3.7.2020  Düsseldorf / Německo

Inovativní udržitelné financování v hodnotě 70 milionů amerických dolarů

Henkel je první společností s dluhopisem zaměřeným na snižování plastového odpadu

Společnost Henkel udělala další krok v kombinování atraktivních nástrojů korporátního financování s pokrokem dosahovaným v oblasti udržitelnosti. Henkel je první společností na světě, která uzavřela dluhopis zaměřený na snižování plastového odpadu. Výtěžek z tohoto dluhopisu, umístěný v japonských pojišťovacích společnostech Dai-ichi Life a Dia-ichi Frontier Life, bude přidělen konkrétním projektům a výdajům společnosti Henkel spojených se snižováním plastového odpadu. Celkový objem dluhopisu je 70 milionů USD se splatností pět let.

Dluhopis zaměřený na snižování plastového odpadu zdůrazňuje závazek společnosti Henkel podporovat oběhové hospodářství a snižování plastového odpadu, a tím i udržitelného financování. Zároveň poskytuje příležitost získat další poznatky v oblasti finančních produktů, které obsahují prvky udržitelnosti. V roce 2018 byla společnost Henkel první společností v Německu, která uzavřela syndikovanou půjčku spojenou s udržitelností, tj. úvěrový příslib spojený s výkonem společnosti Henkel ve třech nezávislých hodnotách udržitelnosti.

Příspěvek k udržitelným cílům společnosti Henkel

„Udržitelnost je nejen silně zakořeněna v našem strategickém rámci pro budoucnost, ale je také stále více relevantní pro investory a finanční trhy,“ uvedl finanční ředitel společnosti Henkel Marco Swoboda. “Jsme hrdí na to, že jsme prvním korporátním emitentem dluhopisu zaměřeného na snižování plastového odpadu. Tato skutečnost opět demonstruje naši schopnost uzavírat inovativní udržitelné investiční nástroje za atraktivních podmínek. Propojením finančních konceptů s našimi iniciativami v oblasti snižování plastového odpadu prokazuje finanční tým svůj trvalý závazek aktivně přispívat k našemu programu udržitelnosti.

„Plastový odpad je jednou z největších světový ekologických výzev. Znovu jsme potvrdili náš jasný závazek urychlit naše kroky v oblasti udržitelnosti usilovnou prací na ambiciózních cílech na snížení plastového odpadu a podpoře oběhového hospodářství,“ dodává Sylvie Nicol, členka správní rady společnosti Henkel odpovědná za lidské zdroje a udržitelnost. „Tento dluhopis, pro snižování plastového odpadu, je silným signálem našeho přesvědčení, že zejména v tomto období, uprostřed současné krize COVID-19, musíme zintenzivnit naše úsilí o podporu udržitelných řešení a konceptů v celé organizaci a podél celého hodnotového řetězce.“

„Dai-ichi Life prosazuje investování v souladu s principy ESG a aktivně investuje do zelených a sociálních dluhopisů. Jde vůbec o první dluhopis, který je výhradně určen na snižování plastového odpadu. Vzhledem k tomu, že dluhopis vydává výrobce, dopad je přímo v dodavatelském řetězci, kde Henkel vyvíjí udržitelnější obalová řešení, například zvýšením množství recyklovaného plastu,“ uvedl Kenjiro Okazaki, generální ředitel Global Fixed Income Investment Dept, ve společnosti Dai-ichi Life. „Očekáváme, že dluhopis na snižování plastového odpadu přispěje k podpoře udržitelné ekonomiky a ke snižování plastového odpadu.“

Iniciativy a partnerství v oblasti snižování plastového odpadu

Výtěžek z dluhopisů přispěje k financování klíčových projektů a činností, které jsou v souladu s cíli společnosti Henkel v oblasti obalů do roku 2025. Do té doby bude 100 % obalového materiálu společnosti recyklovatelné nebo znovu použitelné *, množství nových plastů z fosilních surovin se sníží o 50 %, přičemž společnost Henkel chce zabránit tomu, aby se odpady ukládaly do přírodního prostředí. Kromě vývoje udržitelných obalů je společnost Henkel členem několika partnerstvích a iniciativ napříč různými odvětvími, jejichž cíl je podporovat inovace ve vývoji obalů a přechod k oběhovému hospodářství. Společnost je například členem aliance pro likvidaci plastového odpadu Alliance to End Plastic Waste (AEPW) a partnerem organizace Plastic Bank.

HSBC v této transakci působila jako poradce pro strukturu zelených dluhopisů (Green Structuring Advisor) a hlavní správce (Lead Manager).

Nebyly zveřejněny žádné další údaje o transakci.

Více informací o závazcích a opatřeních společnosti Henkel v oblasti udržitelných obalů naleznete na stránce henkel.com/plastic.


* S výjimkou lepivých produktů, jejichž zbytky mohou ovlivnit recyklovatelnost nebo znečistit recyklační toky

O společnosti Dai-ichi Life

Společnost Dai-ichi Life Insuance Company Limited (dále jen „Dai-ichi Life“) je jednou z největších soukromých životních pojišťoven v Japonsku. Společnost Dai-ichi Life byla založena 15. září 1902 a až do její demutualizace a kótováním na tokijské burze cenných papírů 1. dubna 2010, byla nejstarší vzájemnou pojišťovací společností v Japonsku. K 31. březnu 2020 činila celková aktiva 35,4 bilionů japonských jenů (335,3 miliard USD) na konsolidovaném základě. Společnost Dai-ichi Life se sídlem v Tokiu má přibližně 55 000 zaměstnanců a 1260 poboček po celém Japonsku.

O společnosti Dai-ichi Frontier Life

Pojišťovna Dai-ici Frontier Life Insurance Company, Limited (dále jen „Dai-ichi Frontier Life“), která je členem skupiny Dai-ichi Life Group, zahájila svou činnost v srpnu 2007. Dai-ichi Frontier Life byla založena jako tvůrce pojistných produktů pro trh s bankopojištěním v Japonsku. V současné době se může chlubit špičkovým tržním podílem na trhu. K 31. březnu 2020 činila celková aktiva 8,9 bilionu japonských jenů (82,2 miliard USD). Společnost Dai-ichi Frontier Life se sídlem v Tokiu má přibližně 450 zaměstnanců a pobočky v městech Hokkaido, Nagoya, Osaka, Hirošima a Fukuoka.
 

Tento dokument obsahuje výhledová prohlášení, která jsou založena na současných odhadech a předpokladech podnikového vedení společnosti Henkel AG & Co. KGaA. Prohlášení týkající se budoucnosti jsou charakterizována použitím slov jako „očekávat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „předvídat“, „věřit“, „odhadovat“ a podobnými termíny. Taková prohlášení nelze chápat tak, že určitým způsobem zaručují, že se tato očekávání ukáží jako přesná. Budoucí výkony a výsledky, které společnost Henkel AG & Co. KGaA a její přidružené společnosti skutečně dosáhnou, závisí na řadě rizik a nejistot, a proto se mohou od výhledových prohlášeních podstatně lišit. Mnoho z těchto faktorů, jako je budoucí ekonomické prostředí či jednání konkurentů a dalších subjektů zapojených do trhu, je mimo kontrolu společnosti Henkel a nelze je předem přesně odhadnout Společnost Henkel neplánuje asi se nezavazuje aktualizovat žádná výhledová prohlášení.

Tento dokument obsahuje – v příslušném rámci účetního výkaznictví, který není jasně definován – doplňková finanční opatření, která jsou nebo mohou představovat alternativní ukazatele finanční výkonnosti. Na tyto doplňující finanční ukazatele by se nemělo pohlížet separovaně nebo jako na alternativy k měření čistých aktiv společnosti a finanční pozice společnosti Henkel nebo k výsledkům podnikání, které jsou v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví prezentované v konsolidované účetní uzávěrce. Ostatní společnosti, které vykazují nebo uvádějí alternativní ukazatele výkonnosti s podobnými názvy, mohou jejich hodnoty počítat odlišně.

Tento dokument byl vydán pouze pro informační účely a není určen k tomu, aby představoval investiční radu ani nabídku k prodeji či vyžádání nabídky ke koupi jakýchkoli cenných papírů.

Tiskové zprávy (104,21 KB)
Lars Witteck Henkel Head of External Communications Headquarters, Düsseldorf/Germany +49-211-797-2606 press@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky
Wulf Klüppelholz Henkel Head of Media Relations Headquarters, Düsseldorf/Germany +49-211-797-1875 press@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky
Jennifer Ott Henkel Corporate Media Relations Headquarters, Düsseldorf/Germany +49-211-797-2756 press@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky