchaser is not obliged to return the subject-matter of performance. After the lapse of the time limit for the return of price, the risk of damage in the returned subject-matter of performance shall pass over to the Seller, and he shall be obliged to pay costs connected with its storage. After repayment of the price, the Seller is obliged to take the subject-matter of performance over within one week in the place designated by the Purchaser. The Seller shall be obliged to acknowledge takeover of the returned subject-matter of performance to the Purchaser. Costs connected with the return of the subject-matter of performance shall be borne by the Seller, and the Seller is obliged to pay costs which shall arise to the Purchaser in connection with the return on the basis of an invoice issued by the Purchaser.
 16. All written manifestations of the contracting parties shall be considered as delivered also on the date when the delivering party was informed of the fact that the addressee could not be found at the address of the registered office of the other contracting party registered in the Companies Register, there was no one to accept consignment, or the acceptance of consignment was unlawfully refused.
 17. It is necessary to subsequently acknowledge in writing an act made by another admissible method. The day of the act made by another admissible method shall be considered a day when the act has been made by another admissible method, not a day when the other participant was delivered a written confirmation of such an act. Should the confirmation of the conclusion or modification of an individual contract contain any even unsubstantial deviations from the actual content of the contract, the individual agreement will be deemed as entered into pursuant to the conditions of the confirmation provided that the Seller expressly approves the content of the confirmation. The breach of the duty to confirm in written form an act exercised in another admissible manner shall have no effect on the validity and operation of the given act.
 18. All disputes based on the payment of a monetary performance of a maximal value of 100.000 CZK excluding accessories arising from or in connection with the framework or individual contracts shall be finally resolved - with the exclusion of the competences of general courts - through arbitration proceedings held by the Arbitration Court attached to the Economic Chamber of the Czech Republic and the Agricultural Chamber of the Czech Republic in Prague, by a single arbitrator appointed in compliance with the Rules of the Arbitration Court. The parties undertake to comply with the duties imposed in the arbitration award, by the deadlines set out therein. All other disputes are to be decided by general courts of the Czech Republic. For this purpose the contracting parties have pursuant to section 89 of Statute n. 99/1963 Coll. The Civil Procedural Code as amended stipulated that the competent court shall be the court within the district of the Seller’s place of business.
 19. The contracting parties exclude the Purchaser’s duty to compensate for prejudice, which was not reasonably foreseeable at the time of the conclusion of the framework or individual contract. The contracting parties equally exclude the Purchaser’s duty to compensate the Seller for immaterial prejudice as set forth by section 2971 of the Civil Code. Unless the contracting parties stipulate otherwise, all damage inflicted in relation to the framework or individual contract shall be compensated in monetary form.
 20. The contracting parties hereby stipulate a prolongation of the limitation of actions concerning all rights to which the Purchaser is entitled to in result of or in relation to a framework or individual contract and which are subject to limitation, to a total duration of ten years. Limitation periods regarding the exercise of rights resulting from or related to a framework or individual contract in the event of any concluded agreement on extrajudicial negotiations between the Purchaser and the Seller concerning the rights or circumstances which constitute a right, are not interrupted and continue to run or recommence to run regardless of the existence of such an agreement. Section 647 of the Civil Code shall not apply.
 21. By entering into an individual contract, the Seller assumes the risk of change in circumstances pursuant to section 1765 paragraph 2. The Seller equally assumes the risk of change in circumstances pursuant to section 2620 paragraph 2 of the Civil Code should the subject-matter of the performance subsist in the execution of work.
 22. The Seller is obliged to fulfill towards his creditors all his duties in any way related to the subject-matter of the performance, so that pursuant to section 1106 of the Civil Code the Purchaser shall solely acquire proprietorship of the subject-matter of performance pure of any related duties. Should the Purchaser acquire such a duty, the Seller shall be obliged to fulfill the duty towards the creditor  in full extent within 15 days following the delivery of the Purchaser’s call to the Seller or arrange otherwise the Purchaser’s release from the duty. This shall have no effect on the Seller’s duty to compensate the Purchaser for potential prejudice.
 23. The contracting parties further stipulate that the Purchaser is entitled to set off any claims including his claims against the Seller from the Seller’s claims including claims which may be considered as uncertain or indefinite according to section 1987 paragraph 2 of the Civil Code.
 24. The contracting parties exclude the right of the Seller to invoke to his own benefit the register of data regarding legal acts and other legal facts in the electronic system of the Purchaser as set forth by section 562 paragraph 2 of the Civil Code. The contracting parties further exclude the Seller’s right to invoke to his benefit the content and date of issue of documents related to legal facts resulting from regular operation of business of the Purchaser as set forth by section 566 paragraph 2 of the Civil Code.
 25. Should the performance subsist in the execution of work, the contracting parties exclude the application of section 2595 of the Civil Code, i.e. the right of the Seller to withdraw from a framework or individual contract should the Purchaser insist on directions or the usage of objects which the Seller deems as inconvenient for the purpose of the execution of the work.
 26. Should either of the contracting parties assert against the other party any claim resulting from or related to a framework or individual contract, the contracting parties exclude the creditor’s entitlement to the reimbursement of related expenses fixed as lump sum in section 3 of governmental decree n. 351/2013 Coll.  as amended.
 27. Supplier is obliged to act in best interests of Purchaser which are or should been known to him and to avoid conflict of interest which may be to the detriment of the Purchaser.
 28. By accepting orders of Purchaser or by concluding formal agreement with Purchaser hereby the Seller confirms reception and accepts following conditions: Vendor code of conduct published at Purchasers website www.henkel.com Conditions for data protection published at Purchasers website www.henkel.com
 29. All relations between the Seller and the Purchaser established by or related to a framework or individual contract shall be governed by these GPT and the Czech law, especially by the Civil Code.
 30. These GPT shall be binding for the Purchaser and the Seller as part of the concluded individual contract for the subject-matter of performance stipulated based on the order of the Purchaser. By approval of the order or fulfillment of the subject-matter of performance, the Seller accepts these GPT. Any modification of these GPT shall be notified to the Purchaser by the Seller through the release at www.henkel.cz, if need be by another admissible method stipulated in the framework contract.
 31. These GPT shall be valid from 19 October 2021.