7. 3. 2023  Düsseldorf / Nemečko

Společnost Henkel uveřejnila zprávu o trvalé udržitelnosti za rok 2022

Henkel posiluje ochranu klimatu a sociální angažovanost na cestě k lepší trvalé udržitelnosti

  • Ochrana klimatu: Podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výrobních provozovnách se celosvětově zvýšil na 70 procent, emise CO2 klesly o 55 procent (na tunu výroby)
  • Oběhové hospodářství: Další pokrok k naplnění cíle v podobě 100 % recyklovatelných a opětovně použitelných obalů
  • Společenská angažovanost: Program solidarity pro oběti války na Ukrajině ve výši 6 miliónů eur
  • Rodová rovnost: Další zvýšení podílu žen na řídících pozicích
  • „Sustainability Pioneers“: Úspěšné spuštění globálního programu angažovanosti zaměstnanců

Společnost Henkel dnes uveřejnila svou 35. výroční zprávu o trvalé udržitelnosti, ve které přibližuje výsledky dosažené při implementaci strategie trvalé udržitelnosti a její cílů v loňském roce. I v náročném tržním prostředí se společnosti dařilo prosazovat opatření trvalé udržitelnosti v mnoha klíčových oblastech včetně pokračujícího snižování emisí CO2 a posilování společenské angažovanosti.

„Nevzpomínám si na žádný jiný rok v nedávné minulosti, ve kterém by se naše společnost musela vyrovnávat s tak náročným tržním prostředím. Válka na Ukrajině a její dalekosáhlé důsledky námi silně otřásly. Válka má vliv na celkové hospodářské prostředí, především v podobě energetické krize a zvýšených cen surovin. Ale právě v tomto těžkém období je nezbytné se ještě více zaměřit na udržitelnost a zodpovědně přistupovat k životnímu prostředí i k celé společnosti. Přes všechny potíže jsme dokázali pokročit v plnění valné většiny našich ambiciózních cílů v oblasti trvalé udržitelnosti, za což se chci poděkovat našim více než 50 000 kolegům ve společnosti Henkel na celém světě, kteří ukázali obrovské nasazení a odhodlání,” řekl předseda představenstva společnosti Henkel Carsten Knobel.

„Dalším zvýšením využívání obnovitelných zdrojů energie jsme v roce 2022 udělali významný krok k našemu cíli dosažením klimaticky pozitivní výroby do roku 2030,“ dodala Sylvie Nicol, členka představenstva společnosti Henkel zodpovědná za lidské zdroje a udržitelnost. „Zlepšení jsme dosáhli také v oblasti rodové rovnosti. Podíl žen v řídících pozicích se v roce 2022 zvýšil na 38,7 procent. Jsme odhodláni nadále zrychlovat a posilovat naše úsilí v této oblasti prostřednictvím konkrétních programů a opatření, která umožní v plném rozsahu zužitkovat potenciál naší rozmanitosti.”

Posílení udržitelnosti v klíčových oblastech

Společnost Henkel loni uveřejnila strategii trvalé udržitelnosti pod názvem „2030+ Sustainability Ambition Framework“, ve které s ohledem na globální vývoj definovala své nové a doplňující cíle v této oblasti. V souvislosti s ochranou klimatu se jí v roce 2022 konkrétně podařilo snížit emise CO2 z výroby o 55 procent na metrickou tunu výroby (ve srovnání s výchozím rokem 2010) a zvýšit podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů na 70 procent. Cílem společnosti je dosáhnout do roku 2030 klimaticky pozitivní uhlíkovou stopu své celosvětové výroby a ve výrobních provozovnách využívat 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Příkladem pozitivní spolupráce s energetickými společnostmi je 10-letá virtuální smlouva na dodávku obnovitelné energie, kterou společnost Henkel podepsala se společností IGNIS v prosinci 2022. Společnost zároveň pracuje na výstavbě dvou nových fotovoltaických elektráren ve Španělsku. Tím budou zajištěny dodávky elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro evropské provozovny společnosti Henkel v objemu přibližně 200 GWh za rok.

S cílem minimalizovat odpad a jeho negativní vliv na životní prostředí společnost Henkel dlouhodobě snižuje objem používaných obalových materiálů, především v případě spotřebního zboží, a usiluje se o jejich co nejdelší opětovné používání. Do roku 2025 by mělo být 100 procent obalů recyklovatelných a opětovně použitelných*. V roce 2022 se jejich podíl zvýšil na přibližně 87 procent. Henkel se také usiluje o zvýšení podílu recyklovaných plastů v obalech svých spotřebních produktů, jenž v roce 2022 dosahoval asi 16 procent.

Do roku 2025 chce Henkel zároveň snížit objem vyprodukovaného odpadu o 50 procent na tunu výroby ve srovnání s výchozím rokem 2010. V roce 2022 společnost vykázala snížení už o 43 procent. Do roku 2030 chce dosáhnout oběhové využívání odpadových materiálů ze své výroby.

Loni se společnosti Henkel podařilo dosáhnout pokroku také v oblasti ochrany přírodních zdrojů. Společnost spolupracuje s vybranými strategickými dodavateli s cílem zajistit obstarávání udržitelných surovin. V roce 2022 se jí například podařilo zvýšit vysledovatelnost původu surovin z palmového oleje zpět k výrobcům na 89 procent ve srovnání s 84 procenty v předchozím roce.

S mimořádným důrazem na loňské geopolitické události společnost Henkel pokračovala v posilování své společenské angažovanosti. Společnost měla za cíl zlepšit do roku 2030 životy 30 milionů lidí na celém světě prostřednictvím svých sociálních projektů a darů, přičemž tento cíl se jí podařilo překročit už loni. Od roku 2010 do konce roku 2022 společnost Henkel dokázala pomoct už přes 30 milionům lidí, a to zejména svým příspěvkem k boji proti globální pandemii onemocnění COVID-19, jakož i podporou obětí války na Ukrajině.

V rámci podpory rovnosti příležitostí je cílem společnosti Henkel kontinuálně zvyšovat podíl žen v řídících pozicích a do roku 2025 dosáhnout rodové rovnosti na všech úrovních managementu. V roce 2022 se podíl žen v řídících pozicích proti předešlému roku opět zvýšil a dosáhl 38,7 procent.

Podpora udržitelné transformace produktového portfolia

Trvalá udržitelnost je ústředním pilířem inovativních strategií společnosti Henkel jak v segmentu spotřebního zboží, tak na trhu průmyslových produktů. Při spotřebním zboží se kromě jiného zaměřujeme také na optimalizaci složení produktů a k tomuto účelu spolupracujeme s různými partnery. Loni společnost Henkel například uzavřela víceletou smlouvu o spolupráci se společností BASF, v rámci níž plánuje ročně nahradit až 110 000 metrických tun fosilních vstupních surovin materiály, jenž pocházejí z obnovitelných zdrojů, díky využití tzv. metody rovnováhy biomasy.

Průmyslové produkty divize Adhesive Technologies využívají inovativní řešení, která pomáhají snižovat emise, zvyšovat energetickou a materiálovou účinnost a recyklovat cenné surovinové zdroje. Příkladem jsou lepící prostředky optimalizované pro recyklaci, které přispívají k vývoji opětovně použitelných a flexibilních obalových materiálů. Při jejich vývoji společnost Henkel spolupracuje s výrobci obalů a odborníky na recyklaci. Recyklovatelnost lepících přípravků byla potvrzena také nezávislými vědeckými institucemi.

Spuštění globálního programu angažovanosti zaměstnanců

Pro zvýšení angažovanosti a aktivního přístupu zaměstnanců k trvalé udržitelnosti společnost Henkel rozšířila nabídku svých vzdělávacích iniciativ o holistický program zaměstnanecké angažovanosti, který spustila v březnu 2022. Cílem globálního programu „Sustainability at Heart“ (Udržitelnost v srdci) je poskytnout zaměstnancům ještě komplexnější informace a vzdělávání v oblasti trvalé udržitelnosti. Například vzdělávací program „Sustainability Pioneer“, který společnost vypracovala ve spolupráci s ISES Business School, je nyní dostupný v několika jazycích. Jen během roku 2022 se ho zúčastnilo přes 5 800 zaměstnanců. Jedním z cílů je motivovat a podpořit zaměstnance v aktivním prosazování trvalé udržitelnosti na pracovišti i v soukromí.

Tiskové zprávy (142,04 KB)

Společnost Henkel dnes zveřejnila svou 32. výroční zprávu o udržitelnosti.

Společnost Henkel se zavázala k budoucnosti bez emisí CO2.

Společnost Henkel chce veškerou elektřinu pro svou výrobu získávat z obnovitelných zdrojů.

Společnost Henkel nabízí svým zaměstnancům globální program udržitelnosti.

Společnost Henkel podporuje udržitelné dodavatelské řetězce palmového oleje.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky