Prohlášení o ochraně osobních údajů 

1. Obecná ustanovení

Společnost HENKEL ČR, spol. s r. o., dále jen jako Henkel, respektuje soukromí každé osoby, která navštíví tyto webové stránky. Nyní bychom vás rádi seznámili s typem údajů shromažďovaných společností Henkel a jak společnost tyto údaje používá. Také se dozvíte, jak můžete uplatnit svá práva jako subjekt údajů.

Veškeré změny provedené v Prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. Budete se tak moci kdykoliv informovat o typu údajů, které sbíráme, a jak tyto údaje používáme.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky přístupné pomocí hypertextových odkazů na webových stránkách společnosti Henkel.

2. Sběr, užívání a zpracování osobních údajů

Název odpovědného subjektu: HENKEL ČR, spol. s r. o.

Adresa odpovědného subjektu: U průhonu 700/10, 170 00 Praha 7

Společnost Henkel používá osobní údaje především za účelem poskytování těchto webových stránek uživatelům. Jakékoliv další zpracování údajů se provádí pouze na základě jiných zákonných povinností nebo povolení nebo pokud k tomu daný uživatel dal společnosti Henkel souhlas. Společnost Henkel ukládá a zpracovává údaje konkrétně pro tyto účely:

Když uživatelé navštíví tyto webové stránky, společnost Henkel automaticky shromažďuje a ukládá určité údaje. Ty zahrnují: IP adresu či IP zařízení přidělené příslušnému koncovému zařízení, které potřebujeme k přenosu požadovaného obsahu (např. především obsah, texty, obrázky a informace o produktu, jakožto i datové soubory poskytnuté ke stahování apod.), aktivitu uživatelů v rámci našich webových stránek, typ příslušného koncového zařízení, typ užívaného prohlížeče a datum a čas užití.

Společnost Henkel tyto údaje uchovává maximálně 7 dní za účelem rozpoznání a stíhání zneužití.

Společnost Henkel také používá tyto údaje k vylepšení prezentace služeb, funkcí a funkcionalit a obecných administrativních úkonů.

Kromě toho společnost Henkel okamžitě odstraní údaje o užívání (včetně IP adres), jakmile takovéto údaje již pro výše uvedené účely nebude potřebovat.

Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že (1) je zpracovávání údajů nezbytné pro poskytování webových stránek; nebo že (2) společnost Henkel má nadřazený oprávněný zájem na zajištění a vylepšení funkcionality a bezchybného fungování webových stránek tak, aby byly přizpůsobeny potřebám uživatelů.

3. Další zpracování osobních údajů 

Kontaktujte naši společnost!

Při vyplňování našeho kontaktního formuláře jste možná poskytli vaše kontaktní údaje (Kontaktujte naši společnost!). Tyto údaje použijeme k zodpovězení vašeho požadavku.

Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že je zpracovávání údajů nezbytné pro zpracování vašeho požadavku.

Pokud jste nedali souhlas s delší dobou uložení, např. v průběhu správy vztahů s veřejností, ukládáme údaje pouze po nezbytnou dobu pro výše uvedené účely či po zákonnou dobu archivace.

5. Web Tracking

Webtrekk

Tato webová stránka shromažďuje a uchovává údaje pro účely marketingu a optimalizace pomocí technologie Webtrekk. Tyto údaje jsou uloženy a dále zpracovány na základě anonymních či pseudonymních uživatelských profilů (v závislosti na dané technologii a poskytované službě). Tyto uživatelské profily jsou uloženy v souborech Cookies či v rámci podobných výše uvedených technologií. To může kromě údajů nashromážděných při vstupu na webové stránky (jak je uvedeno výše) také obsahovat informace týkající se těch webových stránek, které používáte pro vstup na naše stránky, webové stránky, které navštívíte při „pobytu“ na našich webových stránkách, a případně jakékoliv výrazy použité k vyhledání našich webových stránek.

Pokud uživatel nedá výslovný souhlas, údaje shromážděné pomocí technologií Webtrekk nejsou použity k osobní identifikaci návštěvníka stránek a nejsou zkombinovány s jinými osobními údaji o příslušném uživateli.

Vzhledem k tomu, že tyto údaje musí být považovány za údaje osobní, jejich zpracování je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že (1) má společnost Henkel oprávněný zájem, aby webové stránky přizpůsobila potřebám uživatele; nebo že (2) se údaje užívají v pseudonymní formě pro účely marketingu a optimalizace a uživatel proti takovému použití nevznesl námitky.

Nesouhlas se sběrem údajů

a) Proti sběru a uložení údajů můžete vznést námitku kliknutím na následující odkaz: Nesouhlasím s uložením údajů

Chcete-li na této webové stránce zrušit ovládací prvky Webtrekk, musíte nastavit cookie do režimu „opt-out“. Soubor cookie je nastaven zvlášť pro uvedenou doménu pro každý prohlížeč a počítač. Když tedy navštěvujete naše webové stránky z domu i z práce nebo pokud používáte jiné prohlížeče, musíte na každém zařízení či prohlížeči odmítnout ukládání údajů.

b) Případně můžete odmítnout a zabránit ukládání cookies pomocí odpovídajícího nastavení vašeho prohlížeče. Upozorňujeme vás však na to, že možná nebudete moci plně využít všechny funkce těchto webových stránek.

Pro více informací ohledně online sledování uvedených v zásadách ochrany osobních údajů našeho poskytovatele se obraťte na: Webtrekk Politika ochrany osobních údajů

6. Práva subjektů údajů

Kdykoliv můžete uplatnit právo na přístup k vašim údajům. Za předpokladu, že jsou splněny příslušné požadavky, můžete dále uplatnit následující práva:

  • právo na opravu
  • právo na výmaz
  • právo na omezení zpracování
  • právo na podání stížnosti u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů
  • právo na přenositelnost údajů (k 25. květnu 2018)

právo nesouhlasu

V případě činností týkajících se zpracování vašich osobních údajů, které jsou vykonávány na základě oprávněného zájmu společnosti Henkel, máte kdykoliv právo vznést námitku proti takovémuto zpracovávání vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Společnost Henkel přestane zpracovávat vaše údaje, neprokáže-li podstatný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování údajů slouží k uplatnění, výkonu, nebo obraně proti právním nárokům.

V těchto případech, pokud máte jakékoliv další dotazy nebo přání v souvislosti s vašimi osobními údaji, zašlete e-mail či dopis s označením GDPR na adresu: HENKELČR, spol. s r. o., U průhonu 700/10, 170 00 Praha 7, Česká republika (E-Mail: dataprotectioncz@henkel.com). 

7. Použití plug-inů sociálních médií

Zásuvné moduly neboli plug-iny různých sociálních sítí jsou vloženy do našich webových stránek. Přidružené služby jsou poskytovány příslušnými společnostmi („poskytovateli“). Poskytovatelé:

Facebook je provozován společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Přehled plug-inů Facebooku a jejich vzhled naleznete na: https://developers.facebook.com/docs/­plugins

Twitter je provozován společností Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Přehled tlačítek Twitteru a jejich vzhled naleznete na: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

Službu Instagram poskytuje společnost Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Přehled plug-inů Instagramu a jejich vzhled naleznete na: https://developers.facebook.com/docs/instagram/oembed

Službu LinkedIn poskytuje společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn“). Přehled plug-inů LinkedInu a jejich vzhled naleznete na: https://developer.linkedin.com/plugins#

Chcete-li zvýšit ochranu vašich osobních údajů při návštěvě našich webových stránek, tyto plug-iny jsou zavedeny jako tlačítka s dvojitým kliknutím. Tato forma integrace zajišťuje, že při vstupu na webovou stránku z naší webové stránky obsahující takovéto plug-iny nebudete automaticky přesměrováni na servery poskytovatelů. Pouze pokud plug-iny aktivujete a tím umožníte přenos osobních údajů, vytvoří prohlížeč přímý odkaz na servery poskytovatelů. Obsah jednotlivých plug-inů je pak předán daným poskytovatelem přímo vašemu prohlížeči a poté zobrazen na vaší obrazovce.

Plug-in informuje poskytovatele, které z našich webových stránek jste navštívili. Pokud jste při prohlížení našich webových stránek přihlášení pomocí vašeho uživatelského účtu k danému poskytovateli, je pak schopen zjistit vaše zájmy, tj. informace, které získáváte pomocí vašeho uživatelského účtu. Při použití libovolné funkce plug-inu (např. kliknutí na tlačítko „Líbí se mi“ nebo připojení komentáře) jsou tyto informace také předány vaším prohlížečem přímo poskytovateli k archivaci.

Další informace o sběru a používání údajů poskytovateli a o právech a možnostech, které máte k dispozici, abyste mohli chránit své osobní údaje za takovýchto okolností, můžete nalézt v zásadách pro ochranu osobních údajů zavedených poskytovateli:

Politika ochrany osobních údajů vydaná společností Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Politika ochrany osobních údajů vydaná společností Twitter: https://twitter.com/privacy

Politika ochrany osobních údajů vydaná společností Instagram: https://help.instagram.com/­155833707900388/

Politika ochrany osobních údajů vydaná společností LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy