20. 9. 2022  Düsseldorf / Nemečko

Capital Markets Day ve společnosti Henkel

Henkel prezentuje úspěšnou implementaci agendy smysluplného růstu a zvyšuje výhled obratu na rok 2022

  • Implementace nové organizační struktury v divizi Consumer Brands v předstihu oproti plánu
  • Pokračující výrazný růst organického obratu v divizi Adhesive Technologies
  • Zvýšený výhled růstu organického obratu společnosti Henkel ve finančním roce 2022: z +5,5 na +7,5 % (původně ze +4,5 na +6,5 %)
  • Divize Adhesive Technologies a Consumer Brands jsou v dobré pozici pro zachycení budoucích příležitostí v oblasti růstu a dosahování zisku
  • Potvrzení střednědobých až dlouhodobých finančních ambicí

Na dnešní konferenci Capital Markets Day (Den kapitálových trhů) představenstvo společnosti Henkel prezentovalo úspěchy dosažené v implementaci agendy smysluplného růstu s důrazem na potenciál pro růst a výnosy ve dvou obchodních divizích, tzn. Adhesive Technologies a příští divize Consumer Brands. Pokud jde o implementaci nové organizační struktury, společnost Henkel je již v současnosti v předstihu oproti původně ohlášenému harmonogramu. Výhled obratu na celý rok 2022 byl rovněž zvýšen jednak v případě divize Adhesive Technologies, která pokračovala v dosahování výrazného růstu organického obratu i ve třetím čtvrtletí, jakož i za celou skupinu Henkel.

Ústředním tématem akce Capital Markets Day byly dvě obchodní divize Adhesive Technologies a Consumer Brands včetně jejich strategického směřování, technologických schopností a atraktivních obchodních aktivit v rámci špičkových globálních značek. Kromě toho byl potvrzen jednoznačný důraz na udržitelnost ve všech dimenzích jako předpoklad pro úspěšnou implementaci agendy smysluplného růstu společnosti, jak v rámci jednotlivých obchodních divizí, tak na úrovni celé skupiny.

Zvýšený výhled růstu organického obratu za finanční rok 2022

Kromě prezentace pokroku v implementaci strategie a nastavení obou obchodních divizí společnost Henkel zvýšila také výhled na účetní rok 2022.

„Vzhledem k pokračujícímu výraznému růstu obratu v divizi Adhesive Technologies dnes aktualizujeme výhled na finanční rok 2022 jak pro divizi Adhesive Technologies, tak pro skupinu Henkel. Kromě toho nadále intenzivně pracujeme na komplexních opatřeních, která by měla v co největším rozsahu kompenzovat vliv drastického zvyšování nákladů na suroviny, logistiku a energie z hlediska vývoje našich výnosů,“ řekl Carsten Knobel, předseda představenstva společnosti Henkel.

Na úrovni skupiny společnost Henkel v současnosti očekává za fiskální rok 2022 organický růst obratu z +5,5 na +7,5 % (původně ze +4,5 na +6,5 %).  v případě divize Adhesive Technologies se očekává organický růst obratu v rozsahu od +10,0 do +12,0 % (původně: +8,0 až +10,0 %). Pokud jde o divizi Beauty Care, společnost Henkel nadále očekává organický růst obratu v rozmezí od –3,0 do –1,0 % zejména z důvodu realizace opatření zaměřených na portfolio, která byla ohlášena pro rok 2022. v případě divize Laundry & Home Care společnost Henkel rovněž očekává organický růst obratu na úrovni od +4,0 do +6,0 %

Očekávání v oblasti upravené výnosnosti prodeje (marže EBIT) na úrovni skupiny zůstávají nezměněna v rozsahu od 9,0 do 11,0 %. Pokud jde o vývoj upravených výnosů na prioritní akcii (EPS) při konstantních kurzových sazbách, společnost Henkel nadále očekává pokles v rozpětí od –35 do –15 %.

Konzistentní implementace agendy smysluplného růstu

Společnost Henkel prosazuje agendu smysluplného růstu a pro tento účel vypracovala jasný strategický rámec. Klíčovými prvky tohoto strategického rámce jsou úspěšné portfolio, jasná konkurenční výhoda v oblasti inovací, udržitelnosti a digitalizace, jakož i provozní modely, které obstojí i v budoucnu a které se pevně opírají o silnou firemní kulturu.

V průběhu roku 2022 společnost Henkel nadále důsledně pracovala na implementaci agendy růstu a ve všech oblastech dokázala dosáhnout významného pokroku. Po oznámeném sloučení divizí Laundry & Home Care a Beauty Care do nové obchodní divize s názvem Consumer Brands přechází Henkel na další úroveň v oblasti agendy smysluplného růstu.

Pokud jde o implementaci nové organizační struktury divize Consumer Brands, ve většině regionů je Henkel v předstihu oproti původně ohlášenému časovému rámci. Wolfgang König, který v rámci představenstva v současnosti zodpovídá za divizi Beauty Care a v budoucnu povede i novou divizi, přebírá v rámci sloučení od října 2022 řízení divize Laundry & Home Care. Bruno Piacenza, který vedl obchodní divizi Laundry & Home Care od roku 2011, odchází z představenstva na konci září. Prezident společnosti Carsten Knobel mu zvláště poděkoval za významné úspěchy, kterých dosáhl během více než třicetileté kariéry ve společnosti Henkel.

„Od roku 2020 jsme úspěšně a důsledně pracovali na implementaci naší strategické agendy smysluplného růstu navzdory extrémně složitým podmínkám, které přinesla pandemie onemocnění Covid-19 a válka na Ukrajině. Proto už nyní myslíme na budoucnost. S naší divizí Adhesive Technologies jsme globálním lídrem, nabízíme inovativní řešení pro řadu průmyslových oblastí a zaměřujeme se na megatrendy jako např. udržitelnost, e-mobilita a konektivita. Sloučení divizí Laundry & Home Care a Beauty Care do divize Consumer Brands je pro nás důležitým strategickým krokem. Vytváříme tak globální multiproduktovou platformu se silnými značkami a s vedoucí pozicí na trhu v rámci jednotlivých kategorií na celém světě s cílem zvýšit v budoucnu růst a posílit maržový profil v segmentech spotřebních produktů. Jsem přesvědčen, že díky dvěma silným pilířům, kterými jsou naše divize Adhesive Technologies a Consumer Brands, dosáhneme ambiciózních cílů a budeme dále důrazně pokračovat v implementaci agendy smysluplného růstu,“ řekl Carsten Knobel, prezident společnosti Henkel.


Tento dokument obsahuje stanoviska týkající se budoucího obchodního vývoje, finančních výsledků a dalších událostí nebo skutečností relevantních pro společnost Henkel z pohledu budoucího rozvoje. Stanoviska týkající se budoucího vývoje charakterizuje použití takových slovních zvratů jako „očekávat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“ a podobných výrazů. Taková stanoviska se opírají o aktuální odhady a předpoklady vypracované managementem společnosti Henkel AG & Co. KGaA.  Tato stanoviska nelze chápat jako zaručující jakýmkoli způsobem, že dané predikce jsou přesné. Budoucí výkonnost i reálně dosažené výsledky společnosti Henkel AG & Co. KGaA a jejích sesterských společností závisí na celé řadě rizikových faktorů a nejistot, a proto se mohou podstatně odklánět od výhledových stanovisek (jak negativní, tak pozitivní). Na mnohé z nich společnost Henkel nemá přímý dosah a předem je nelze přesně odhadnout, jako například, jaké bude ekonomické prostředí v budoucnosti a jaké budou kroky konkurentů a jiných subjektů působících na trhu. Společnost Henkel nemá v úmyslu a ani nepřijme kroky k aktualizaci těchto stanovisek.

Tento dokument obsahuje doplňkové finanční ukazatele, které nejsou jasně definovány v platném rámci účetního výkaznictví, které představují nebo mohou představovat alternativní ukazatele finanční výkonnosti. Tyto doplňující finanční ukazatele by neměly být vykládány zvlášť nebo jako alternativní ukazatele k ukazatelům čistých aktiv a finanční pozice společnosti Henkel nebo k výsledkům podnikání, které jsou v souladu s platným rámcem účetního výkaznictví prezentovány v konsolidované účetní závěrce společnosti. Jiné společnosti, které vykazují nebo uvádějí alternativní ukazatele výkonnosti s podobnými názvy, mohou počítat jejich hodnoty odlišně.

Tento dokument slouží výlučně k informačním účelům a nepředstavuje investiční radu ani nabídku k prodeji nebo koupi jakýchkoli cenných papírů.

Tiskové zprávy (189,43 KB)

Na konferenci Capital Markets Day představenstvo společnosti Henkel prezentovalo úspěchy dosažené v implementaci agendy smysluplného růstu se zdůrazněním potenciálu pro růst.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky