4. 5. 2023  Düsseldorf / Nemečko

Dobrý start do finančního roku 2023

Henkel zaznamenává velmi silný organický růst obratu v prvním čtvrtletí

  • Obrat skupiny organicky vzrostl o 6,6 % na přibližně 5,6 mld. eur; nominálně 6,4 %
  • Růst podpořený velmi silným nárůstem obratu v obou divizích:
    • Adhesive Technologies s organickým růstem na úrovni 6,8 %, nominálně 6,1 %
    • divize Consumer Brands dosáhla organického růstu obratu na úrovni 7,0 %, nominálně 7,3 %
  • Ukončení obchodních činností v Rusku uzavřeno
  • Další pokrok v implementaci strategické agendy růstu
  • Výhled na finanční rok 2023 potvrzen

V prvním čtvrtletí 2023 společnost Henkel zvýšila obrat skupiny na přibližně 5,6 mld. eur. Velmi silný organický růst obratu na úrovni 6,6 % byl podpořen dvouciferným nárůstem cen, přičemž objemy zaostaly za úrovní předchozího roku. V nominálním vyjádření se obrat zvýšil o 6,4 %.

„Zaznamenali jsme velmi silný start do tohoto roku, a to i přes přetrvávající náročné podmínky na trhu. Velmi výrazné zvýšení obratu v obou obchodních divizích zvýrazňuje robustnost našeho portfolia úspěšných značek a inovativních technologií. V prvním čtvrtletí jsme pokračovali v našich cenových opatřeních s cílem dále kompenzovat nepříznivé vlivy v oblasti nákladů na suroviny a logistiku,” řekl předseda představenstva společnosti Henkel Carsten Knobel. „Dnes jsme potvrdili náš výhled na rok 2023 a díky vývoji, který je charakterizován velmi silným organickým růstem obratu v prvním čtvrtletí, se do současného finančního roku díváme s jistotou.

Divize Adhesive Technologies dosáhla v prvním čtvrtletí velmi silného organického růstu obratu díky všem kategoriím. Stejně tak nová divize Consumer Brands zaznamenala velmi silný organický růst obratu, ke kterému také přispěly všechny kategorie.

„Pokračovali jsme také v plnění našich strategických priorit a dosáhli jsme významného pokroku. Například v naší divizi Consumer Brands důsledně prosazujeme integraci a důraz na portfolio a zároveň pokračujeme v přizpůsobování organizační struktury divize Adhesive Technologies tak, abychom se ještě více přiblížili naší zákaznické základně, přičemž v obou divizích jsme úspěšně zavedli důležité inovace,“ vysvětlil Carsten Knobel.

V rámci strategie alokace kapitálu společnost Henkel v roce 2022 poprvé v historii spustila program zpětného odkupu akcií. Program byl úspěšně ukončen v prvním čtvrtletí 2023, přičemž do konce března společnost zpětně odkoupila akcie v celkové hodnotě přibližně 1 mld. eur.

Společnost Henkel oznámila podepsání dohody o odprodeji podnikatelských aktivit v Rusku konzorciu místních finančních investorů 20. dubna 2023. Svoje rozhodnutí ukončit podnikatelské aktivity v Rusku oznámila společnost loni po útoku na Ukrajinu. Transakce byla mezitím dokončena; prodejní cena představuje 54 mld. rublů (přibližně 600 mil. eur).

Obrat na úrovni skupiny

Obrat na úrovni skupiny se v prvním čtvrtletí 2023 nominálně zvýšil o 6,4 % z 5 271 mil. eur ve stejném čtvrtletí předchozího roku na aktuálních 5 609 mil. eur. Organicky (tj. po úpravě o kurzové vlivy a vlivy akvizic a odprodeje) se zvýšil o 6,6 %. Tento velmi silný růst obratu na úrovni skupiny byl způsoben zvyšováním cen. Akvizice a odprodeje snížily obrat o 1,1 %, zatímco kurzový vývoj měl na obrat mírně pozitivní vliv na úrovni 0,9 %.

Region Evropy dosáhl v prvním čtvrtletí organického růstu obratu na úrovni 4,2 %. V regionu Indie, Blízkého východu a Afriky (IMEA) se obrat organicky zvýšil o 27,8 %. V regionu Severní Ameriky jsme zaznamenali organické zvýšení obratu o 7,1 %. Organický růst obratu za region Latinské Ameriky představoval 17,6 %. Region Asie a Pacifiku zaznamenal organický obrat na úrovni -4,8 %.

Obrat divize Adhesive Technologies

prvním čtvrtletí 2023 vzrostl obrat divize Adhesive Technologies nominálně o 6,1 % z 2 631 mil. eur ve stejném čtvrtletí předchozího roku na současných 2 791mil. eur. Organicky (tj. po úpravě o kurzové vlivy a vlivy akvizic a odprodeje) jsme obrat zvýšili o 6,8 % ve srovnání s prvním čtvrtletím 2022. Ceny zaznamenaly dvouciferný procentuální nárůst, zatímco objemy byly nižší než ve stejném čtvrtletí předchozího roku. Kurzový vývoj měl na obrat pozitivní vliv ve výši 1,1 %, zatímco příspěvek akvizic/odprodejů byl negativní na úrovni -1,8 %.

K velmi silnému organickému růstu obratu v divizi Adhesive Technologies v prvním čtvrtletí přispěly všechny obchodní oblasti. Oblast mobility a elektronického průmyslu zaznamenala dvouciferný organický růst obratu na úrovni 12,6 %. K tomuto nárůstu přispěly obchodní oblasti automobilového průmyslu a průmyslového zboží, přičemž elektronický průmysl zaznamenal negativní vývoj vzhledem k náročným tržním podmínkám. Obchodní oblast obalů a spotřebního zboží dosáhla organického růstu obratu na úrovni 1,0 %. Pokles obratu v segmentu obalů byl více než dostatečně kompenzován velmi silným růstem obratu v segmentu spotřebního zboží. V oblasti výrobků pro řemeslníky, profesionály a stavebnictví byl zaznamenán organický růst obratu na úrovni 7,0 % ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku, přičemž k tomuto vývoji přispěly všechny obchodní oblasti.

Z pohledu regionů dosáhla divize Adhesive Technologies výrazného organického růstu obratu v Evropě. V tomto regionu byl negativní vývoj v oblasti obalů a spotřebního zboží více než dostatečně kompenzován růstem v oblasti mobility a elektronického průmyslu. Severní Amerika rovněž zaznamenala výrazný růst obratu zejména s přispěním oblasti mobility a elektronického průmyslu. Regiony IMEA a Latinské Ameriky dosáhly dvouciferného nárůstu organického obratu, přičemž v obou regionech k tomuto vývoji přispěla oblast mobility a elektronického průmyslu. Naproti tomu byl v organickém vyjádření obrat v asijsko-pacifickém regionu nižší ve srovnání s úrovní předchozího roku. Důvodem byl zejména vývoj v Číně vzhledem k celkově náročnému tržnímu prostředí, které přetrvávalo i po skončení místních omezení souvisejících s onemocněním COVID-19, jakož i v kombinaci s poklesem v segmentu elektronického průmyslu, který souvisel s vývojem na trhu.

Obrat divize Consumer Brands

Divize Consumer Brands zvýšila v prvním čtvrtletí 2023 obrat nominálně o 7,3 % na 2 772 mil. eur. Organicky (tj. po úpravě o kurzové vlivy a vlivy akvizic a odprodeje) byl obrat o 7,0 % vyšší ve srovnání s úrovní ze stejného období předchozího roku. Meziročně divize zaznamenala dvouciferný nárůst cen za současného poklesu objemů, a to částečně v důsledku vlivů opatření v oblasti optimalizace portfolia. Kurzový vývoj měl na obrat mírně pozitivní vliv na úrovni 0,8 %. Akvizice a odprodeje snížily obrat o 0,5 %.

V oblasti pracích a čistících prostředků (Laundry & Home Care) byl v prvním čtvrtletí zaznamenán velmi silný organický růst obratu na úrovni 6,3 %. Segment pracích prostředků (Laundry Care) dosáhl výrazného zvýšení organického obratu zejména díky silnému růstu v kategorii čistících prostředků na textilie (Fabric Cleaning) a dvoucifernému zvýšení v kategorii péče o textilie (Fabric Care). V oblasti čistících prostředků pro domácnost (Home Care) byl zaznamenán solidní růst, ke kterému přispělo především dvouciferné zvýšení obratu v kategorii čistících prostředků na nádobí. Růst organického obratu v oblasti péče o vlasy včetně profesionální péče o vlasy představoval 9,9 %. Dosáhli jsme dvouciferného růstu ve spotřebitelském segmentu zejména díky kategorii přípravků na styling vlasů. V oblasti profesionální péče o vlasy byl zaznamenán silný organický růst obratu.

Všechny regiony, ve kterých divize Consumer Brands působí, dosáhly v prvním čtvrtletí zvýšení organického obratu. Region Evropy vykázal v prvním čtvrtletí pozitivní organický růst obratu, a to zejména díky oblasti péče o vlasy, zatímco obrat v oblasti pracích a čistících prostředků byl nižší než ve stejném čtvrtletí předchozího roku. Region Severní Ameriky dosáhl velmi silného růstu organického obratu, ke kterému přispěly všechny obchodní oblasti. Region IMEA, jakož i region Latinské Ameriky, zaznamenaly dvouciferné zvýšení organického obratu v rámci všech obchodních oblastí. Růst obratu v asijsko-pacifickém regionu byl velmi silný, k čemuž rovněž přispěly všechny obchodní oblasti.

Čistá aktiva a finanční pozice skupiny

V čistých aktivech a finanční pozici skupiny nedošlo ve sledovaném období k žádným podstatným změnám ve srovnání se situací k 31. prosinci 2022.

Výhled skupiny Henkel

Výhled na finanční rok 2023, zveřejněný 7. března 2023, byl potvrzen.

V tomto roce společnost Henkel nadále očekává růst organického obratu mezi 1,0 až 3,0 %, přičemž v tomto pásmu by se měly pohybovat obě obchodní divize. Upravená výnosnost prodeje (upravená marže EBIT) by se měla nadále pohybovat mezi 10,0 až 12,0 %. V případě divize Adhesive Technologies se upravená výnosnost prodeje očekává v rozsahu od 13,0 do 15,0 % a v případě Consumer Brands od 7,5 do 9,5 %. Co se týče upravených výnosů na prioritní akcii (EPS), Henkel očekává vývoj v rozpětí mezi -10,0 a +10,0 % při konstantních kurzových sazbách.

Podrobnosti o změněné struktuře vykazování od 1. čtvrtletí 2023

Počínaje prvním čtvrtletím 2023 společnost Henkel mění strukturu vykazování tak, aby odrážela nové organizační uspořádání. Odteď bude společnost vykazovat výsledky svých dvou obchodních divizí Adhesive Technologies a Consumer Brands. Jak již bylo oznámeno, Henkel bude vykazovat i klíčové údaje o obratu na úrovni jednotlivých kategorií, čímž se zvýší transparentnost. Konkrétně bude společnost odteď vykazovat obrat včetně nominálního a organického růstu obratu. V rámci divize Consumer Brands se tyto údaje vykazují za oblasti Prací a čistící prostředky, Péče o vlasy a Jiné spotřební zboží. Kromě toho společnost Henkel optimalizuje organizační strukturu v rámci své divize Adhesive Technologies v zájmu efektivnějšího využívání výhod plynoucích z rozsahu a schopností, což společnosti zároveň umožní zůstat blízko k zákazníkům a trhu. V budoucnu bude tato obchodní divize zahrnovat tři oblasti: Mobilita a elektronický průmysl, Obaly a spotřební zboží, a Výrobky pro řemeslníky, profesionály a stavebnictví. Tato nová struktura je již zohledněna v předmětné zprávě za první čtvrtletí 2023, tj. ještě před její úplnou implementací v rámci organizace s účiností od druhého čtvrtletí 2023.

Společnost také mírně upravila svoji strukturu vykazování podle regionů, aby lépe odrážela rozdělení zodpovědnosti v rámci manažmentu. Od prvního čtvrtletí 2023 bude Henkel poskytovat komentáře k výsledkům za regiony Evropa, IMEA (India, Blízký východ, Afrika), Severní Amerika, Latinská Amerika, jakož i Asie a Pacifik.

Poznámka: Všechny jednotlivé hodnoty v tomto dokumentu jsou zaokrouhleny. Jejich součet se může od uvedených celkových výsledků lišit.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky